Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Dân Y-Sơ-Ra-Ên Thực Sự

Ngày 17 – Dân Y-Sơ-Ra-Ên Thực Sự

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 56:1-8

1 Đức Giê-hô-va phán: “Hãy giữ điều chính trực và thực hành lẽ công chính, vì sự cứu rỗi của Ta gần đến, sự công chính của Ta sắp được bày tỏ.

2 Phước cho người làm điều nầy, và phước cho con loài người nắm giữ nó, tức là người giữ ngày sa-bát, không xúc phạm ngày ấy; Và giữ tay mình khỏi mọi điều ác!”

3 Dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va chớ nói rằng: “Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ tách tôi ra khỏi dân Ngài.” Người bị hoạn cũng đừng nói:

“Nầy, tôi là một cây khô.”4 Vì Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Những người bị hoạn mà giữ các ngày Sa-bát Ta, chọn điều đẹp lòng Ta, giữ vững giao ước Ta, 5 Thì Ta sẽ ban cho họ một chỗ trong nhà Ta, trong các tường thành của Ta, và cho họ một danh tốt hơn danh của con trai con gái; Ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời, là danh chẳng hề mai một.

6 Các dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va để phục vụ Ngài, yêu mến danh Đức Giê-hô-va, và trở nên đầy tớ Ngài, tức là mọi người giữ ngày Sa-bát, không xúc phạm ngày ấy, và giữ vững giao ước Ta,7 thì Ta sẽ đem họ lên núi thánh của Ta, và khiến họ vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta. Tế lễ thiêu và sinh tế mà họ dâng trên bàn thờ Ta sẽ được nhậm; Vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. 8 Chúa là Đức Giê-hô-va, Đấng tập hợp những người Y-sơ-ra-ên tan lạc, phán rằng: ‘’Ngoài những người đã được tập hợp rồi, Ta sẽ còn tập hợp các dân khác về cùng nó nữa.’’

Suy ngẫm:

C.1-2 Việc sống một đời sống công chính không phải là điều kiện để được cứu chuộc. Nhưng là một phần của những người đã trải nghiệm sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, những người này có trách nhiệm sống đời sống công chính.

C.3-8 Điều này cũng tương tự như đối với những người ngoại và những quan hoạn. Những người này đã từng bị loại ra khỏi Vương quốc Đức Chúa Trời theo luật pháp. Nhưng qua chức vụ của Đầy tớ của Đức Chúa Trời, không còn những ranh giới nữa. Đó là bởi vì ân điển vượt quá những tình cảnh của con người và những điều kiện thuộc thể xảy ra với chúng ta. Vì thế, nếu một người vâng theo Lời Đức Chúa Trời, họ có thể thờ phượng Ngài, dẫu rằng họ có thể là người ngoại. Đức Chúa Trời mong ước cứu chuộc không chỉ một mình dân Y-sơ-ra-ên, nhưng mọi người của tất cả mọi dân tộc và làm Đức Chúa Trời của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Nhà Đức Chúa Trời là nơi,mà tất cả mọi người trở nên những người của Đức Chúa Trời, đến cùng nhau cầu nguyện. Ngày nay, điều gì là việc chúng ta làm nhiều nhất khi chúng ta tụ tập ở nhà cầu nguyện?

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì ân điển kêu gọi con làm con cái của Ngài, từ chỗ làm nô lệ cho Sa-tan – con chỉ ngợi khen Ngài mà thôi!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 61-73

Bình Luận:

You may also like