Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Người Thờ Phượng Thật

Ngày 09 – Người Thờ Phượng Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 4:15-26

15 Người phụ nữ nói: “Thưa ông, xin cho tôi nước ấy, để tôi không còn khát và khỏi đến đây múc nước nữa.” 16 Ngài bảo: “Hãy đi gọi chồng chị, rồi trở lại đây.” 17 Người phụ nữ thưa: “Tôi không có chồng.” Đức Chúa Jêsus nói: “Chị bảo rằng chị không có chồng là phải, 18 vì chị đã có năm đời chồng, còn người mà chị hiện có không phải là chồng chị; điều nầy chị đã nói thật.” 19 Người phụ nữ nói: “Thưa ông, tôi nhận biết ông là một nhà tiên tri. 20 Tổ phụ chúng tôi thờ phượng trên núi nầy, còn các ông thì nói rằng thành Giê-ru-sa-lem mới là chỗ đáng thờ phượng.” 21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nầy, người phụ nữ kia, hãy tin Ta, giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng Cha trên núi nầy hay tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. 22 Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. 23 Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý; ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. 24 Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.”25 Người phụ nữ thưa: “Tôi biết rằng Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ) sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ công bố cho chúng tôi mọi điều.” 26 Đức Chúa Jêsus phán: “Ta, người đang nói với chị đây, chính là Đấng đó.”

SUY GẪM

C.24 ”Đức Chúa Trời là thần” có nghĩa là Chúa không được cấu tạo từ bất kỳ vật chất vật lý nào và không có cơ thể vật chất, nhưng có một dạng sự sống tuyệt vời hơn diện hiện ở khắp mọi nơi, không cảm nhận được qua các giác quan cơ thể, nhưng lại mạnh mẽ đến nỗi Ngài đã khai sinh ra vũ trụ. Bởi vì “Đức Chúa Trời là Thần”, dân Y-sơ-ra-ên không được thần tượng hóa “bất cứ điều gì dưới bất cứ hình thức nào” trong các tạo vật như các quốc gia xung quanh (Xuất Ai Cập Ký 20:4).

C.25-26 Đấng Mê-si … (người được gọi là Đấng Christ) Chúa Jêsus thường không trực tiếp tự nhận mình là Đấng Mê-si, vì hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng Ngài đến để đem lại sự giải phóng chính trị ngay lập tức. Nhưng Ngài không đi theo khuôn mẫu đó nữa tại Sa -ma-ri, vùng đất bị loại ra khỏi các trung tâm của Do Thái giáo.

C.15-19 Người phụ nữ Sa-ma-ri đã từng có 5 đời chồng khác nhau nhưng vẫn không thỏa mãn và lại sống với một người chồng khác. Mối quan tâm duy nhất của người phụ nữ gian dâm này là những ham muốn vật chất. Khi Chúa Jêsus bày tỏ thực tế này và chỉ cho người phụ nữ ấy thấy thì bà đã kinh ngạc và xưng nhận rằng Chúa Jêsus là một tiên tri.

C.20-26 Sau khi bà xưng nhận Chúa Jêsus là một tiên tri, bà đã hỏi Ngài về việc thờ phượng. Qua câu hỏi này, bà đã cố tránh né tội lỗi của bà. Chúa Jêsus đã bảo bà rằng sự thờ phượng thật được ban cho cùng với Đức Thánh Linh trong chân lý và công bố sự thật Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng có thể làm nên sự thờ phượng thật. Phản ứng lại điều này, người phụ nữ đã chia sẻ rằng bà biết Đấng Christ sẽ đến để dạy dỗ và dẫn dắt mọi người vào trong sự thờ phượng đúng đắn và chân thật. Chúa Jêsus trả lời: “Ta chính là Đấng đó”. Chính sứ điệp của Phúc Âm đã mở mắt thuộc linh cho bà.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus biết mọi thứ về chúng ta. Chúng ta có thể che giấu những người khác điều gì đó, nhưng chúng ta không thể dấu Chúa Jêsus điều gì. Tôi có tội lỗi nào là bí mật không? Hãy xưng nhận nó và ăn năn trước Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Ngài có thể thấy tội lỗi của con mà bản thân con không thể thấy. Con cầu xin ân điển Ngài để con có thể ăn năn thật.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 27-30

Bình Luận:

You may also like