Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Việc Báo Trước Sự Phản Bội Của Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt

Ngày 11 – Việc Báo Trước Sự Phản Bội Của Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 13:21-30

 21 Khi Đức Chúa Jêsus đã nói như vậy rồi, thì Ngài xúc động trong tâm linh và khẳng định rằng: “Thật, Ta bảo thật các con, một người trong các con sẽ phản Ta.” 22 Các môn đồ nhìn nhau, không rõ Ngài nói về ai. 23 Một trong các môn đồ, là người được Đức Chúa Jêsus yêu thương, đang tựa vào lòng Đức Chúa Jêsus. 24 Si-môn Phi-e-rơ ra hiệu cho môn đồ ấy hỏi xem Thầy muốn nói về ai. 25 Môn đồ nầy nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus và hỏi: “Thưa Chúa, người ấy là ai?” 26 Đức Chúa Jêsus đáp: “Đó là người mà Ta sẽ trao miếng bánh Ta sắp nhúng đây.” Rồi Ngài nhúng một miếng bánh và trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. 27 Sau khi Giu-đa nhận lấy miếng bánh thì Sa-tan vào lòng anh ta. Đức Chúa Jêsus bảo Giu-đa: “Việc con làm, hãy làm nhanh đi.” 28 Nhưng không một ai ngồi tại bàn biết vì sao Ngài nói với anh ta như vậy. 29 Một vài người nghĩ rằng, vì Giu-đa giữ túi tiền nên Đức Chúa Jêsus bảo anh ta đi mua những thứ cần dùng cho kỳ lễ, hoặc ban phát điều gì cho người nghèo. 30 Khi đã nhận miếng bánh rồi, Giu-đa liền đi ra. Lúc ấy trời đã tối.

Suy ngẫm

C.22 Không chắc chắn Ngài nói về ai. Cách ăn ở thiển cận của Giu-đa  giống với các môn đồ khác đến nỗi ngay lúc ấy, họ đã không cho rằng Chúa Jêsus đang nói về Giu-đa. C.13:23 Tựa. Trong một hoàn cảnh như thế thì sẽ rất dễ cho Giăng cúi người xuống một chút và thì thầm riêng với Chúa Jêsus.

C.27 Sa-tan đã vào lòng Giu-đa. Dù Sa-tan đã đặt ý muốn phản Chúa từ trước vào lòng Giu-đa (c.2) thì bản thân Sa-tan bây giờ mới vào trong lòng của Giu-đa, gợi ý một uy lực lớn hơn trong những hành động tiếp theo. C.13:30 Và đó là đêm báo một dấu hiệu đáng ngại (Lu-ca 22:53, Ma-thi-ơ 26:20, Mác 14:17).

C.21-30 Khi Chúa Jêsus bảo các môn đồ rằng “một người trong các con sẽ phản Ta”. Phi-e-rơ đã ra hiệu cho môn đồ mà Chúa Jêsus yêu hỏi xem đó là ai. Nhưng Chúa Jêsus đã trả lời bằng cách nói rằng đó chính là “người” mà Ta sẽ trao miếng bánh Ta sắp nhúng vào chén. Rồi Chúa Jêsus trao nó cho Giu-đa. Kinh Thánh nói rằng vào chính lúc đó, Sa-tan vào lòng Giu-đa và điều này ngụ ý rằng Sa-tan đã đứng đằng sau âm mưu của Giu-đa. Tuy nhiên, điều này không làm giảm bớt đi trách nhiệm của Giu-đa. Sa-tan chỉ dùng Giu-đa như một công cụ; và coi việc chơi với công cụ này là sự lựa chọn của Giu-đa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chính cái đêm khi Giu-đa đi khỏi sau khi dùng bánh; điều này không chỉ giải thích tình trạng thuộc thể của sự kiện, mà cả tình trạng thuộc linh của Giu-đa, khi ông bỏ Chúa Jêsus, Đấng đã đến như là ánh sáng để vào trong bóng tối. Nếu chúng ta từ bỏ Lời Chúa thì lòng chúng ta sẽ sa ngã vào bóng tối sâu thẳm và đời sống của chúng ta  sẽ bị những cám dỗ của Sa-tan chế ngự. Ngày hôm nay, hãy sống  trong ánh sáng của Chúa và đừng giống như Giu-đa.

Cầu nguyện: Chúa Jêsus ơi, xin hãy để ánh sáng của Ngài luôn ở bên trong con để đời sống con không bị sa ngã trong sự tối tăm.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 17-18

 

Bình Luận:

You may also like