Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Chân Lý Và Truyền Thống

Ngày 12 – Chân Lý Và Truyền Thống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 5:1-18

1 Sau đó, vào một ngày lễ của dân Do Thái, Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa. Hồ có năm vòm cửa. 3 Rất nhiều người đau ốm, mù lòa, què quặt, bại liệt nằm tại đó. 5 Có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm. 6 Đức Chúa Jêsus thấy người nầy nằm đó và biết bị bệnh đã lâu nên hỏi: “Ngươi có muốn được lành không?” 7 Người bệnh trả lời: “Thưa ông, không có ai giúp ném tôi xuống hồ lúc nước động, khi tôi đến thì người khác đã xuống trước tôi rồi.” 8 Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.” 9 Người ấy liền được lành bệnh, vác giường và đi. Hôm ấy là ngày sa-bát. 10 Những người Do Thái nói với người được chữa lành: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác giường.” 11 Nhưng anh ta đáp: “Người đã chữa lành cho tôi bảo tôi: ‘Hãy vác giường ngươi và đi.’ ” 12 Họ hỏi: “Ai là người bảo anh: ‘Hãy vác giường và đi’?” 13 Nhưng người được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Jêsus đã lẩn vào đám đông tại đó. 14 Sau đó, Đức Chúa Jêsus gặp người nầy trong đền thờ thì nói với anh ta: “Nầy, ngươi đã được lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, e có điều càng tệ hơn xảy đến cho ngươi chăng.” 15 Người nầy đi nói với những người Do Thái rằng Đức Chúa Jêsus là người đã chữa bệnh cho mình. 16 Do đó, người Do Thái bắt bớ Đức Chúa Jêsus, vì Ngài làm những việc nầy trong ngày sa-bát. 17 Nhưng Ngài phán với họ: “Cha Ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng làm việc như vậy.” 18 Vì thế, người Do Thái càng tìm cách giết Ngài, vì Ngài không chỉ phá luật ngày sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha, tự cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời.

SUY GẪM

C.10 Đó là ngày Sa-bát. Không ở đâu trong Cựu ước cấm một hoạt động cụ thể vô tội như mang vác giường của mình vào ngày Sa-bát (xem Xuất 20:8-11), nhưng người đàn ông đã vi phạm truyền thống Do Thái, mà truyền thống đó sau này đã phát triển thêm hàng trăm các quy tắc tỉ mỉ chi tiết và nặng nề về những loại “việc làm” bị cấm, trong đó có một điều khoản cấm mang theo một vật “từ miền này vào miền kia “(Sách Mishnah*, ngày Sa-bát 7.2). Tuy nhiên, Chúa Jêsus không bảo vệ bản thân mình bằng cách tham gia vào cuộc thảo luận giữa các thầy thông giáo về bản chất của công việc. Thay vào đó, Ngài tuyên bố Ngài đang làm việc, giống như Đức Chúa Trời (Giăng 5:17), và do đó, như các sách Phúc âm cộng quan dạy, Ngài là chúa của ngày Sa-bát (xem Mat 12:8, Mác 2:28, Lu 6:5). * Sách Mishna [sách chép đạo lý do các luật sĩ kinh sư Do Thái truyền khẩu, nhằm giải thích pháp luật tôn giáo]

C.1-18 Chúa Jêsus đã chữa lành một người đã bị tàn tật 38 năm, gần cái ao gọi là Bê-tết-đa.; nói rằng: “Hãy đứng dậy! Vác giường ngươi và đi”. Nhưng vì Chúa Jêsus đã chữa lành người đó trong ngày Sa-bát. Người Do-thái bắt đầu bắt bớ Chúa Jêsus. Ngài phán: “Cha Ta cũng đang làm việc cho đến bây giờ, và Ta cũng làm việc như vậy”. Vì nói điều này, Chúa Jêsus cố đưa ra ý nghĩa thật của ngày Sa-bát, nhưng người Do thái lại xem điều này là phạm thượng vì Chúa Jêsus đã nói rằng Đức Chúa Trời là Cha của Ngài. Vì lý do này, người Do Thái tìm cách giết Ngài vì Ngài đã phá luật ngày Sa-bát và coi bản thân là Con Đức Chúa Trời, mà ngụ ý rằng Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Vì người ta không lắng nghe Chúa Jêsus hoặc Lời của Ngài mà cậy vào sự hiểu biết riêng của họ, họ đã hiểu sai Đức Chúa Trời và tiếp tục áp dụng những truyền thống theo cách hiểu sai ý định của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jêsus khiển trách người Do thái về sự hiểu biết của họ, “hãy nhớ ngày Sa-bát để giữ làm ngày thánh” (Xuất Ai cập 20:28), thì người Do Thái đã từ chối nghe Lời của Đức Chúa Trời đề cập đến mục đích chính cho truyền thống này. Đức tin truyền thống mà tôi hiểu sai trong đời sống tôi là gì?

Cầu nguyện: Xin hãy để con theo những truyền thống và phong tục làm tôn cao danh Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 37-40

Bình Luận:

You may also like