Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Sự Mời Gọi Của Đức Chúa Trời Thành Tín

Ngày 16 – Sự Mời Gọi Của Đức Chúa Trời Thành Tín

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 55:1-13

1 “Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến nguồn nước! Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn! Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.2 Sao các ngươi trả tiền để mua vật không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chú nghe Ta, hãy ăn vật ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.3 Hãy nghiêng tai và đến với Ta; Hãy nghe Ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là tình yêu vững bền của Ta dành cho Đa-vít.4 Nầy, Ta đã lập người làm nhân chứng cho các nước, làm nhà lãnh đạo để chỉ huy các dân.”5 “Thật, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa biết, và nước chưa biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng làm cho ngươi được vinh hiển.”

6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp; Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình, người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình; Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.8 Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta.9 Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.10 Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nẩy lộc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn,11 Thì lời của Ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý Ta muốn, và hoàn thành việc Ta giao.12 Vì các ngươi sẽ đi ra trong niềm vui, được đưa đường trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.13 Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai góc; Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu hiệu đời đời, không hề bị tiêu diệt.”

Suy ngẫm:

C.1-9 Đức Chúa Trời phán bảo những người đang chịu khổ vì khát ở trong đồng hoang do tội lỗi của mình, hãy đến với những suối nước và uống rượu và sữa. Những người đáp ứng với sự mời gọi của Đức Chúa Trời, sẽ nhận được phước hạnh cho linh hồn mình được thức tỉnh. Điều này được chứng minh bởi giao ước Đức Chúa Trời lập với Đa-vít. Cũng giống như việc Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho Đa-vít và phục hồi ông bằng sự tha thứ hoàn toàn và tình yêu thương, Đức Chúa Trời cũng sẽ phục hồi những ai ăn năn tội lỗi của mình.

C.10-13 Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, làm thành điều Ngài đã phán. Vì thế, những người nghe và vâng theo Lời Đức Chúa Trời, sẽ được tự do khỏi cuộc sống đau đớn của kẻ phu tù và trở lại Giê-ru-sa-lem ngợi khen Đức Chúa Trời. Đất họ ở sẽ đầy dầu và thế giới sẽ chúc phước cho họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Các ý tưởng và cách của Đức Chúa Trời rất khác ý tưởng và cách của con người. Con người bước đi theo con đường mà họ nghĩ là đúng, nhưng cuối cùng con đường đó chỉ dẫn đến sự chết (Châm ngôn 14:12; 16:25). Vì thế, hãy đừng cố hiểu biêt Đức Chúa Trời bằng cách nhìn của con người. Hãy chắc chắn phải đặt mình trước Đức Chúa Trời và cho phép sự đoán xét của Ngài hướng dẫn bạn.

Cầu nguyện: Xin giúp con chết đi cái tôi, và bước đi trong cách của Ngài, chứ không phải của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 68-70

Bình Luận:

You may also like