Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Ân Điển Và Sự Đoán Xét

Ngày 21 – Ân Điển Và Sự Đoán Xét

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã dùng gió để mang chim cút đến cho dân chúng, và sau đó đánh những người đã phàn nàn bằng một tai vạ.

Dân Số Ký 11:26-35 

26 Có hai người ở lại trong trại quân, một người tên là Ên-đát, một người tên là Mê-đát. Thần ngự trên hai người nầy. Họ có tên trong danh sách trưởng lão nhưng không đến Lều Hội Kiến. Vậy họ nói tiên tri trong trại quân. 27 Một thanh niên chạy đến báo cho Môi-se rằng: “Ên-đát và Mê-đát đang nói tiên tri trong trại quân.” 28 Giô-suê, con trai của Nun, là đầy tớ Môi-se từ thời trẻ tuổi, nói: “Thưa Môi-se, chúa tôi, xin ngăn cấm họ!” 29 Môi-se trả lời: “Có phải anh ganh tị giùm tôi không? Ôi! Ước gì tất cả con dân của Đức Giê-hô-va đều là những nhà tiên tri và Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ!” 30 Môi-se và các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đều trở về trại quân.

31 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va khiến một trận gió đùa chim cút từ biển về hướng trại quân và rải chim cút chung quanh trại quân, mỗi bên rộng khoảng một ngày đường và từ mặt đất trở lên dày khoảng một mét. 32 Dân chúng đứng dậy nhặt chim cút trong ngày đó, đêm đó và cả ngày hôm sau. Ai nhặt ít nhất cũng được mười hô-me. Họ căng ra phơi chim cút chung quanh trại quân. 33 Trong khi thịt vẫn còn nơi răng, chưa nhai, thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi bừng lên với dân chúng và họ bị Ngài trừng phạt bằng một tai họa nặng nề. 34 Nơi nầy được đặt tên là Kíp-rốt Ha-tha-va vì tại đó người ta chôn một đám dân tham ăn. 35 Từ Kíp-rốt Ha-tha-va, dân chúng đi đến Hát-sê-rốt rồi dừng lại tại đó.

Suy ngẫm và hiểu

Ngay cả hai trưởng lão, những người đã ở lại trong trại quân, chống lại lệnh của Môi-se cũng nhận được Thần Linh của Đức Chúa Trời và nói tiên tri. Giô-suê tin rằng vì họ không theo lệnh của Môi-se, nên họ không được nói tiên tri. Tuy nhiên, Môi-se quở trách Giô-suê, giải thích rằng thật sai lầm khi ngăn cản Đức Chúa Trời đổ Thần Linh Ngài xuống vì những vấn đề nhỏ nhặt (c.26-29). Sau đó, như Ngài đã hứa, Đức Chúa Trời đã cung ứng cho dân chúng nhiều thịt đến nỗi họ phát ngán vì nó. Nhưng Ngài cũng đánh họ bằng một tai vạ khi họ đi nhặt chim cút và bắt đầu ăn nó. Đây là sự đoán xét của cơn thịnh nộ giáng trên những người quên cảm tạ và quên ăn năn vì sự tham lam của họ (c.30-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.26 Đức Chúa Trời tuôn đổ Thần của Ngài không chỉ trên các trưởng lão trong trại quân mà còn trên hai trưởng lão, những người vẫn ở lại trong trại, và khiến họ nói tiên tri. Đức Chúa Trời ban đầy dẫy Thần Linh Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể sống là dân sự của nước Ngài, không chỉ trong Hội Thánh, mà trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.30 Môi-se và 70 trưởng lão trở về trại. Giống như Đức Chúa Jêsus, Đấng không ở mãi trong sự thích thú bởi vinh quang trên núi Hóa Hình, nhưng tiếp tục đi lên Gô-gô-tha, những trưởng lão này cũng không ở mãi trong sự vui sướng từ Đức Chúa Trời, nhưng trở về cuộc sống thường nhật, nơi họ phải làm những người giúp đỡ của Môi-se. Tương tự, những kinh nghiệm về Đức Chúa Trời không tách chúng ta khỏi cuộc sống đời thường nhật, thay vì thế, chúng kêu gọi chúng ta sống là những Cơ Đốc nhân trong đời sống hằng ngày của mình.

Tham khảo

11:29 Ước gì tất cả con dân của Đức Giê-hô-va đều là những nhà tiên tri! – Khải tượng của Giô-ên thấy trước về “ngày của Chúa” khi “con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri” (Giô-ên 2:28; tham chiếu Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17). Khi đoạn này (như phần lớn của Cựu Ước) nói về công việc của Thánh Linh (Dân Số Ký 11:17, 25-26), nó tập trung chủ yếu vào việc ban quyền năng của Thánh Linh cho sự phục vụ dân sự của Đức Chúa Trời, hơn là một kinh nghiệm ở bên trong, có tính cá nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy ban đầy dẫy trên chúng con và cộng đồng chúng con Thần Linh Ngài, để chúng con có thể chiến thắng sự ganh tị, tranh cạnh và sự tham lam.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sa-mu-ên 24-26

Bình Luận:

You may also like