Ngày 18 – Chúa Giê-su Thắng Hơn Quyền Lực Ma Quỷ

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 8:23-34
jesus-calms-the-storm_2Chúa Giê-su làm yên cơn bão và chiến thắng quyền lực ma quỷ bằng quyền phép đầy uy lực của Ngài.

Ngày 17 – Chúa Đấng Gánh Yếu Đuối Chúng Ta

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 8:14-22

peters-mother-in-law2Chúa Giê-su chăm sóc qua việc chữa lành mẹ vợ Phi-e-rơ và bộc lộ lòng thương xót đối với những ai theo Ngài.

 

Thảo luận nhóm – Bài 3 – Lời Cầu Nguyện Tìm Kiếm Nước Trời

Hoithanh.com - Hãy chia sẻ bài học suy gẫm Thánh Kinh Hàng Ngày cùng nhóm của bạn, để có sức mạnh vượt trội!
connect-logo-large2

“Bài Cầu Nguyện của Chúa” (Bài cầu nguyện chung) là trọng tâm của Bài Giảng Trên Núi mà chủ đề là “nước Đức Chúa Trời”. Cầu nguyện là điểm trọng yếu của đức tin và sự tin kính trong đời sống của những người của Đức Chúa Trời cũng như là phương cách quan trọng để làm thành vương quốc Đức Chúa Trời trên đất.

 

Ngày 16 – Chúa chữa lành

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 8:1-13
jesushealbrokheart2Sau bài giảng đầy quyền năng của Chúa Giê-su (chương 5-7), chúng ta có thể thấy những hành động đầy quyền phép của Ngài (chương 8-9). Phân đoạn hôm nay nói về việc Chúa Giê-su chữa lành một người phong cùi và một người đầy tớ của thầy đội.

Ngày 15 – Khôn Ngoan Thật…

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 7:13-29
wisdom2
Khi kết thúc Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su so sánh sự khôn ngoan và dại dột để minh họa rằng chỉ những ai nghe Lời Ngài và làm theo mới được cứu.

Ngày 14 – Mối Quan Hệ

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay,  Ma-thi-ơ 7:1-12
love_heart2 Phân đoạn hôm nay giải thích rằng để những con cái Đức Chúa Trời ở trong mối quan hệ đúng đắn với Ngài, họ cần ở trong mối quan hệ với những người khác.

Ngày 13 – Nhưng Trước Hết…

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 6:16-34
key2 Chúa Giê-su giải quyết với vấn đề của cải và lo lắng để dạy về điều mà dân của vương quốc Đức Chúa Trời cần đeo đuổi như là mục đích của cuộc đời họ trong thế gian này.

Ngày 12 – Làm Trong Sự Kín Nhiệm

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 6:1-15
pray2Sau khi Chúa dạy con người về vương quốc Đức Chúa Trời cách để hướng lên sự sống toàn hảo (Ma-thi-ơ 5:48), Ngài tiếp tục dạy làm cách nào để sự toàn hảo thật được hoàn thiện trong các lĩnh vực làm việc thiện, cầu nguyện và kiêng ăn.

Ngày 11 – Đơn Giản Là Làm Việc Tốt Và Yêu Thương

yeuthuong0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 5:33-48.
Chúa Giê-su nói về sự khác nhau giữa sự công bình của người Pha-ri-si cũng như của những thầy dạy luật so với sự công bình trổi hơn của dân sự nước Trời.

Ngày 10 – Thảo Luận Nhóm Nhỏ

group_recHoithanh.com - Sử dụng bài học thảo luận theo nhóm để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hàng ngày của bạn với Chúa trong tuần qua cùng các thành viên khác trong nhóm và để hiệu quả suy gẫm tăng thêm gấp bội.