Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Chúa Jêsus, Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ngày 04 – Chúa Jêsus, Sự Sống Lại Và Sự Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 11:17-27

17 Khi đến nơi, Đức Chúa Jêsus thấy La-xa-rơ đã được chôn trong mộ bốn ngày rồi. 18 Làng Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng ba ki-lô-mét, 19 nên có nhiều người Do Thái đến an ủi Ma-thê và Ma-ri về anh của họ. 20 Khi Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến thì đi đón Ngài, còn Ma-ri vẫn ngồi ở nhà. 21 Ma-thê thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết. 22 Nhưng con biết, ngay cả bây giờ, bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Chúa Jêsus nói: “Anh con sẽ sống lại.” 24 Ma-thê thưa: “Con biết rằng anh con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng.” 25 Đức Chúa Jêsus nói với Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. 26 Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không?” 27 Ma-thê đáp: “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng phải đến thế gian.”

Suy ngẫm

C.17 -27 Bốn ngày sau khi La-xa-rơ chết, Chúa Jêsus đến Bê-tha-ni. Ma-thê buồn rầu và đau khổ nói là La-xa-rơ sẽ vẫn còn sống nếu Chúa đến trước khi anh ấy chết (c.17-21). Chúa Jêsus bảo với Ma-thê rằng “La-xa-rơ sẽ sống lại”, nhưng Ma-thê nghĩ Chúa Jêsus nói thế chỉ để an ủi cô ấy để nhắc cho cô ấy về sự sống lại của tất cả những người chết trong tương lai. Ma-thê không hình dung được rằng cô ấy sẽ thấy La-xa-rơ sống lại trước mắt mình. Nhưng Chúa Jêsus phán Ngài là sự sống lại và sự sống, nếu ai tin Ngài sẽ sống về mặt tâm linh và sẽ không bị chết đời đời (c.22-27).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Sau khi La-xa-rơ chết được bốn ngày rồi thì Chúa Jêsus mới đến. Từ viễn cảnh con người thì điều này xem ra không có hy vọng gì. Nhưng ánh sáng xuất hiện vào những thời điểm đen tối nhất, khi mọi thứ dường như vô vọng; chẳng có điều gì vượt quá công việc của Chúa. Cho nên hãy đừng mất hy vọng khi bạn đối mặt với những khó khăn mà hãy tin rằng Chúa sẽ hành động; và vì thế bằng đức tin của mình, hãy đầy dẫy sự vui mừng.

C.17 “bốn ngày”: dẫu cho việc chôn cất thường xảy đến ngay sau khi chết (Công vụ 6:6,10), một số tư liệu của người Do Thái sau này cho biết rằng  linh hồn bay lượn trên xác chết ba ngày, hy vọng sẽ vào lại trong cái xác đó, nhưng rồi từ bỏ và ra đi. C.11:18 Bê-tha-ni là một thị trấn nhỏ, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 2 dặm (3,2 km)

Sự sống nói đến những người có đời sống thuộc linh hiện tại (xem Giăng 3:36). Những người tin sẽ không bao giờ chết, trong đó, cuối cùng họ sẽ chiến thắng sự chết. C.11:27 Sự nhắc của Ma-thê đến một Đấng sẽ đến thế gian đề cập đến sự diễn đạt về Đấng Mê-si-a được tìm thấy trong Thi Thiên 118:26 (Giăng 12:13).

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin hãy giúp con không mất hy vọng khi con nghi ngờ vì tất cả đều tối tăm.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 18-21

Bình Luận:

You may also like