Browsing: sống lại

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Gióp ước ao bào chữa sự công chính của ông với Đức Chúa Trời, thậm chí ông liều mạng vì điều này. Trong chương này, cuộc tranh luận đầu tiên của Gióp và các bạn ông đã kết thúc.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus đã sống lại và gặp những những người nữ đến tìm Ngài. Ngài phán với họ rằng Ngài sẽ chờ các môn đồ yếu quý của Ngài ở Ga-la-li.

1 2