Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 6: Nên Làm Trọn Mọi Việc Công Bình

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 6: Nên Làm Trọn Mọi Việc Công Bình

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 3:13-17

13Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-têm. 14Song Giăng từ-chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: 15Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công-bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. 16Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh-Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài. 17Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.

Lời ngỏ: Trong thời đế quốc Ba-tư có một vài vị vua trước khi lên ngôi đã giả dạng thường dân ra khỏi hoàng cung xuống chỗ của dân chúng, qua đó có thể hiểu sâu sắc người dân của mình hơn, và sau này có thể giải quyết những vụ án cách công bằng hơn. Gần đây, trong thời hiện đại này, thỉnh thoảng tại các nước phương tây có những vị thị trưởng hay bộ trưởng trước khi nhậm chức đã giả dạng làm tài xế ta-xi hay thậm chí là người vô gia cư tìm đến các khu vực “ổ chuột” để tìm cách giải quyết những vấn đề “sân sau” hay “mặt tối” của thành phố. Thế nhưng, chưa có ai trong số họ đã thật sự trở nên hoàn toàn là người ở cùng hoàn cảnh đó, sinh sống trong thời gian dài để thật sự kinh nghiệm và cảm thông với nỗi khổ đau mà trực tiếp giải quyết tận gốc rễ của mọi nan giải này. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã tự nguyện làm điều đó trong suốt 33 năm.

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhưng Ngài cũng là một Con người trong thân thể bằng xác bằng thịt hẳn hoi. Dù Ngài là Đấng hoàn toàn vô tội; nhưng Ngài đã tự nguyện hạ mình xuống trong thân phận thấp hèn như bao con người tội lỗi, và Ngài đã tự nguyện chịu lụy cha mẹ phần xác trong suốt 30 năm để làm trọn phận sự một người làm con. Trước khi khởi đầu chức vụ, Ngài đã tự nguyện đến bờ sông Giô-đanh để chịu phép báp-têm trầm mình của tiên tri Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít đã kêu gọi dân chúng cũng như mọi người dân Do thái hãy ăn năn tội lỗi, xưng nhận đức tin công khai để chuẩn bị cho ngày Đức Chúa Trời mở nước Ngài cách quyền năng. Rất nhiều người đã ủng hộ và bằng lòng theo lời kêu gọi đó để ăn năn và nhận báp-têm trầm mình dưới dòng sông Giô-đanh. Dù rằng tiên tri Giăng Báp-tít bởi Đức Thánh Linh đã bày tỏ ra trong lòng nên ông đã sớm nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là Chiên Con của Đức Chúa Trời, như Ngài đã từng tỏ cho ông Si-mê-ôn và bà tiên tri An-ne khi Chúa Giê-xu được dâng sau 8 ngày tuổi. Giăng Báp-tít nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng vô tội và ông nhận biết mình không đáng xách giày của Ngài. Cho nên, ông một mực từ chối làm báp-têm trầm mình cho Chúa Giê-xu. Bởi phép báp-têm ấy chỉ để bày tỏ lòng ăn năn thành thật và tuyên xưng cách công khai với mọi người. Còn Chúa Giê-xu là Đấng vô tội thì không cần phải làm báp-têm. Trái lại, Giăng Báp-tít còn khẳng định chính ông mới là người cần được Chúa Giê-xu làm báp-têm bằng lửa và Thánh Linh theo lời hứa.
Thế nhưng, Chúa Giê-xu đã đáp với Giăng Báp-tít rằng: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy.” Điều đó bày tỏ Đức Chúa Giê-xu tự nguyện chịu phép báp-têm trầm mình không phải là biểu hiện của lòng ăn năn như con người chúng ta, nhưng là để làm ứng nghiệm mọi điều đã ghi chép trong luật pháp và lời tiên tri để làm trọn mọi việc công bình. Chúa Giê-xu là Vua trên muôn vua, Chúa của các chúa; nhưng không phải vì lý do đó mà Ngài bất chấp mọi luật lệ công bình, làm những điều phi lý và trái với thứ tự cùng những việc cần làm trong sự công bình. Hiển nhiên, Ngài là Vua thì có thể được ưu tiên và miễn trừ những việc làm cần làm trong sự công bình theo trình tự cần có giống như những vị vua chúa, thủ tướng, chủ tịch của con người thường cậy quyền thế để được miễn trừ và chọn quyền ưu tiên nhất. Thế nhưng, chính Chúa Giê-xu đã tự nguyện xuống dòng sông Giô-đanh chịu Giăng Báp-tít làm báp-têm trầm mình như là một thứ tự của một công dân trong Nước Đức Chúa Trời.
Giăng Báp-tít là người công bình và chính trực. Ông nói và làm theo chương trình công bình của Đức Chúa Trời đã sai phái mà không sợ hãi bất kỳ ai. Thậm chí, khi vua Hê-rốt làm sai sự công bình khi lấy vợ của em trai ruột làm vợ của mình, thì Giăng Báp-tít đã đến hoàng cung để bảo vua phải ăn năn và sửa chữa sai lầm. Vua Hê-rốt và hoàng hậu Giê-hô-đia rất căm giận vì chưa có ai dám ngăn vua và dám nói thẳng như thế; họ đã tìm cách bắt Giăng Báp-tít bỏ tù và tìm nhiều mưu để giết ông. Việc Chúa Giê-xu là Đấng vô tội thì không có lý do nào để phải ăn năn và chịu báp-têm trầm mình; Giăng Báp-tít từ chối là đúng. Thế nhưng khi Chúa Giê-xu bảo ông nên làm cho trọn công việc công bình thì dù ông chưa hiểu rõ công bình của Đức Chúa Trời trong trường hợp này là ra sao, nhưng điều cần nói là Giăng Báp-tít đã vâng lời Ngài.
Điều quan trọng kế tiếp sau khi Chúa Giê-xu chịu Giăng Báp-tít làm báp-têm đó là chính Đức Chúa Cha đã vén bầu trời ra và có tiếng phán từ trên trời xuống mà rằng: “Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường”. Việc Đức Chúa Giê-xu chịu báp-têm đã làm trọn việc công bình mà Đức Chúa Cha đã công nhận cũng như đánh dấu chính thức cho chức vụ Đấng Christ của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật, là Đấng nối kết mật thiết giữa Đức Chúa Giê-xu và Đức Chúa Cha đã công khai bày tỏ Ngài với hình ảnh chim bồ câu đậu trên vai của Đức Chúa Giê-xu.
Đây là điều mà chính Giăng Báp-tít đã nhìn thấy rõ ràng, và ông đã làm chứng cách hùng hồn cho các môn đồ mình nói riêng và những người trong vòng dân sự Do thái tìm đến ông nói chung, rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã tự nguyện nhận báp-têm trầm mình chính là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian. Nói rõ hơn, Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ.

Bài học áp dụng: Mỗi chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, là môn đồ của Đức Chúa Giê-xu ngày nay đúng ra chỉ cần nhận phép báp-têm bằng lửa và Thánh Linh là cần và đủ. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hạ mình xuống, tỏ lòng ăn năn thật sự và chấp nhận báp-têm trầm mình bằng nước trước. Vì đó là điều mà chính Đức Chúa Giê-xu phán rằng chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình theo chương trình của Đức Chúa Trời. Tức là, đây là điều mà Chúa Giê-xu đã công nhận là có cần trong tiến trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người chúng ta. Đó cũng là điều mà Đức Chúa Cha tỏ ra là đẹp lòng Ngài khi thực hiện trong sự chân thành. 

Cầu nguyện: 
Lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con!
Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã tự nguyện tìm đến thế giới này để cứu rỗi chúng con. Ngài đã tự nguyện chịu mọi gian khổ và kinh qua mọi sự đế làm gương cho chúng con, để cảm thông những nỗi khổ của chúng con. Cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng cảm thông mọi nổi khổ đau và cứu chúng con khỏi mọi đau khổ có nguyên nhân sâu xa từ tội lỗi mà ra. Ngài đã làm trọn sự công bình theo luật pháp dầu Ngài không cần phải làm, xin cũng cho con biết sống và làm sự công bình giống như Chúa. Amen!

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like