Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 7: Cách Để Biết Chúa

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 7: Cách Để Biết Chúa

by Nau Puih
30 đọc

Biết Chúa qua sự tìm kiếm nhiệt thành

Chúng ta tự hào là mình tìm kiếm Chúa nhưng thực ra chính Chúa luôn ở cạnh chờ chúng ta tìm kiếm Ngài và vui mừng bày tỏ Ngài cho chúng ta (Gia-cơ 4:8).

Tìm kiếm Chúa khi đau khổ

Thi thiên 63 được gọi là Thi thiên của Đa-vít khi ông chạy trốn vua Sau-lơ trong Sa mạc của chi phái Giu-đa. Trong tuyệt vọng, ông đã tập trú tìm kiếm Đức Chúa Trời như Chúa Giê-su đã dạy về điều răn lớn nhất là tìm kiếm Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn, hết ý trong Ma-thi-ơ 22:37 và Phục truyền 6:5.

Tìm kiếm Chúa khi vui mừng

Đức Chúa Trời là sự vui mừng của Đa-vít (Thi thiên 43:4) và ông nhảy múa hết sức trước Chúa khi đem hòm giao ước, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, về Giê-ru-sa-lem (2 Sa-mu-ên 6:14).

Tìm kiếm Chúa là sự kỷ luật mỗi ngày

Đa-vít tìm kiếm Chúa mỗi ngày (Thi thiên 5:3). Môi-se ra ngoài trại nói chuyện với Đức Chúa Trời (Xuất A- Cập ký 33:7-10). Chúa Giê-su cũng là tấm gương tìm kiếm Chúa mỗi sáng sớm dù đêm trước đó bận rộn mục vụ (Mác 1:35). Hê-bơ-rơ 11:6 nói rằng Chúa thưởng cho ai tìm kiếm Ngài.

Chúa ở đó, Ngài đang đợi chúng ta tìm kiếm, nên hãy tìm Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Thời điểm tìm kiếm Chúa hàng ngày của bạn là khi nào?
  2. Nơi tìm kiếm Chúa hàng ngày của bạn là ở đâu?
  3. Bạn làm gì khi tìm kiếm Chúa?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like