Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Sự Phục Hồi Và Chức Vụ

Ngày 03 – Sự Phục Hồi Và Chức Vụ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 21:15-25

15 Khi ăn xong, Đức Chúa Jêsus nói với Si-môn Phi-e-rơ rằng: “Si-môn, con của Giăng, con yêu Ta hơn những người nầy chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.” 16 Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăn chiên Ta.” 17 Ngài lại hỏi ông lần thứ ba: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu Ta chăng?” Ông thưa rằng: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc chiên Ta. 18 Thật, Ta bảo thật con, khi còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng lúc già, con sẽ đưa tay ra, để người khác thắt lưng cho và dẫn con đi đến nơi mình không muốn.” 19 Ngài nói điều nầy để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó, Ngài bảo ông rằng: “Hãy theo Ta.”

 20 Phi-e-rơ quay lại, thấy môn đồ Đức Chúa Jêsus yêu thương đang theo sau, là người trong bữa ăn tối đã nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus mà hỏi: “Thưa Chúa, ai là kẻ phản Ngài?” 21 Khi thấy người ấy, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus: “Thưa Chúa, còn người nầy thì sao?” 22 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta muốn người ấy cứ ở lại cho tới lúc Ta đến thì can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta.” 23 Vì vậy, có tiếng đồn ra trong các anh em rằng môn đồ nầy sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Jêsus không nói với Phi-e-rơ rằng: “Người nầy sẽ không chết,” mà chỉ nói: “Nếu Ta muốn người nầy cứ ở lại cho tới lúc Ta đến thì có can hệ gì đến con?” 24 Chính môn đồ ấy làm chứng về những việc nầy, và đã ghi chép lại. Chúng ta biết lời chứng của người ấy là xác thực. 25 Đức Chúa Jêsus còn làm nhiều việc khác nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc, thì thiết nghĩ rằng cả thế gian cũng không thể chứa hết những sách được viết ra.       

Suy ngẫm

C.17 Hãy chăn chiên Ta. Chúa Jêsus là Đấng chăn chiên thực sự (10:1-Ta là người chăn chiên hiền lành) đã chỉ định Phi-e-rơ và những người khác làm những người phụ tá chăn chiên (1 Phi-e-rơ 5:1-4 Chúa Jêsus là Đấng chăn chiên lớn). Phi-e-rơ sẽ bày tỏ tình yêu của ông với Chúa Jêsus bằng cách yêu thương dân sự của Đức Chúa Trời và cho họ ăn bằng Lời Chúa.

C.18–19 Hãy dang hai tay bạn ra là một cách để bày tỏ ý nghĩa của việc bị đóng đinh. Những chứng cớ thời kỳ đầu đề cập đến việc tử đạo của Phi-e-rơ,  nhưng không mô tả việc đó diễn ra như thế nào. Những bằng chứng sau này nói rằng Phi-e-rơ bị đóng đinh đầu chúc xuống đất, ông đã từ chối cách chết của Chúa, nhưng điều này cũng chưa được xác nhận. 

C.15-19 Phi-e-rơ thế rằng ông sẽ phó sự sống mình cho Chúa Jêsus, nhưng thay vào đó ông đã từ chối Ngài ba lần và thậm chí còn rủa Ngài. Với Phi-e-rơ, người không dám ngẩng đầu lên bởi vì mặc cảm tội lỗi, Chúa Jêsus hỏi ba lần, “Ngươi yêu Ta chăng?”, Chúa Jêsus muốn Phi-e-rơ cảm thấy được giải phóng khỏi mặc cảm tội lỗi bằng cách xưng nhận ông yêu Ngài như thế nào. Khi Phi-e-rơ xưng nhận tình yêu của ông đối với Chúa Jêsus, Chúa đã giao cho ông nhiệm vụ “chăm sóc chiên Ta”.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus giao nhiệm vụ cho các môn đồ của Ngài chăm sóc dân sự. Điều này có nghĩa là họ phải rao truyền Phúc âm để cứu các linh hồn và chăm sóc những người có nhu cầu. Có ai ở xung quanh bạn cần sự chăm sóc không? Bạn hãy đừng quên rằng điều đó không chỉ là mục tiêu của sự truyền giáo mà bạn đang cầu nguyện,  nhưng cũng là những người ở xung quanh bạn –  như những cụ già cô đơn hoặc những người đau yếu của xã hội – mà bạn phải chăm sóc.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy ban cho con đức tin để vâng lời chăm sóc những người khác. Ngài đã ban cho con sức mạnh để chăm sóc trong danh của Ngài. 

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 8-10

Bình Luận:

You may also like