Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-6)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-6)

by Hong An
30 đọc

Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời đối với Núi Si-ôn?

Chúng ta biết gì về vị trí lịch sử của Đền thờ? Chắc chắn Sa-lô-môn đã xây dựng Đền thờ này ở Giê-ru-sa-lem, trên Núi Mô-ri-a. II Sử ký 3:1 cho biết: “…Sa-lô-môn khởi công xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem trên núi Mô-ri-a, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra với Đa-vít, thân phụ vua. Đó là nơi Đa-vít đã chỉ định để xây cất trong sân đập lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít…”

Địa điểm của Đền thờ, Núi Si-ôn và Núi Mô-ri-a là một và cùng một nơi. Mối liên hệ giữa Đền thờ và Núi Si-ôn đặc biệt rõ ràng trong sách I Maccabees 14:26, trong đó nói rằng: “Họ đã viết điều này [một tường thuật về những chiến tích của Simon Maccabee] trên các bảng đồng và dán chúng lên các cột tại NÚI SI-ÔN.” Câu 48 nhắc lại điều này: “Họ ra lệnh rằng sắc lệnh này phải được khắc trên các bảng đồng và đặt trong khuôn viên ĐỀN THỜ ở một nơi nổi bật.”
Đây cũng chính là Núi Mô-ri-a, nơi Áp-ra-ham đã chuẩn bị dâng Y-sác lên cho Chúa, nhưng thay vào đó, Đức Chúa Trời đã ban cho ông một con chiên đực để làm sinh tế. (Đối chiếu Rô-ma 8:32) Sáng Thế Ký 22:2 & 9-14 nói rằng: “…Đức Chúa Trời phán: “Hãy dẫn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu, là Y-sác, đi đến đất Mô-ri-a. Tại đó, con hãy dâng đứa trẻ làm tế lễ thiêu trên một trong những ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho con…” Khi đã đến nơi Đức Chúa Trời chỉ định, Áp-ra-ham lập tại đó một bàn thờ, xếp củi lên rồi trói Y-sác con mình lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để giết con mình. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham, Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Có con đây.” Thiên sứ bảo: “Đừng ra tay hại đứa trẻ và cũng không được làm gì nó cả. Bây giờ, Ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời vì con không tiếc con mình với Ta, dù là đứa con duy nhất của con.” Áp-ra-ham ngước mắt nhìn và thấy một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây. Áp-ra-ham bắt con chiên đực đó dâng làm tế lễ thiêu thay cho con trai mình. Áp-ra-ham gọi địa điểm đó là “Giê-hô-va Cung Ứng.” Vì vậy, ngày nay người ta còn nói: “Trên núi của Đức Giê-hô-va điều ấy sẽ được cung ứng…”

Như vậy, đây là ngọn núi mà Áp-ra-ham đã nói rằng: “Giê-hô-va Cung Ứng.” Vì vậy, ngày nay người ta còn nói: “Trên núi của Đức Giê-hô-va điều ấy sẽ được cung ứng…” (Sáng thế ký 22:14) Tại đây, Chúa đã cung ứng cho Áp-ra-ham những gì ông cần cho thể xác, linh hồn và tâm linh. Cũng như Mên-chi-xê-đéc, Thầy Tế Lễ đồng thời là Vua của Sa-lem/ Giê-ru-sa-lem, đã cung ứng cho Áp-ra-ham những gì ông cần cho thể xác, linh hồn và tâm linh. Núi Mô-ri-a chính là Núi Si-ôn, Núi Đền thờ ở trung tâm Giê-ru-sa-lem.

Ân điển là yếu tố đặc trưng cho địa điểm của Đền thờ. Đó không phải là nơi mà mọi người cung ứng cho nhu cầu của Đức Chúa Trời, như rất nhiều đền thờ của các vị thần khác. Đó là nơi Đức Chúa Trời cung ứng cho nhu cầu của dân Ngài (I Các Vua 8:31-53).
Nhưng tại sao Đền thờ lại nằm ở đó? Môi-se đã đề cập đến “… nơi Chúa sẽ chọn làm nơi ngự cho Danh Ngài…” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:2,11,15) nói rõ rằng vị trí đó là do Đức Chúa Trời chọn. Một khoảng thời gian dài trôi qua trước khi Chúa bày tỏ sự lựa chọn của Ngài đối với vua Đa-vít, như Sa-lô-môn đã tường thuật: “…Từ ngày Ta đã đem dân Ta là Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Ta không chọn một thành nào trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên để xây cất một đền thờ cho danh Ta ngự tại đó. Nhưng Ta đã chọn Đa-vít để người trị vì dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’ Lúc ấy, Đa-vít, cha trẫm, có ý định xây cất một đền thờ cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Giê-hô-va đã phán với Đa-vít, cha trẫm, rằng: ‘Con có ý định xây cất một đền thờ cho danh Ta là điều tốt. Tuy nhiên, con sẽ không xây cất đền thờ ấy đâu, nhưng con của con, do con sinh ra, sẽ xây cất đền thờ cho danh Ta.’ Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán hứa, vì trẫm đã kế vị Đa-vít, cha trẫm, và ngồi trên ngai Y-sơ-ra-ên đúng như Đức Giê-hô-va đã phán. Trẫm đã xây cất đền thờ nầy cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Tại đó, trẫm đã chuẩn bị một chỗ để đặt Hòm Giao Ước, trong đó có giao ước của Đức Giê-hô-va, là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi đem họ ra khỏi đất Ai Cập…” (I Các Vua 8:16-21; II Sa-mu-ên 7:1-17)

Có thể nói Sa-lô-môn đã hoàn thành việc xây dựng, nhưng Đa-vít mới là người đã chuẩn bị tất cả, như ông giải thích với Sa-lô-môn: “…Nầy, cha đã chịu bao gian khổ để chuẩn bị cho đền thờ của Đức Giê-hô-va ba nghìn tấn vàng, ba mươi nghìn tấn bạc; còn đồng và sắt thì không thể cân hết được, vì nhiều quá. Cha cũng chuẩn bị gỗ và đá nữa, nhưng con phải thêm vào nữa. Hơn nữa, con có nhiều nhân công, thợ đá, thợ nề, thợ mộc, đủ người thành thạo các thứ công việc; thợ vàng, bạc, đồng, và sắt thì nhiều vô số. Nào, hãy bắt tay vào việc! Đức Giê-hô-va sẽ ở với con…” (I Sử Ký 22:14-16).
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/467544701259074

Bình Luận:

You may also like