Home Tin Lành Bài 1 – Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu

Bài 1 – Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

1. Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. (Giăng 1:6-7)


– Giăng Báp-tít là:

 Đấng Cứu Thế.

 Sứ giả của Đức Chúa Trời.

 Vua của Giê-ru-sa-lem.


2. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. (Giăng 1:8-9)


– Theo bạn, ai là sự sáng?

 Chúa Giê-su Christ .

 Giăng Báp-tít.


3. Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. (Giăng 1:10)


– Câu nào là đúng trong những câu sau:

 Chúa Giê-su được mổ tả như là “Ngôi Lời.”

 Chúa Giê-su dự phần với Đức Chúa Trời, Cha Ngài trong khi sáng tạo thế gian này.

 Thế gian nhận biết Ngài ngay.


4. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. (Giăng 1:11-13)


– Ai được ban cho quyền để trở nên con cái Đức Chúa Trời?

 Tất cả mọi người dù có tin nhận Chúa Cứu Thế hay không.

 Những ai tin Chúa Giê-su và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa.


5. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. (Giăng 1:14)


– Theo câu Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su trở nên và sống ở


6. Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai? Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. (Giăng 1:19-20)


– Giăng Báp-tít tuyên bố rằng:

 Ông là Đấng Cứu Thế.

 Ông không phải là Đấng Cứu Thế.


7. Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: Không phải. Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. (Giăng 1: 21-23)


– Ông Giăng xưng mình là ai?

 Ông nói mình là Đấng Cứu Thế.

 Ông nói ông là sứ giả được sai đến để chuẩn bị nhân loại đón nhận Chúa.

 Ông nói mình là đấng tiên tri được mong chờ từ lâu.


8. Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp-têm? Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp-têm bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp-têm. (Giăng 1:24-28)


– Giăng so sánh ông với Chúa Giê-su như thế nào?

 Ông nói rằng ông trỗi hơn Chúa Giê-su.

 Ông nói rằng ông thấp kém hơn Chúa Giê-su rất nhiều.


9. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-su đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. (Giăng 1:29)

– Giăng gọi Chúa Giê-su là “Chiên Con của Đức Chúa Trời” bởi vì Chúa Giê-su là Đấng duy nhất


10. Thảo luận: Chúa Giê-su đã làm gì để cất tội lỗi của thế gian đi? Điều gì đã khiến Ngài làm như vậy? Tại sao gọi là “Chiên Con”?


11. Ấy về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-tem bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên. (Giăng 1:30-31)


– Thảo luận: Giăng Báp-tít lớn tuổi hơn Chúa Giê-su, tại sao ông nói Chúa Giê-su có trước ông?


12. Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài. Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. (Giăng 1:32-33)


– Giăng làm phép báp-têm bằng:

 Nước.

 Đức Thánh Linh.


13. Chúa Giê-su làm phép báp-tem bằng:

 Nước.

 Đức Thánh Linh.


14. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời. (Giăng 1:39)

– Giăng tuyên bố Chúa Giê-su là:

 Tiên tri giả.

 Con Đức Chúa Trời.


Bạn thấy bài học đầu tiên này có khó không? Chúng tôi mong là không. Nếu bạn muốn hoàn tất năm bài học còn lại bạn sẽ được cấp một Chứng Chỉ Học Kinh Thánh. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy việc học này vừa thú vị vừa có giá trị. Xin viết tên và địa chỉ của bạn vào bìa sách phía sau.

Bình Luận:

You may also like