Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Đấng Trung Bảo

Ngày 13 – Đấng Trung Bảo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 5:19-29

19 Bởi vậy, Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều Con thấy Cha làm; vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy. 20 Vì Cha yêu thương Con và bày tỏ cho Con mọi điều Cha làm. Cha sẽ còn bày tỏ cho Con những việc vĩ đại hơn những việc nầy nữa để các ngươi phải kinh ngạc. 21 Như Cha đã khiến những người chết sống lại thể nào thì Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn thể ấy. 22 Cha cũng không phán xét ai hết, nhưng giao trọn quyền phán xét cho Con, 23 để mọi người đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến. 24 Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. 25 Thật, Ta bảo thật các ngươi, giờ sắp đến, và đã đến rồi, khi những người chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và những người nghe sẽ sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong chính mình thể nào thì Cha cũng ban cho Con sự sống trong chính mình thể ấy. 27 Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì Con là Con Người. 28 Đừng kinh ngạc về điều nầy, vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và bước ra; 29 ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét.

SUY GẪM

C.20 Đức Chúa Cha bày tỏ cho Chúa Jêsus tất cả những điều Ngài thực hiện – tức là, Chúa Jêsus nhận thức được bàn tay và mục đích của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự kiện trên thế giới này. Những công việc lớn lao ban đầu là khiến người chết sống lại (11:1-45). Thậm chí còn hơn thế, bao gồm cái chết và sự sống lại của Chúa Jêsus (chương 18-20), sau đó tiếng nói của cùng một Chúa Jêsus này đã triệu tập tất cả nhân loại, để cuối cùng họ sống lại và chịu phán xét (5:27-30).

C.24 “Có được sự sống đời đời” là một trong những tuyên bố nổi bật nhất trong Giăng liên quan đến việc sở hữu trong hiện tại sự sống đời đời sẽ bắt đầu ngay lập tức, dù mới nhận biết một phần nhưng đáng kể, khi một người tin nhận Chúa Jêsus. Những người tin Ngài có thể tự tin khi phải đối mặt với sự phán xét cuối cùng (xem I Giăng 5:11-13).

C.19-29 Chúa Jêsus bảo với người Do thái rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Một người con nương cậy và dõi theo cha mình, rồi hành động theo người cha đã làm. Chúa Jêsus nương cậy và dõi theo Đức Chúa Trời, Cha Ngài trong mọi điều mà Chúa Jêsus đã làm. Đức Chúa Trời ban cho Chúa Jêsus quyền ban sự sống và là Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Vì thế, những người lắng nghe Lời Chúa Jêsus, tin cậy và vâng theo Lời đó thì họ tin cậy và vâng theo Đức Chúa Trời. Họ sẽ không bị đoán xét, nhưng nhận được sự phục sinh của sự sống đời đời. Nhưng những ai không tin Chúa Jêsus và làm những điều gian ác sẽ nhận được sự đoán xét của sự chết đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và tôi. Vì thế, chúng ta phải đến gần Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus. Hãy đi đến với Đức Chúa Trời trong danh của Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, cảm tạ Ngài vì là Đấng Trung Bảo của chúng con và dẫn dắt chúng con đến với Đức Chúa Trời.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 41-45

Bình Luận:

You may also like