Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Trở Thành Một Bởi Tay Ta

Ngày 20 – Trở Thành Một Bởi Tay Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 37:15-28

15 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 16 “Hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và viết trên nó rằng: ‘Cho Giu-đa và cho con dân Y-sơ-ra-ên liên kết với nó.’ Hãy lấy một cây gậy khác và viết trên đó: ‘Cho Giô-sép, tức là cây gậy của Ép-ra-im và của cả nhà Y-sơ-ra-ên liên kết với nó.’ 17 Hãy ghép hai cây gậy ấy lại với nhau thành một cây trong tay con. 18 Khi dân tộc con hỏi: ‘Ông không giải thích cho chúng tôi những điều nầy có ý nghĩa gì sao?’ 19 thì con hãy trả lời rằng Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ lấy gậy của Giô-sép, tức là cây gậy ở trong tay Ép-ra-im, và của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên liên kết với nó; Ta sẽ ghép nó với cây gậy của Giu-đa để làm nên chỉ một cây gậy mà thôi, và hai cây gậy sẽ trở thành một trong tay Ta.’ 20 Con hãy cầm những cây gậy mà con đã viết chữ trên đó cho họ xem 21 và nói với họ rằng Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ đem con cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi các nước mà họ đã đi đến. Ta sẽ nhóm họ lại từ bốn phương và đem họ về trong đất riêng của họ. 22 Ta sẽ làm cho họ thành một nước trong đất ấy trên các núi của Y-sơ-ra-ên, và chỉ có một vua sẽ cai trị họ. Họ sẽ không còn là hai nước và không bị chia thành hai vương quốc nữa. 23 Họ sẽ không tự làm ô uế bởi các thần tượng nữa, hoặc bởi những vật đáng kinh tởm, hoặc bởi mọi vi phạm của mình. Ta sẽ giải cứu họ khỏi mọi nơi mà họ đã phạm tội. Ta sẽ tẩy sạch họ; họ sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.

24 Đầy tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua trên họ và tất cả sẽ chỉ có một người chăn mà thôi. Họ sẽ bước theo các mệnh lệnh của Ta; họ sẽ gìn giữ các luật lệ của Ta và làm theo. 25 Họ sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho đầy tớ Ta là Gia-cốp, và là đất mà tổ phụ các ngươi đã ở. Họ, con cái họ và các thế hệ tiếp nối của họ sẽ ở đó cho đến đời đời. Đầy tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua của họ mãi mãi. 26 Ta sẽ lập với họ một giao ước hòa bình, tức là giao ước đời đời giữa họ với Ta. Ta sẽ thiết lập và làm cho dân số họ gia tăng. Ta sẽ dựng đền thánh Ta giữa họ đời đời. 27 Ta sẽ ngự ở giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân Ta. 28 Bấy giờ, các nước sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên ra thánh vì đền thánh Ta sẽ ở giữa họ đời đời.’”

SUY GẪM:

C.16, 22-24  Đức Chúa Trời muốn dân Ngài trở nên một. Đức Chúa Trời muốn Y-sơ-ra-ên, đất nước bị chia cắt thành hai vương quốc bởi tội lỗi, trở nên một qua bàn tay của Ngài. Để trở nên một, dân sự phải trở nên thanh sạch. Khi dân sự được phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời (c.27) và vâng theo lời Ngài, họ có thể có sự thống nhất thực sự. Bạn tin Đức Chúa Trời nghĩ gì khi Ngài thấy những bức tường và những sự chia rẽ do chúng ta tạo ra? Thật không khôn ngoan đối với Cơ-đốc nhân khi đi tìm kiếm sự hiệp một với những  người chưa tin. Mà chúng ta lại có sự kêu gọi hiệp một với tất cả các tín hữu.

C. 24, 25  Đức Chúa Trời dấy lên tôi tớ của Ngài là Đa-vít và sẽ khiến ông cai trị trên dân sự mãi mãi. Đó chính là Con của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus Christ. Cùng với chúng ta Ngài sẽ tạo nên một đền thờ vinh quang nơi Đức Chúa Trời có thể ngự. Có phải Đấng Christ, vị Vua kiểm soát tấm lòng và đời sống của bạn không?

C. 26  Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của giao ước. Ngài đã thiết lập những giao ước khác nhau với dân sự của Ngài trong quá khứ. Bây giờ Đức Chúa Trời hứa thiết lập giao ước bình an với dân sự của Ngài, điều sẽ tồn tại mãi mãi. Dường như Đức Chúa Trời tạo ra hai cách để đạt được giao ước này. Lần thứ nhất là vào năm 538 TCN, khi dân sự được đưa trở lại đất Y-sơ-ra-ên, và trong tương lai qua huyết sẽ được đổ ra bởi Đấng Mê-si-a trên thập tự giá. Đây là cách Đức Chúa Trời thiết lập sự bình an và hòa bình với dân sự của Ngài. Đã có thời bạn là kẻ thù của Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ bạn đã có mối quan hệ với Ngài nhờ công việc của Chúa Jêsus trên thập tự giá. Bạn đang tham dự vào ân điển này như thế nào?

Cầu nguyện  Xin hãy cho chúng con nên một qua thập tự giá và mang tình yêu thương thực sự đến cho thế giới.

Bình Luận:

You may also like