Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Bảy Từ Từ Thập Tự Giá

Ngày 29 – Bảy Từ Từ Thập Tự Giá

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 19:28-30

28 Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã hoàn tất, và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì nói: “Ta khát.” 29 Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm nên họ lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm, buộc vào cành bài hương, rồi đưa đến miệng Đức Chúa Jêsus. 30 Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Jêsus nói: “Mọi việc đã hoàn tất!” Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn.

Suy ngẫm

C.28-30 Chúa Jêsus đã nhận dấm. (liên quan đến Kinh Thánh được ứng nghiệm dựa vào c.24, có nhiều khả năng trong sự nhắc đến ở Thi Thiên 69:21: “cho con uống dấm khi khát nước”) có lẽ để thấm ướt cho cái họng khô nứt nẻ để có thể lớn tiếng công bố sự chiến thắng vào lúc cuối cùng trong sự khổ nạn của Ngài.

C.30 Lời công bố này đã xong, là mọi công việc mà Cha giao cho Ngài để thực hiện (4:34, 9:4) thì bây giờ đã hoàn tất, nói một cách rõ ràng, công việc của Ngài là về việc chịu hình phạt cho tội lỗi. Điều này có nghĩa là không có một hình phạt nào còn lại để trả cho tội lỗi vì sự khổ nạn của Chúa Jêsus đã “hoàn tất” (Hê-bơ-rơ 1:3, 9:11-12, 25-28).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Thật là khó khăn cho Chúa Jêsus khi chịu đựng những đau đớn về thể xác; nhưng còn khó khăn hơn là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời nhưng Chúa Jêsus làm trọn các kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại.

Cầu nguyện: Cảm tạ Đức Chúa Trời vì ban cho con ân điển cứu rỗi. Xin hãy để nó không chỉ là Lời con nói với lòng biết ơn mà xin giúp con tận hiến mọi thứ của bản thân con và trọn đời sống con cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 16-19

Bình Luận:

You may also like