Home Dưỡng Linh Ngày 31 – (Lễ Phục Sinh) Ngôi Mộ Trống

Ngày 31 – (Lễ Phục Sinh) Ngôi Mộ Trống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 20:1-18

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, thấy tảng đá đã được dời khỏi mộ. 2 Vậy, bà chạy đến với Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ kia, là người Đức Chúa Jêsus yêu thương, và nói: “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu?”

3 Phi-e-rơ với môn đồ kia bước ra, đi đến mộ. 4 Cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. 5 Ông cúi xuống nhìn vào, thấy vải liệm nằm ở đó, nhưng không vào. 6 Si-môn Phi-e-rơ theo đến, bước vào trong mộ, thấy vải liệm nằm ở đó, 7 còn khăn che đầu Đức Chúa Jêsus thì không nằm chung với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một chỗ. 8 Lúc ấy, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thấy và tin. 9 Nhưng họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại. 10 Rồi các môn đồ trở về nhà. 11 Ma-ri đứng bên ngoài mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác của Đức Chúa Jêsus, một vị ngồi đàng đầu, một vị đàng chân. 13 Hai thiên sứ hỏi: “Nầy bà, sao bà khóc?” Ma-ri trả lời: “Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, tôi không biết họ để Ngài ở đâu!” 14 Vừa nói xong, bà quay lại, thấy Đức Chúa Jêsus đang đứng, nhưng bà không biết đó là Đức Chúa Jêsus. 15 Đức Chúa Jêsus hỏi bà: “Nầy bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Ngỡ rằng đó là người làm vườn, nên bà nói: “Thưa ông, nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu để tôi sẽ đến đem về.” 16 Đức Chúa Jêsus gọi: “Ma-ri!” Bà quay lại dùng tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: “Ra-bu-ni” (nghĩa là Thầy)! 17 Đức Chúa Jêsus bảo: “Đừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên với Cha! Nhưng hãy đi đến với anh em Ta, bảo họ rằng: Ta đang lên với Cha Ta và Cha các con, với Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các con.” 18 Ma-ri Ma-đơ-len đi báo cho các môn đồ rằng bà đã thấy Chúa, và Ngài đã nói cho bà những điều nầy.

Suy ngẫm

C.1-8 Sự hiện diện của hai nhân chứng nam đưa ra bằng chứng có thể chấp nhận dưới luật của người Do Thái (Phục Truyền Luật Lệ Ký 17:6, 19:15). Việc khi ấy họ chưa hiểu Kinh Thánh chứng tỏ rằng các môn đồ đã không bịa ra một câu chuyện để làm cho hợp với quan điểm đã định trước của họ về điều đã được báo trước.

Thay vào đó, họ đã đối diện với những dữ kiện chắc chắn, những điều lúc đầu  họ không thể liên hệ được với Kinh Thánh. Chỉ sau này, được trợ giúp bởi chức vụ dạy dỗ của Đức Thánh Linh, họ mới có thể hành động như thế được. Dựa vào “Kinh Thánh” Giăng mới có thể suy ngẫm được về những sứ điệp cụ thể trong Cựu Ước (Thi Thiên 16:10, Ê-sai 53:10-12).

C.1-10 Một ngày sau ngày Sa-bát, Ma-ri Ma-đơ-len, người phát hiện ra ngôi mộ trống trước tiên, nghĩ rằng xác của Chúa Jêsus đã bị đánh cắp. Ma-ri thông báo điều này cho các môn đồ khác và các môn đồ chạy tới mộ. Môn đồ đến mộ trước tiên nhưng lại không vào trong mộ, Phi-e-rơ theo đến, không do dự, mà bước thẳng vào bên trong. Trong mộ là vải để liệm xác Chúa Jêsus và khăn che đầu Ngài thì cuốn lại để riêng ra một chỗ. Sau khi thấy điều này, Phi-e-rơ và một môn đồ khác đã không nghĩ là xác của Chúa Jêsus bị đánh cắp nhưng không chắc chắn là Chúa Jêsus  sống lại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Dù sau khi thấy ngôi mộ trống, các môn đồ cũng không thể vui được vì họ chưa nhìn thấy Chúa Jêsus sống lại. Giống như họ, nếu chúng ta cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mà không gặp gỡ Đức Chúa Trời, Đấng ở với chúng ta thì chúng ta sẽ không thấy sự vui mừng qua đời sống đức tin của chúng ta. Hãy cầu nguyện rằng sự suy ngẫm của bạn không chỉ là nghi thức, thay vào đó sẽ là lòng sốt sắng được gặp gỡ Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ôi, hàng ngày khi con suy ngẫm Lời Ngài, xin hãy để con gặp gỡ Ngài, để con có thể tìm thấy sự vui mừng trong mối tương giao với Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 23-24 

Bình Luận:

You may also like