Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Những Bộ Xương Khô Sẽ Được Làm Cho Sống Lại

Ngày 19 – Những Bộ Xương Khô Sẽ Được Làm Cho Sống Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 37:1-14

1 Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi; Ngài dắt tôi ra bởi Thần Đức Giê-hô-va và đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy những hài cốt. 2 Ngài dẫn tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy. Kìa, có rất nhiều hài cốt trong thung lũng đó, và các hài cốt ấy rất khô. 3 Ngài phán với tôi rằng: “Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng?” Tôi thưa: “Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!”

4 Ngài lại phán với tôi: “Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng: ‘Hỡi hài cốt khô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va.’ 5 Chúa Giê-hô-va phán với những hài cốt ấy rằng: ‘Nầy, Ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. 6 Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”

7 Vậy, tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn. Khi tôi đang nói tiên tri thì có tiếng động mạnh và những xương hợp lại, ráp thành từng bộ với nhau. 8 Tôi nhìn thấy gân và thịt sinh ra trên những xương ấy, có da bao bọc nhưng không có hơi thở ở trong.

9 Bấy giờ Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng Chúa Giê-hô-va phán: Hỡi hơi thở, hãy đến từ gió bốn phương và thở trên những người bị giết chết để chúng được sống.” 10 Vậy tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn, và hơi thở đi vào trong chúng. Chúng sống và đứng dậy trên chân mình, hợp thành một đạo quân rất lớn. 11 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, những hài cốt nầy là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nói rằng: ‘Xương chúng tôi đã khô, niềm hi vọng chúng tôi đã mất, chúng tôi bị diệt sạch!’” 12 Vậy, hãy nói tiên tri và bảo chúng rằng Chúa Giê-hô-va phán: “Hỡi dân Ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi ra khỏi mồ mả, và Ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên. 13 Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta đã mở mồ mả các ngươi và đem các ngươi lên khỏi mồ mả. 14 Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va; Ta đã phán và Ta đã thực hiện,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

SUY GẪM:

C.1, 2  Trước tiên Đức Chúa Trời chỉ cho Ê-xê-chi-ên thấy bối cảnh tuyệt vọng trước cái chết. Đức Chúa Trời đưa Ê-xê-chi-ên đến cái thung lũng ở Ba-by-lôn, nơi  người ta bị giam cầm như phu tù. Ê-xê-chi-ên đã đi qua những đống xương khô, và ông phải cố xem thấy sự sống ở đó. Đức Chúa Trời cũng dẫn dắt chúng ta để có thể thấy Đức Thánh Linh cần thiết trong mọi hoàn cảnh. Bạn đã sẵn sàng để thấy, để hiểu và để lắng nghe được mạng lệnh của Đức Chúa Trời hay không?

C.10, 14  Đức Chúa Trời làm việc qua lời Ngài và Đức Thánh Linh, và Ngài khiến những bộ xương khô sống lại và trở thành một đạo quân. Nhiều hội thánh ngày nay bận rộn tìm cách đưa người ta đến với Đức Chúa Trời. Nhưng cách của Đức Chúa Trời đó là lắng nghe những lời cầu nguyện của dân sự Ngài, trả lời họ, và làm việc qua lời Ngài và Đức Thánh Linh.

C.7, 9 Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã nói tiên tri với những bộ xương khô theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và đã bảo chúng phải sống lại. Khi đó công việc vĩ đại đã được hoàn thành. Đức Chúa Trời thay đổi con người và hoàn cảnh, nhưng Ngài cũng muốn sự tham gia của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói với ai đó về Ngài hôm nay. Bạn đang hợp tác như thế nào?

C.11-14  Khi Đức Chúa Trời đưa dân sự của Ngài trở lại Y-sơ-ra-ên, thì lời tiên tri này sẽ một phần trở thành hiện thực. Tất cả mọi việc được hoàn tất qua Đấng Christ. Y-sơ-ra-ên mới được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ được trọn vẹn trong Đấng Christ và được thiết lập bởi đức tin nơi Đấng Christ (Ga-la-ti 6:12-16).

Cầu nguyện  Lạy Đức Chúa Trời, Đấng khiến những bộ xương khô sống lại, xin Ngài hãy mang đến sự phục hưng

Bình Luận:

You may also like