Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Hãy Nghe

Ngày 23 – Hãy Nghe

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ rao truyền lời của Đức Chúa Trời, Đấng mong muốn dân Ngài đầu phục luật pháp của Ngài, sự cứu rỗi của Ngài, và sự thử thách nơi hoang mạc. Giá như họ vâng lời, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ như Ngài đã hứa, nhưng dân Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng lắng nghe.

Thi Thiên 81:1-16

1 Hãy cất tiếng ca vang cho Đức Chúa Trời là sức lực của chúng ta;

Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

2 Hãy cất tiếng ca và gióng trống cơm,

Gẩy đàn hạc du dương hòa với đàn lia.

3 Hãy thổi kèn khi trăng non,

Lúc trăng rằm và các ngày lễ của chúng ta.

4 Vì đó là một luật lệ cho Y-sơ-ra-ên,

Một phán quyết từ Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

5 Ngài lập điều ấy làm chứng ước cho Giô-sép

Khi Ngài đi đánh Ai Cập.

Tôi nghe một thứ tiếng mà tôi không biết:

6 “Ta đã cất gánh nặng khỏi vai ngươi;

Tay ngươi thả cái giỏ nặng nề ra.

7 Trong cơn gian truân, ngươi kêu cầu thì Ta giải cứu ngươi,

Từ nơi kín đáo của sấm sét, Ta đã đáp lời ngươi.

Và cũng thử thách ngươi nơi dòng nước Mê-ri-ba.

8 Hỡi dân Ta, hãy nghe, Ta khuyến cáo ngươi:

Y-sơ-ra-ên ơi, phải chi ngươi lắng nghe Ta!

9 Giữa ngươi chớ có thần lạ nào,

Ngươi cũng không được quỳ lạy trước thần của dân ngoại.

10 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,

Đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập.

Hãy há to miệng ngươi ra thì Ta sẽ làm cho đầy.

11 Nhưng dân Ta không lắng nghe tiếng Ta,

Y-sơ-ra-ên không muốn vâng phục Ta.

12 Vì vậy, Ta phó họ cho sự cứng lòng của họ,

Để họ đi theo mưu kế của riêng mình.

13 Ôi! Phải chi dân Ta lắng nghe Ta!

Phải chi Y-sơ-ra-ên chịu đi trong đường lối Ta!

14 Thì chẳng bao lâu Ta làm cho kẻ thù của họ bị khuất phục,

Và Ta trở tay chống lại các cừu địch họ.

15 Những kẻ ghét Đức Giê-hô-va sẽ quy phục Ngài

Còn dân Ta sẽ tồn tại đời đời.

16 Ta sẽ nuôi họ bằng lúa mì ngon nhất,

Và làm cho họ được thỏa mãn với mật ong nơi vầng đá.”

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ mời gọi dân sự ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi một đời sống nô lệ ở Ai Cập và trở thành nơi nương náu của họ. Đức Chúa Trời cũng hứa ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên: “Ngươi cũng không được quỳ lạy trước thần của dân ngoại. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Hãy há to miệng ngươi ra thì Ta sẽ làm cho đầy’’ (c.1-10). Dù vậy, dân Y-sơ-ra-ên không chú ý tới lời của Đức Chúa Trời. Họ sống một cách bướng bỉnh và bước đi theo đường lối của mình, và vậy nên đã phải đối diện với toàn sự khốn khổ. Đức Chúa Trời kêu to một cách buồn bã vì dân sự của Ngài: “Ôi! Phải chi dân Ta lắng nghe Ta! Ta làm cho kẻ thù của họ bị khuất phục, Ta sẽ nuôi họ bằng lúa mì ngon nhất, và làm cho họ được thỏa mãn với mật ong…” (c.11-16)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11-12 Đức Chúa Trời để mặc những người không muốn nghe lời Ngài suy nghĩ và sống cách bướng bỉnh như họ mong muốn. Không có sự trừng phạt nào lớn hơn việc Đức Chúa Trời rút lại sự can thiệp của Ngài và để cho chúng ta hành động như chúng ta thích.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-5 Vị thi sĩ mời gọi dân sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông kêu gọi dân sự tập hợp cùng nhau để ngợi khen Đức Chúa Trời vào ngày đã được luật pháp quy định khi Đức Chúa Trời đánh bại Ai Cập và cứu dân Y-sơ-ra-ên. Điều này là bởi vì sự ngợi khen là sự tạ ơn và ghi nhớ; một sự xác nhận danh tính của một người và một sự xưng nhận liên quan đến nguồn gốc danh tính đó.

Tham khảo

81:3 Trăng nontrăng rằm là khi bắt đầu và giữa các tháng ở Y-sơ-ra-ên cổ đại; như chú thích Thi Thiên 81 gợi ý, điều này có thể cho thấy rằng Thi Thiên này được sáng tác dành cho ngày Lễ Tiếng Kèn (Lê-vi Ký 23:23-25) và sau đó là Lễ Lều Tạm (Lê-vi Ký 23:33–36), khi bắt đầu và vào giữa tháng thứ bảy.

Cầu nguyện: Cha ôi, chúng con mong muốn được tăng trưởng trong đức tin và sự trông cậy nơi Ngài. Xin hãy giúp chúng con lắng nghe lời Ngài một cách chăm chú hơn, và vâng lời Ngài nhiều hơn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sử Ký 1-3

Bình Luận:

You may also like