Home Chuyên Đề Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” (Tổng Quan)

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” (Tổng Quan)

by Hong An
30 đọc

Ở loạt 7 bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sự tỏ bày về ý nghĩa của Bảy Phước Lành được nhắc đến trong Sách Khải Huyền. Nguyện xin Chúa tiếp tục khích lệ anh chị em qua những Phước Lành ấy mỗi ngày, chừng nào chúng ta còn đang trong tiến trình trên đất cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa.

Có vô cùng nhiều những điều huyền nhiệm mà Đức Chúa Trời đang muốn mở ra cho chúng ta. Ngày nay tôi tin Sách Khải Huyền sẽ không còn là một cuốn sách bị đóng kín nữa nhưng từng ngày từng ngày, bởi sự giúp đỡ và bày tỏ của Thánh Linh, mỗi chúng ta đều sẽ được mở ra với thật nhiều điều tuyệt vời được mặc khải trong Sách Khải Huyền.

Tiếp nối sau loạt bài “Bảy Phước Lành”, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục suy ngẫm về việc Đức Chúa Trời phán với Giăng “HÃY VIẾT”, HÃY CHÉP”, “VIẾT”, “CHÉP LẤY”… được nhắc đến mười bốn lần trong Sách Khải-huyền có nghĩa là gì. Dưới đây là phần Kinh Thánh điểm lại:

Khải-huyền 1:11 “Điều ngươi thấy, HÃY CHÉP vào một quyển sách mà gởi cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi và Lao-đi-xê.”

Khải-huyền 1:19 “Vậy HÃY CHÉP lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến.”

Khải-huyền 2:1 HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng…”

Khải-huyền 2:8 HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng:…”

Khải-huyền 2:12 “Cũng HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội Thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi:…”

Khải-huyền 2:18 “Ngươi cũng HÃY VIẾT thư cho thiên sứ của Hội Thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng:…”

Khải-huyền 3:1 “Ngươi cũng HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết.”

Khải-huyền 3:7 “Ngươi cũng HÃY VIẾT cho thiên sức của Hội Thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng Thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được:…”

Khải-huyền 3:12 “Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời Ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời Ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời Ta mà xuống, cùng danh mới Ta, mà VIẾT lên trên người.”

Khải-huyền 3:14 “Ngươi cũng HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời.”

Khải-huyền 10:4 “Lại khi bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý CHÉP LẤY, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng: Hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói, và đừng chép làm chi.”

Khải-huyền 14:13 “Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: HÃY VIẾT lấy: Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.”

Khải-huyền 19:9 “Thiên sứ phán cùng tôi rằng: HÃY CHÉP: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.”

Khải-huyền 21:5 “Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng: HÃY CHÉP; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.”

Nguyện xin Đức Thánh Linh, là Đấng đưa chúng ta vào mọi Lẽ Thật của Lời Đức Chúa Trời, sẽ soi sáng cho anh chị em khi chúng ta đào sâu và học biết sự mặc khải màu nhiệm của Lời Ngài.

Tác giả: Willem J.J Glashouwer – Christians for Israel International

Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc Tế

*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/55031/sach-khai-huyen-phuoc-lanh-thu-bay.html

Bình Luận:

You may also like