Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Một Tương Lai Tươi Sáng Cho Y-sơ-ra-ên

Ngày 17 – Một Tương Lai Tươi Sáng Cho Y-sơ-ra-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 36:1-15

1 Hỡi con người, hãy nói tiên tri về các núi của Y-sơ-ra-ên rằng: “Hỡi các núi của Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va! 2 Chúa Giê-hô-va phán: Vì kẻ thù có nói về các ngươi rằng: ‘Ha ha! Những gò cao đời xưa đã thuộc về sản nghiệp của chúng ta rồi!’” 3 Vì thế, hãy nói tiên tri rằng: “Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật, vì chúng đã làm cho các ngươi nên hoang vu và tấn công các ngươi từ mọi phía để các ngươi trở nên sản nghiệp của dân sót lại của các nước và các ngươi bị dân chúng chê bai, đàm tiếu.’ 4 Do đó, hỡi các núi của Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va: ‘Chúa Giê-hô-va phán với các núi và các gò, với khe suối và thung lũng, với nơi đổ nát và với các thành bị bỏ hoang đã phó cho dân sót lại của các nước chung quanh cướp bóc và nhạo báng’ 5 Vì thế, đây là điều Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật trong cơn ghen tương nóng nảy, Ta công bố chống lại dân sót của các nước và cả Ê-đôm, là những kẻ đầy lòng vui mừng và khinh dể, định lấy đất của Ta làm sản nghiệp riêng cho chúng để chúng cướp lấy các đồng cỏ.’

6 Vậy nên, hãy nói tiên tri về đất của Y-sơ-ra-ên; hãy nói với các núi và các đồi, khe suối và thung lũng rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Thật, Ta phán trong cơn ghen tuông và nóng giận của Ta vì các ngươi đã bị các nước sỉ nhục.’ 7 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ta đã thề rằng, các nước chung quanh các ngươi cũng sẽ bị sỉ nhục.

8 Còn các ngươi, các núi Y-sơ-ra-ên, sẽ sinh nhánh và ra trái cho dân Y-sơ-ra-ên, vì họ sắp trở về. 9 Nầy, Ta hướng về các ngươi, quay lại với các ngươi và các ngươi sẽ được cày cấy gieo giống. 10 Trên đất các ngươi, Ta sẽ gia tăng dân số cả nhà Y-sơ-ra-ên. Các thành sẽ có người ở, các nơi đổ nát sẽ được xây dựng lại. 11 Ta sẽ thêm loài người và loài vật trên đất các ngươi, chúng sẽ gia tăng và nẩy nở. Ta sẽ làm cho các ngươi đông dân như ngày xưa và ban ơn cho các ngươi nhiều hơn thuở ban đầu. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va. 12 Ta sẽ làm cho có dân cư sống trên đất của ngươi, tức là dân Y-sơ-ra-ên của Ta. Thật, họ sẽ được ngươi làm sở hữu và ngươi sẽ là sản nghiệp của họ; ngươi sẽ không làm mất con cái họ nữa.’”

13 Chúa Giê-hô-va phán: “Vì người ta nói với các ngươi rằng: ‘Hỡi đất, ngươi nuốt người ta và làm mất con cái của dân ngươi’ 14 Vì thế, ngươi chẳng nuốt người ta nữa và không làm mất con cái của dân ngươi nữa, Đức Giê-hô-va phán vậy. 15 Ta sẽ không để cho ngươi nghe những lời sỉ nhục của các nước nữa; ngươi sẽ không còn chịu sự khinh bỉ của các dân nữa và không khiến dân mình vấp phạm nữa, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”

SUY GẪM:

Cả đoạn–  Đức Chúa Trời không chỉ lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, mà còn kiểm soát tất cả kẻ thù của nó và tất cả mọi người trên thế giới. Trong các câu 1-5, từ “Chúa Giê-hô-va” xuất hiện 10 lần. Bạn có đang sống cuộc sống của bạn và nhớ rằng Đức Chúa Trời là Chúa Tể của mọi sự diễn ra trên thế giới và trong đời sống của bạn không?

C.5, 6–  Đức Chúa Trời bày tỏ sự sốt sắng thiêu cháy của Ngài đối với các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Ba-by-lôn đã xâm phạm vào lãnh thổ của Y-sơ-ra-ên, đã bắt dân sự làm phu tù, và vui thích cướp bóc họ. Nhưng tất cả các dân lợi dụng Y-sơ-ra-ên trong lúc khó khăn của nó sẽ gặp phải kết cục bi thảm bởi tay của Đức Chúa Trời kỵ tà.

C. 8-13–  Đức Chúa Trời luôn rất quan tâm đến những nhu cầu của dân sự Ngài. Ngài lãnh lấy trách nhiệm không chỉ vì tình trạng thuộc linh của dân sự, mà cả vì công việc, đồ ăn, nhà ở, con cháu, và sự an toàn của họ. Đức Chúa Trời cũng làm điều  này cho chúng ta, vì chúng ta cũng đã trở nên con cái của Ngài. Bạn đang lo lắng về điều gì ngày hôm nay? Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho cả nhu cầu đó nữa.

C. 8 là sự kết thúc của việc làm phu tù. Y-sơ-ra-ên sẽ trở về. Qua Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời bày tỏ sự thịnh nộ của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên vì sự bất tuân của nó. Tuy thế,  Ngài làm việc này để chỉ cho Y-sơ-ra-ên thấy rằng nó phải quay về và dựa vào Ngài. Đức Chúa Trời gửi Y-sơ-ra-ên đến trường học về những sự nghịch cảnh, gọi là Ba-by-lôn và dạy nó. Có những lúc Đức Chúa Trời cũng gửi chúng ta đến trường này. Hãy học tốt ở đó. Sau đó bài học sẽ kết thúc.

Cầu nguyện  Cầu mong ý muốn của con vâng phục ý muốn của Ngài.

Bình Luận:

You may also like