Bài 6 – Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu

690

 

 

1. Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy, người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ khác, là người Đức Chúa Giê-su yêu, mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. (Giăng 20:1-2)

 

– Khi Ma-ri Ma-đơ-len kể lại cho các môn đồ, bà nghĩ:

 

 Rằng ai đó đã ăn cắp xác Chúa Giê-su.

 

 Rằng chắc chắn Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết.

 

 

 

2. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào. Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất, và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-su chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. (Giăng 20:3-7)

 

– Thảo luận: Những dấu hiệu nào cho thấy Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết?

 

 

 

3. Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-su phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. (Giăng 20:8-10)

 

– Hai môn đồ:

 

 Vẫn không hiểu những lời tiên tri trong Cựu Ước rằng Chúa Giê-su phải từ cõi chết sống lại.

 

 Tìm kiếm xác Chúa Giê-su trong các ngôi mộ.

 

 

 

4. Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giê-su đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. (Giăng 20:11-13)

 

– Thảo luận: Ma-ri có tin Chúa Giê-su sống lại chưa? Bằng chứng nào cho thấy bà yêu mến Chúa?

 

 

 

5. Vừa nói xong, người xây lại thấy Đức Chúa Giê-su tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-su. Đức Chúa Giê-su hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng: Hỡi chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. (Giăng 20:14-15)

 

– Ma-ri Ma-đơ-len:

 

 Nhận biết Chúa Giê-su ngay tức khắc.

 

 Xin cho biết chỗ để đến lấy xác Chúa.

 

 

 

6. Đức Chúa Giê-su phán rằng: Hỡi Ma-ri! Mari bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa là thầy)! Đức Chúa Giê-su phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. (Giăng 20:16-18)

 

– Đánh dấu vào câu trả lời đúng:

 

 Ma-ri không thể tin đó là Chúa Giê-su đang nói chuyện với bà.

 

 Chúa Giê-su nói đến các môn đồ Ngài như là “anh em của Ta.”

 

 Chúa Giê-su bảo Ma-ri hãy đem tin vui đến cho các môn đồ.

 

 

 

7. Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-su đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. (Giăng 20:19-20)

 

– Thảo luận: Bằng cách nào Chúa Giê-su tỏ cho các môn đồ biết Ngài thực sự sống lại từ cõi chết?

 

 

 

8. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. (Giăng 20:21)

 

– Chúa Giê-su ủy thác cho các môn đồ Ngài, phán rằng “Cha đã sai Ta thể nào, Ta .”

 

 

 

9. Vả, lúc Đức Chúa Giê-su đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. (Giăng 20:24-25)

 

– Thô-ma nói:

 

 Ông không tin cho đến khi nào chính ông có thể thấy và đụng đến thân thể của Chúa Giê-su.

 

 Tin vào mọi điều các môn đồ nói với ông về sự sống lại của Chúa Giê-su.

 

 

 

10. Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-su đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! (Giăng 20:26-27)

 

– Theo bạn nghĩ thì tại sao Chúa Giê-su trở lại? Ngài đến để kết tội Thô-ma vì thiếu lòng tin hay để giúp cho ông tin? Và tại sao bạn lại nghĩ vậy?

 

 

 

11. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! (Giăng 20:28)

 

– Rồi Thô-ma:

 

 Xin rờ xem vết thương của Chúa Giê-su.

 

 Xưng nhận Chúa Giê-su là Chúa, là Đức Chúa Trời.

 

 

 

12. Đức Chúa Giê-su phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! (Giăng 20:29)

 

– Thảo luận: Chúa Giê-su hứa ban phước cho ai?

 

 

 

13. Đức Chúa Giê-su đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. (Giăng 20:30-31)

 

– Sách Giăng được viết ra để:

 

 Chúng ta có thể trở thành những học giả tốt hơn.

 

 Để chúng ta tin Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế, là Đức Chúa Trời và để bởi tin Ngài chúng ta có sự sống đời đời.

 

 

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN: Đánh dấu vào câu diễn tả đúng nhất cảm nhận của bạn.

 

 Việc học sách Giăng giúp đỡ đức tin của tôi trong Chúa Giê-su Christ.

 

 Xin Chúa cho tôi thêm đức tin để tôi có thể dâng đời sống tôi cho Ngài.

 

 Trước khi học loạt bài này tôi đã tin Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi duy nhất của tôi.

 

 Tôi dâng đời sống tôi cho Chúa Giê-su Christ, tin cậy chỉ một mình Ngài để được cứu rỗi.

 
 
 
Bình Luận: