Home Văn Phẩm Tiếc Quá!

Tiếc Quá!

by Thanh Hữu
30 đọc

Bấy giờ Chúa nổi giận với Sa-lô-môn, vì lòng vua đã xây bỏ Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hiện ra cho vua hai lần, đã truyền cho vua chớ theo các thần khác, nhưng vua không vâng theo mạng lịnh Chúa đã truyền. … Chúa phán với Sa-lô-môn: “Vì ngươi đã làm điều nầy, không vâng giữ giao ước và luật lệ Ta đã truyền cho ngươi, Ta chắc chắn sẽ phân chia vương quốc của ngươi ra và ban cho tôi tớ ngươi.  (I Các Vua 11: 9-11)

Sa-lô-môn, người ơi.. tôi tiếc quá!
Không người nào nhiều cơ hội như ông:
Được sinh ra trong cung điện huy hoàng,
Được thừa hưởng bao ơn lành lời hứa.

Ông đã được, Chúa quyền năng chọn lựa,
Xây đền thờ thật tráng lệ nguy nga.
Hai lần ông được Thiên Chúa hiện ra,
Với lời hứa ban khôn ngoan tuyệt đỉnh.[i]

Chúa ban phước, vương quyền ông cực thịnh,
Với sang giàu, vinh hiển quá cao sang.
Nào ngựa xe, nào dinh thự bằng vàng,
Nào mỹ nữ, cung phi đầy cung cấm.[ii]

Các hoàng hậu xúi lòng ông lầm lẫn,
Đem tượng thần, cúng tế vào lòng dân.
Xây miếu thờ, bao đền khóm hư không,
Đốt nhang khói, bỏ lòng tôn kính Chúa. [iii]

Ôi tiếc quá, tấm lòng ông bại hoại,
Khôn ngoan nhiều… sao lỡ dại bất trung!
Sao đành quên ân sủng Chúa lạ lùng?
Sao phản bội lòng yêu thương vô lượng!

Ông tri thức, viết châm ngôn sâu nhiệm:
Giữ tấm lòng cách cẩn thận hỡi con
là khởi nguyên của sự sống linh hồn
là bí quyết nguồn khôn ngoan thông sáng
!” [iv]

Sao lại nỡ bỏ châm ngôn ông soạn?
Sao trở lòng thờ thần tượng hư không?
Để Chúa Cha phải tức giận buồn lòng, [v]
Tuyên án phạt đời ông và hậu tự?

Con yên lặng, lòng nguyện thầm tự nhủ,
Chúa oai quyền, con sợ lắm Ngài ơi.
Xin giúp con trung tín suốt cuộc đời,
Không cậy sức, cậy khôn ngoan bỏ Chúa.

Xin giúp con, quyết tin lời Chúa hứa,
Đi trọn đường theo mục đích Ngài ban.[vi]
Ngày mai đây, nghe kèn gọi thiên đàng,
Con hớn hở mừng vui gặp mặt Chúa.

THANH HỮU

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] 2 Sử-ký 1:12
[ii] 1 Các Vua 11:3
[iii] 1 Các Vua 11:4 -5
[iv] Châm-ngôn 4:23 & 9:10
[v] 1 Các Vua 11:9
[vi] Phi-líp 3:14

Bình Luận:

You may also like