Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Y-sơ-ra-ên Được Làm Mới Lại

Ngày 18 – Y-sơ-ra-ên Được Làm Mới Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 36:16-38

16 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 17 “Hỡi con người, khi nhà Y-sơ-ra-ên ở trong đất mình, họ đã làm ô uế đất ấy bởi đường lối và việc làm của mình. Đường lối họ ở trước mặt Ta như là sự ô uế của một người đàn bà trong kỳ kinh nguyệt. 18 Ta đã đổ cơn thịnh nộ của Ta trên họ vì cớ huyết mà họ đã làm đổ ra trên đất, và vì họ đã làm ô uế đất ấy bởi thần tượng mình. 19 Ta đã làm cho họ tan lạc trong các dân và họ đã bị phân tán trong nhiều nước; Ta đã phán xét họ theo đường lối và việc làm của họ. 20 Nơi nào mà họ đã đến trong các nước, họ đều phạm danh thánh Ta đến nỗi người ta nói về họ rằng: ‘Đó là dân của Đức Giê-hô-va nhưng họ phải bị đày khỏi đất của Ngài!’ 21 Nhưng Ta lo ngại cho danh thánh của Ta mà nhà Y-sơ-ra-ên đã phạm trong các dân tộc, là nơi họ đã đi đến.

22 Vì vậy, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, không phải vì cớ các ngươi mà Ta phải hành động, nhưng vì cớ danh thánh Ta mà các ngươi đã xúc phạm trong các dân là nơi các ngươi đã đi đến. 23 Ta sẽ thánh hóa danh vĩ đại của Ta, là danh đã bị xúc phạm trong các dân; thật, giữa các dân đó, các ngươi đã xúc phạm danh ấy. Chúa Giê-hô-va phán: Như vậy, các dân tộc sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta bày tỏ trước mắt chúng sự thánh khiết của danh Ta qua các ngươi. 24 Ta sẽ thu lại các ngươi từ giữa các dân, nhóm các ngươi lại từ mọi nước và đem vào đất riêng của các ngươi. 25 Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch; Ta sẽ tẩy sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. 26 Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. 27 Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh Ta và làm theo. 28 Các ngươi sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. 29 Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho nẩy nở thêm nhiều và không đem cơn đói kém đến trên các ngươi. 30 Ta sẽ thêm nhiều trái cây và hoa lợi của đồng ruộng để các ngươi không bị xấu hổ ở giữa các nước vì đói kém. 31 Bấy giờ, các ngươi sẽ nhớ lại đường lối xấu xa và việc làm không tốt của mình. Các ngươi sẽ ghê tởm chính mình vì tội lỗi và những điều kinh tởm của các ngươi.’ 32 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Chẳng phải vì cớ các ngươi mà Ta làm như vậy, các ngươi phải biết điều đó. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã về đường lối mình!’

33 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Trong ngày mà Ta tẩy sạch mọi tội lỗi các ngươi, Ta sẽ làm cho các thành có dân ở và những nơi đổ nát sẽ được tái thiết. 34 Đất hoang vu sẽ được cày cấy thay vì bị bỏ hoang trước mắt mọi người đi qua. 35 Chúng sẽ nói rằng: “Đất hoang vu nầy đã trở nên như vườn Ê-đen; những thành đổ nát, hoang vu và điêu tàn, bây giờ đã được trùng tu và có dân ở!” 36 Bấy giờ, các dân tộc còn sót lại chung quanh các ngươi sẽ biết rằng Ta, Đức Giê-hô-va, đã xây dựng lại nơi bị tàn phá và trồng lại nơi bị phá hủy. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và sẽ thực hiện điều đó.’

37 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ta còn muốn nhà Y-sơ-ra-ên cầu xin Ta để Ta làm điều nầy cho: Đó là Ta sẽ làm cho dân số họ gia tăng như một bầy chiên. 38 Các thành đổ nát sẽ đông người như những bầy chiên dâng làm tế lễ, như bầy chiên ở Giê-ru-sa-lem vào các kỳ lễ trọng thể. Và họ sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”

SUY GẪM:

C. 24-27  Quyền năng của Đức Chúa Trời không chỉ ở chỗ dẫn dắt dân sự trở lại xứ, nhưng cũng bao gồm cả sự thay đổi hoàn toàn tính cách  của dân sự. Dân sự của Đức Chúa Trời phải nhận được sự cứu rỗi ở bên ngoài cũng như ở bên trong. Họ cần được làm sạch. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không thể tự mình làm sạch bằng nỗ lực riêng của mình. Vì thế Đức Chúa Trời đổ Thần Ngài trên họ và cảm động họ vâng lời Ngài. Khi đó họ sẽ trở nên dân ở trong đất của Ngài và mối quan hệ với Ngài được phục hồi. Và nữa,  Đức Chúa Trời sẽ không phải hổ thẹn khi dân sự gọi Ngài là Đức Chúa Trời. Lời tiên tri này được hoàn tất khi Chúa Jêsus Christ đến.

C.34-36  Đức Chúa Trời sẽ khiến Y-sơ-ra-ên nên mới vì cớ danh Ngài. Ngay bây giờ Y-sơ-ra-ên trông như một vùng đất hoang trong con mắt của mọi  người, nhưng Đức Chúa Trời sẽ quay lại mảnh đất này và trồng nó nên mới như Vườn Ê-đen. Dân sự thấy điều này, sẽ biết công việc này được Đức Chúa Trời thực hiện và sẽ tôn vinh danh Ngài. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng thay đổi mọi thứ và cuối cùng sẽ mang đến sự tốt lành.

C. 38-39  Đức Chúa Trời cho phép dân Y-sơ-ra-ên cầu xin Ngài và Ngài đáp lời cầu xin của họ. Đức Chúa Trời đang hoạch định một đời sống sung mãn cho Y-sơ-ra-ên. Nhưng để kế hoạch đó kết quả, dân sự phải làm điều Đức Chúa Trời muốn, và đó là điều cần cầu nguyện. Bạn đang hợp tác với Đức Chúa Trời như thế nào để mang mọi người đến vương quốc của Ngài và để ý muốn Ngài được thành?

Cầu nguyện Xin hãy giúp con vâng lời Ngài với tấm lòng mềm mại và luôn luôn bày tỏ sự tôn kính đối với danh thánh của Ngài. 

Bình Luận:

You may also like