Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 193: Tính Sổ

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 193: Tính Sổ

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 25:19-30

19 Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.20 Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa. 21 Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. 22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng;đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. 23 Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. 24 Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng:Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo,lượm lặt trong chỗ mình không rải ra; 25 nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa.26 Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia,ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; 27 vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. 28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. 29 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có,thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. 30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Lời ngỏ:

Thông thường sau một dự án hay một công trình nào đó thì người ta phải kết toán, hoặc định kỳ vào những dịp cuối tháng, cuối quý hay cuối năm các công ty, doanh nghiệp sẽ kết toán sổ sách cũng như xem xét việc làm ăn lời lỗ thế nào để có thể hoạch định cho những kế hoạch tiếp theo. Câu chuyện trong ẩn dụ mà Chúa Giê-xu kể trong Ma-thi-ơ 25:14-30 là minh họa cho ý nghĩa của Nước Thiên Đàng như việc người chủ cấp vốn cho các đầy tớ của mình để họ làm lợi ra trong thời gian ông đi xa. Phần Kinh Thánh hôm nay là thời điểm ông trở về sau thời gian đi xa.

Kinh Thánh cho biết “Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ” (câu 19) Điều đầu tiên khi chủ trở về từ phương xa là “tính sổ” với các đầy tớ của mình. Chúng ta cùng xem những điều mà người chủ và đầy tớ đã làm trong việc tính sổ này

1. Người đầy tớ khai trình kết quả công việc

Hai người đầy tớ đầu rõ ràng đã cho thấy được kết quả của việc mình làm là mang cả số vốn lẫn số lời 100% của mình đến trình trước chủ.Còn người thứ ba trả cho chủ số vốn với lời giải trình rằng “tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra; nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa.” (Câu 24-25) Qua sự khai trình của người đầy tớ này cho thấy anh ta không hiểu ý của chủ đặng làm theo.

2. Người chủ ban thưởng tùy theo kết quả

Sau khi nhận được kết quả của hai người đầy tớ đầu, ông chủ rất lấy làm vui thích. Chủ nói với cả hai người đầy tớ “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi“. Một điều đáng chú ý là hai người được cung cấp cho nguồn vốn với số lượng khác nhau nhưng cả hai đều chỉ nhận được cùng một phần thưởng, câu 21 cũng y như câu 23. Điều đó cho thấy, không quan trọng số lượng nguồn vốn hay số lượng việc làm nhưng quan trọng về mức độ của sự trung tín. Phần thưởng của chủ là sự khen ngợi về lòng trung tín chứ không phải số lợi tức mà hai người đã làm ra. Khi có lòng trung tín thì chủ không chỉ ban thưởng cho số vốn và số lợi tức mà mỗi người đã làm ra mà chủ còn cho thêm số ta- lâng của người đã mang đi cất giấu không sinh lợi được. “Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng.”(Câu 28)

3. Hình phạt cho ai không kết quả

Người đầy tớ đem cất giấu một ta-lâng bị chủ quở trách là “đầy tớ dữ và biếng nhác” anh ta đã biện luận rằng chủ nghiêm khắc nên anh không dám làm gì, và anh ta cũng chẳng ăn cắp tiền của chủ hoặc lừa gạt chủ, nhưng thực ra đó chỉ là cách che đậy sự ích kỷ, biếng nhác của anh ta, không muốn làm, chỉ biết chơi bời, hưởng thụ và chỉ biết nghĩ đến bản thân anh ta mà thôi. Anh ta mong được an toàn và tự bảo vệ trước ông chủ. Hơn nữa, anh ta đã không biết được ý muốn của chủ cấp vốn cho không phải để giấu đi mà phải sinh lợi, phải có kết quả. Tối thiểu, nếu không làm mà biết “đưa bạc cho người buôn bạc”  thì cũng còn lấy lời được. Chủ quyết định “Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” Chủ phán: người đầy tớ này không phải là bất trung mà là vô tín. Hậu quả là anh ta bị “quăng vào chỗ tối tăm”, đây là hình ảnh về hình phạt đời đời trong hoả ngục. Một lần nữa Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy hình ảnh rõ ràng về chỗ này với đầy dẫy sự “khóc lóc và nghiến răng

Ý nghĩa và bài học áp dụng

Bạn thân mến, Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ này để khẳng định cho chúng ta biết về một sự thật là Ngài sẽ trở lại thế giới này, vậy thì trong thời gian chờ đợi, chúng ta phải làm gì? Đã nhiều lần Chúa dạy chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa trở lại, điều đó không có nghĩa là ăn không ngồi rồi không làm chi hết, nhưng Chúa muốn chúng ta phải tận dụng thì giờ, khả năng, ân tứ, và của cải mình có cách khôn ngoan, cần mẫn để phục vụ Chúa thật tận tình trong bất cứ công việc hay nghề nghiệp gì mà mình đang làm. Vì khi Chúa trở lại hết thảy chúng ta đều phải tính sổ và khai trình mọi việc mình làm trên đất này trước mặt Ngài. Khi ấy chúng ta không thể tự bào chữa gì được nếu  không chịu làm điều Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm.

Chúa không tính sổ dựa trên thành tựu nhưng dựa trên sự trung tín và sự tận tụy của chúng ta. Nếu người nào hết lòng vì Chúa thì “sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật” và Chúa “sẽ lập ngươi coi sóc nhiều” tức ban cho cơ hội quản trị lớn hơn, là “đồng trị” với Đấng Christ trong nước Ngài như trong II Timôthê 2:12 chép: “lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị” và “hưởng sự vui mừng của Chúa”

Còn kẻ chẳng để tâm lo gì cho công việc Chúa tức là “kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.” Người nào không có kết quả gì cho Nước Trời cả thì không thể trông mong được đối xử như những người đã tận trung được, trái lại, những người đó sẽ bị trừng phạt như những kẻ vô tín vậy.

Vậy thì, trong ngày tính sổ, bạn muốn Chúa kể mình là “đầy tớ ngay lành trung tín” hay “đầy tớ dữ và biếng nhác”?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,

Xin tha thứ cho con vì đã không quản trị tốt những nguồn lực Chúa đã uỷ thác cho. Xin cho con biết đầu tư ngay những gì Đức Chúa Trời đã ban cho con như người quản lý trung tín của Ngài hầu mang lại kết quả cho Nước Chúa và làm vinh hiển danh Ngài trên đất.

Chúa ôi, ngày Chúa đến đang rất gần, xin cho con luôn chuẩn bị sẵn sàng khai trình mọi công việc của mình trước Chúa trong ngày Chúa trở lại. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Grace Ngo

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like