Home Bài Viết Nơi Kín Đáo Của Đức Chúa Trời

Nơi Kín Đáo Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nơi kín đáo của Đấng Chí Cao là gì? Đó là một nơi mà người khác không thể biết . Nó cũng là một chỗ người khác không thể đến được. Chốn bí mật của Đấng Toàn Năng là một nơi không một vũ khí nào của kẻ thù nghịch có thể đưa đến để chống lại bạn được, trừ phi nó có thể băng ngang qua Đức Chúa Trời.

Làm thế nào để bạn ở trong chỗ bí mật của Đức Chúa Trời được? Bằng lòng tin tràn đầy và trọn vẹn vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho bạn chống lại mọi điều ác và với tình yêu của bạn đối với Ngài. Đó là một thỏa thuận hai mặt. Nó liên quan đến tình yêu của Đức Chúa Trời đối với bạn và tình yêu của bạn dành cho Ngài.

Hầu hết chúng ta khi đã lớn lên đều nghe rằng Đức Chúa Trời là tình yêu, và chúng ta biết điều đó đúng thật trên quan điểm lý trí. Nhưng chúng ta thường phải phấn đấu để có được điều đó xuống nơi trái tim của mình. Ga-la-ti 5:6 nói rằng đức tin hành động bởi tình yêu (‘Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị là đức tin được tỏ ra qua hành động yêu thương’). Và khi bạn càng tin trong trái tim mình rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn, rằng Ngài muốn bạn được chữa lành, muốn bạn sẽ được giải phóng, muốn bạn được cung cấp, cùng muốn bạn khắc phục được, thì càng giúp bạn có thể dễ dàng hơn để ở trong nơi bí mật của Đấng Chí Cao.

I Giăng 4:16 nói, ‘Chúng ta đã biết và tin tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu; ai ở trong tình yêu là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.’ Khi ma quỉ đến chống phá bạn với đủ loại áp lực và thử thách thì bạn không cần phải sợ hãi, bởi vì bạn đã được bảo vệ khỏi mọi mưu chước ác độc của nó khi bạn cư ngụ dưới sự chở che của tình yêu của Đức Chúa Trời.

Theo Pastor Keith Butler

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like