Home Chuyên Đề Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Bảy

Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Bảy

by Hong An
30 đọc

“Nầy, Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!”Khải-huyền 22:12-14

Có một phần thưởng tùy theo công việc của mỗi người như những gì Chúa Giê-xu phán.

“Nầy, Ta đến mau chóng, và đem phần tưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm,” (Khải-huyền 22:12). Chúa dò biết “lòng dạ loài người” (Khải-huyền 2:23), và nhìn xem các công việc ra từ họ. “Lòng dạ loài người” – “Hearts and minds” được dịch ra trong một vài bản dịch tiếng Hà Lan là: “heart and kidneys” (hiểu theo nghĩa đen là: ‘Tim và Thận’ – hai bộ phận nội tạng quan trọng nhất, giữ cho cơ thể khỏe mạnh, nếu một trong hai gặp vấn đề, bộ phận còn lại sẽ bị ảnh hưởng), Xem Thi-thiên 7:9; 16:7; 26:2; 73:21; 139:13; Giê-rê-mi 11:20; 17:10; 20:12; Ca-thương 3:13. Một vài người nói rằng việc những người Do Thái Chính Thống hay lắc lư khi họ cầu nguyện được cho rằng có liên quan đến điều này: lắc lư những ‘quả thận’ để Chúa dò biết tấm lòng.

“Tâm trí (minds) và thận (kidneys)”, những phần bên trong quan trọng nhất xuyên suốt cơ thể của một con người, cũng được nhắc đến trong 1 Sử-ký 28:9 như “tâm trí, ý định và tư tưởng” (BD2011). Nhưng than ôi, không hề có nhiều điều tốt đẹp ra từ lòng người. Chúa Giê-xu phán về điều đó trong Ma-thi-ơ 15:19Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn”. Đây chính là những điều khiến cho một người không tinh sạch. Những công việc sẽ được phần thưởng phải đến từ một nguồn tinh sạch. “Cây biết điều thiện và điều ác” đã được đặt trong vườn địa đàng – Ba-ra-đi. Điều này có phải có nghĩa rằng những sự tốt lành phải ra từ cái cây đó chăng? Những quả tốt thay vì những quả xấu phải được ra từ cây đó chăng? Không, con người đã không được phép ăn trái của cây đó. Bởi vì việc ăn trái sẽ sản sinh ra sự công bình riêng dựa trên chính những việc lành của cá nhân chúng ta, hay nói cách khác sự tốt lành sản sinh từ một nguồn gian ác. Như Chúa Giê-xu đã phán: “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” Sự tốt lành tương đối của cây đó vẫn là trái từ một nguồn sai trật.

“Việc lành” từ sự công bình riêng của loài người là kết quả của sự sai trật. Có nhiều người – theo chủ nghĩa nhân văn – là những người thực hiện rất nhiều việc làm tốt lành, ấn tượng. Đôi khi họ còn là một gương mẫu điển hình với tất cả chúng ta! Đời sống của những người Pha-ri-si trông như ‘không tì vết và không chỗ trách được’. Tuy nhiên trong Tân Ước họ thực chất đại diện cho hình ảnh tiêu cực, dù vậy lối sống giữ luật của họ thật đã không thể chê vào đâu được. Họ hiến dâng toàn bộ sức lực của mình để tuân giữ Luật lệ của Đức Chúa Trời, toàn bộ 613 điều răn và luật lệ mà họ đã nhận được từ Kinh Thora (Kinh Luật Môi-se). Chúa Giê-xu thậm chí phán rằng ‘nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước Thiên đàng’ (Ma-thi-ơ 5:20). Ví dụ, những người Pha-ri-si không chỉ dâng phần mười, nhưng thậm chí là ba phần mười, bốn phần mười.

Phao-lô cũng đã có thể tự nói về chính mình: Ông là một người “về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được” (Phi-líp 3:6). Người trẻ tuổi giàu có gặp gỡ Chúa Giê-xu cũng đã thưa rằng, “Lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó (mọi Luật lệ) từ khi còn nhỏ” (Mác 10:20). Những ai có thể nói điều tương tự như vậy nữa? Người ‘con trai’ trong thí dụ về ‘người con trai hoang đàng’ của Chúa Giê-xu thậm chí còn nói, “Tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép” (Lu-ca 15:29). Tuy nhiên, việc làm tốt lành tương đối (thậm chí, có lẽ là RẤT TỐT LÀNH, chỉ bởi vì chúng theo như Luật Pháp của Đức Chúa Trời) thực ra xuất phát từ một nguồn sai trật, từ công bình riêng, một tấm lòng không được vỡ ra để được tái sanh, đầy dẫy những cái tôi và mưu cầu cá nhân.

“Ê-SAI GỌI NHỮNG VIỆC LÀNH CỦA CHÚNG TA CHẲNG KHÁC GÌ RÁC RẾN”

Ê-sai 64:6 chép rằng, “Chúng tôi hết thảy đã rở nên như vật ô-uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng ôi thảy đều héo như lá, và ội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” Ê-sai gọi những việc lành của chúng ta chẳng khác gì rác rến.

Chúa Giê-xu phán rằng, “Phước thay cho những kẻ giặt áo mình” và Ngài đang phán điều này trong Khải-huyền 22 từ câu 12 trở đi. “Ta là (1) An-pha và Ô-mê-ga, (2) là thứ nhứt và là sau chót, (3) là đầu và là rốt” – ba mặt được nhắc đến trong câu Kinh Thánh này, và ba mặt này khiến Ngài đồng nhất với Đức Chúa Cha. Đây là điều Chúa nói về chính Ngài. “Ta là (1) An-pha và Ô-mê-ga,” Đức Chúa Trời phán vậy, “(2) là Đấng hiện có, đã có và còn đến, Đấng Toàn năng.”

“NGƯỜI SẼ ĐƯỢC PHƯỚC NẾU GIẶT ÁO SỐNG MÌNH TRONG HUYẾT CỦA CHIÊN CON”.

Khải-huyền 7:14 cũng là một phước lành hết sức to lớn. “Tôi thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con”. Điều này đem lại sự đúng đắn đối với cây sự sống, anh chị em sẽ được kết nốt với ‘cây sự sống’ đặt tại Vườn Địa Đàng. Tuy nhiên, sau sự Sa Ngã của con người, lối vào đã bị đóng lại.

Một ‘tấm lòng mới’ chỉ xuất hiện khi sự tái sinh diễn ra, và từ điều này sản sinh ra những việc làm mới, bông trái mới. Những việc làm đó trông có thể giống như những việc làm của thầy thông giáo, người Pha-ri-si hoặc những người theo chủ nghĩa nhân văn, nhưng chúng sẽ xuất phát từ một động cơ khác, tốt lành từ bên trong. Chúng sẽ xuất phát từ động cơ đúng, từ một tấm lòng tươi mới, bởi Thánh Linh. Chúng sẽ là bông trái của Nhánh Nho thật – thuộc Chúa Giê-xu, thuộc chín bông trái của Đức Thánh Linh – và đó là lý do vì sao chúng thực sự là những bông trái tốt lành chân thật, vì chỉ có một Đấng chân thật và tốt lành, là Chúa. Chỉ có những gì ra từ Ngài mới có thể có “dấu ấn” tốt lành ở trong đó.

“Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:24-25)

Ga-la-ti 5:13-25 chép rằng 13 Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. 14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác. 16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. 17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. 18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. 19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. 22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó. 24 Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.”

Những ai thuộc về Ngài đều có quyền bước qua Cánh Cửa của Jerusalem mới. Bất kể những ai tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa, và phục sự Ngài làm Chúa, sẽ đều bước vào. Điều này là hoàn toàn chắc chắn, hoàn toàn chính xác, vì bất cứ ai có sự kết nối với “Cây Sự Sống” là Chúa Giê-xu, người ấy sẽ là một nhánh được tháp vào Cây Nho thật, còn chỉ bằng “việc làm bởi Luật pháp” không một ai được xưng công bình.

“NHỮNG KẺ THUỘC VỀ ĐẤNG CHRIST ĐÃ ĐÓNG ĐINH XÁC THỊT VỚI TÌNH DỤC VÀ DÂM DỤC MÌNH TRÊN THẬP TỰ GIÁ RỒI.”

Rất nhiều điều được nói về “quyền con người” tại Mỹ. Tuy nhiên quyền này theo như Kinh Thánh, bởi đức tin, là “quyền trong Đấng Christ”, là quyền lợi tuyệt vời và chân thật! Những người thuộc về Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt cùng những điều ưa muốn của xác thịt rồi. Họ không còn trông đợi hoặc nói lên “quyền” của mình dựa trên những việc làm bởi công bình riêng nữa. Phao-lô nói trong Rô-ma 7:18 “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;” Cơ Đốc Nhân tin biết rằng họ có quyền, bởi vì những ai đã chết trong Đấng Christ đều được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi. Họ có “quyền” được tự do! Họ sẽ công bố “quyền” này dựa trên những công việc đã được hoàn thành và làm trọn của Đấng Christ trên thập tự giá, và bởi vậy, họ có “quyền” được bước vào trong Thành Thánh đời đời! Phước thay cho những kẻ giặt áo mình bởi huyết của Chiên Con.

Tác giả: Willem J.J. Glashouwer – Christians for Israel International

Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/54916/sach-khai-huyen-phuoc-lanh-thu-sau.html

Bình Luận:

You may also like