Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Đức Chúa Jêsus Là Vua

Ngày 11 – Đức Chúa Jêsus Là Vua

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus làm chứng trước mặt Phi-lát một cách dạn dĩ rằng Ngài là một Vị Vua, nhưng vương quốc của Ngài không phải thuộc về thế gian này, và Ngài đã đến để làm chứng về chân lý.

Giăng 18:28-38

28 Vậy, họ giải Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe đến dinh tổng đốc. Lúc ấy vào buổi sáng sớm. Chính họ không vào trong dinh, để khỏi bị ô uế, và được ăn lễ Vượt Qua. 29 Vì thế, Phi-lát đi ra, đến với họ và nói: “Các ngươi tố cáo người nầy về việc gì?” 30 Họ trả lời: “Nếu người nầy không phải là kẻ làm ác thì chúng tôi không nộp cho quan.” 31 Phi-lát nói với họ: “Các ngươi cứ đem ông ta đi và xử theo luật của các ngươi.” Người Do Thái thưa: “Chúng tôi không được phép xử tử bất cứ ai.” 32 Điều nầy ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus đã nói, khi đề cập đến việc Ngài phải chết cách nào. 33 Phi-lát trở lại dinh tổng đốc, gọi Đức Chúa Jêsus và hỏi: “Có phải ngươi là vua dân Do Thái không?” 34 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi tự mình nói điều nầy, hay có ai khác nói cho ngươi về Ta?” 35 Phi-lát trả lời: “Ta có phải là người Do Thái đâu? Dân tộc ngươi và mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho Ta. Vậy ngươi đã làm gì?” 36 Đức Chúa Jêsus đáp: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy. Nếu vương quốc của Ta thuộc về thế gian nầy thì những người theo Ta đã chiến đấu, không để Ta bị nộp vào tay người Do Thái. Nhưng vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy.” 37 Phi-lát nói: “Thế thì ngươi là vua sao?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính ngươi nói Ta là vua. Đây là lý do tại sao Ta đã sinh ra, tại sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng Ta.” 38 Phi-lát hỏi: “Chân lý là gì?” Sau khi đã nói như vậy, Phi-lát lại đi ra gặp người Do Thái và nói: “Ta không tìm thấy người nầy có tội gì cả.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus bị dẫn từ nhà An-ne đến nhà Cai-phe, và từ đó đến dinh tổng đốc Phi-lát. Phi-lát đã nghe những lời người Do Thái buộc tội và tra hỏi Đức Chúa Jêsus. Một người mù, người thậm chí không biết đường đến Đức Chúa Trời, đang xét hỏi Đức Chúa Jêsus, là ánh sáng của thế gian. Hơn nữa, Phi-lát hỏi Vị Vua của cả cõi vũ trụ, liệu Ngài có phải là vua của dân Do Thái hay không. Đức Chúa Jêsus đáp rằng Ngài là Vua dân Do Thái, nhưng vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này. Đức Chúa Jêsus là Vua của vương quốc Đức Chúa Trời, điều tồn tại vượt quá sự hiểu biết của con người (c.28-38).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.36-37 Đức Chúa Jêsus là Vua của vương quốc Đức Chúa Trời. Vương quốc đó là một vương quốc dành cho những người được sinh lại bởi Đức Thánh Linh và vì thế không thuộc về thế gian này. Tương tự, dẫu rằng dân sự của vương quốc Đức Chúa Trời sống trong thế gian này, họ không theo đuổi những giá trị của đời này. Họ không sống đời sống của mình vì những gì họ nhìn thấy, nhưng sống đời sống phục vụ những người khác, giống như Đức Chúa Jêsus đã làm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.28 Các lãnh đạo Do Thái vâng theo luật của Lễ Vượt Qua, dầu vậy họ đã kết tội giết Đức Chúa Jêsus, Chiên Con của Lễ Vượt Qua, Đấng đã đến để làm trọn Lễ Vượt Qua. Không gì ô uế hơn việc nhục mạ Đấng Mê-si-a, nhưng họ đã sốt sắng trong những nghi lễ của mình. Sự sốt sắng tôn giáo mà không có tình yêu thương và lòng trung thành với Đức Chúa Jêsus ở trung tâm thì không thể thanh tẩy cũng chẳng khiến chúng ta được nên những người thánh của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

18:33 Vua dân Do Thái có ngụ ý về mặt chính trị một cách rõ ràng. Những câu hỏi của Phi-lát nhắm vào việc xác định xem liệu Đức Chúa Jêsus có tạo ra một mối đe dọa đối với quyền lực của đế quốc La Mã hay không.

18:36 Sự mô tả của Đức Chúa Jêsus về bản chất vương quốc của Ngài lặp lại những đoạn tương tự trong sách Đa-ni-ên (ví dụ, Đa-ni-ên 2:44; 7:14, 27). Xem cả Giăng 6:15.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, cám ơn Ngài vì cho phép chúng con biết chân lý. Xin hãy giúp chúng con sống là những con cái của vương quốc Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Các Vua 11-13

Bình Luận:

You may also like