Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Các Con Cũng Phải Rửa Chân Cho Nhau

Ngày 10 – Các Con Cũng Phải Rửa Chân Cho Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 13:1-20

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ Ngài phải rời thế gian nầy để trở về với Cha đã đến. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng. 2 Đang bữa ăn tối, ma quỷ gieo ý định phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. 3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao mọi sự trong tay Ngài, và Ngài từ Đức Chúa Trời đến, cũng sắp về với Đức Chúa Trời, 4 nên đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng, 5 rồi Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Ngài cũng lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân cho họ. 6 Khi Ngài đến với Si-môn Phi-e-rơ thì ông nói: “Thưa Chúa, Chúa mà lại rửa chân cho con sao?” 7 Đức Chúa Jêsus đáp: “Bây giờ, con chưa hiểu việc Ta làm, nhưng về sau sẽ hiểu.” 8 Phi-e-rơ thưa: “Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con đâu!” Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta không rửa chân cho con thì con không có phần gì nơi Ta cả.” 9 Phi-e-rơ nói: “Thưa Chúa, không phải chỉ rửa chân thôi, mà luôn cả tay và đầu con nữa!” 10 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì sạch tất cả. Các con đã được sạch rồi, nhưng không phải tất cả.” 11 Vì biết ai là kẻ sẽ phản Ngài nên Ngài mới nói: “Không phải tất cả các con đều tinh sạch.”

12 Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại, rồi ngồi vào bàn và nói: “Các con có hiểu điều Ta đã làm cho các con không? 13 Các con gọi Ta là Thầy, là Chúa. Các con nói rất đúng, vì Ta thật như vậy. 14 Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Vì Ta đã làm gương cho các con, để các con cũng làm như Ta đã làm cho các con. 16 Thật, Ta bảo thật các con: Đầy tớ không lớn hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình. 17 Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước. 18 Ta không nói về tất cả các con, Ta biết những người Ta đã chọn. Nhưng lời Kinh Thánh nầy phải được ứng nghiệm: ‘Kẻ ăn bánh của Ta, trở gót chống lại Ta.’ 19 Bây giờ, Ta nói điều nầy với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin rằng Ta là Đấng Hằng Hữu. 20 Thật, Ta bảo thật các con, ai tiếp người Ta sai đến tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta tức là tiếp Đấng đã sai Ta đến.”         

Suy ngẫm

Việc rửa chân tiếp tục là một nghi lễ phổ biến trong một số giáo phái hiện đại mà theo nghĩa đen là vâng theo mạng lệnh của Chúa Jêsus, thì bạn cũng phải rửa chân cho người khác. Những người khác thì tin rằng động tác này là sự tượng trưng cho tầm quan trọng của sự phục vụ nhau, và rằng việc làm này tự nó không phải là điều bắt buộc.

C.20 “tiếp”. Cũng giống với từ “tiếp đón” {tiếng Hy Lap là Lambano} cũng được dùng trong 1:12, 3:32-33, 5:43, 12:48). Câu này và những câu tương tự (20:22, Lu-ca 18:17; Rô-ma 3:25) cung cấp nền tảng cho việc sử dụng từ “tiếp nhận Đấng Christ như là Cứu Chúa” trong sự nhắc đến việc nghe sứ điệp Phúc âm và tin.

C.12-20 Chúa Jêsus đã rửa chân cho các môn đồ của Ngài vì Ngài yêu họ thật sự. Nhưng các môn đồ đã không hiểu hành động của Chúa Jêsus. Điều này là vì việc rửa chân là công việc dành cho những người nô lệ thuộc tầng lớp thấp nhất. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã không rửa chân cho họ chỉ vì chân họ không sạch. Điều đó để bày tỏ rằng Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời đã đến một cách khiêm nhường để chết cho tội lỗi của nhân loại, và để chỉ ra rằng các môn đồ của Ngài cũng phải phục vụ lẫn nhau trong sự khiêm nhường.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Một Cơ-Đốc nhân xưng nhận Chúa Jêsus là Chúa thì cũng phải cuốn một cái khăn ngang lưng và sống một đời sống rửa chân cho người khác đúng như Chúa Jêsus đã làm. Bạn có mong muốn nào né tránh phục vụ những người khác hay muốn được phục vụ như là một người chủ không? Hãy luôn tìm những người bạn cần phục vụ trong danh của Chúa.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy ban cho con ân điển để phục vụ những người lân cận của con, đặc biệt những người ở dưới đáy cùng của xã hội, là những người bị người khác bỏ mặc.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 13-16

Bình Luận:

You may also like