Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Đức Chúa Jêsus Khiến La-Xa-Rơ Sống Lại Từ Kẻ Chết

Ngày 15 – Đức Chúa Jêsus Khiến La-Xa-Rơ Sống Lại Từ Kẻ Chết

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus, Đấng là sự sống lại và sự sống, đã khiến La-xa-rơ, người mà thân thể đã chết bắt đầu thối rữa, sống lại. Làm việc này, Đức Chúa Jêsus chứng tỏ rằng Ngài là sự sống lại và sự sống.

Giăng 11:38-46

38 Đức Chúa Jêsus lại xúc động hơn nữa, liền đi đến phần mộ. Đó là một cái hang có một tảng đá chận lại. 39 Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy dời tảng đá đi.” Ma-thê, em gái của người quá cố, thưa rằng: “Thưa Chúa, đã có mùi, vì anh ấy nằm ở đây đã bốn ngày rồi.” 40 Đức Chúa Jêsus lại bảo: “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?” 41 Vậy, họ dời tảng đá đi. Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên và nói: “Thưa Cha, Con tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời Con. 42 Con biết Cha luôn nhậm lời Con, nhưng Con nói điều nầy vì những người đang đứng quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con đến.” 43 Nói xong, Ngài kêu lớn: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” 44 Người chết đi ra, chân tay buộc vải liệm, mặt phủ một tấm khăn. Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy mở cho anh ấy, và để anh ấy đi.”

45 Nhiều người Do Thái đến thăm Ma-ri, thấy điều Đức Chúa Jêsus làm thì tin Ngài. 46 Nhưng có vài người trong số đó đi đến với người Pha-ri-si, kể cho họ những gì Đức Chúa Jêsus đã làm.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến mộ của La-xa-rơ, truyền lệnh cho mọi người lăn ra tảng đá chặn lối vào. Tuy nhiên, Ma-thê do dự trước việc này, nói rằng đã có mùi, vì đã qua bốn ngày từ khi La-xa-rơ chết. Khi người ta rời tảng đá đi khi Đức Chúa Jêsus lặp lại mệnh lệnh, Đức Chúa Jêsus tỏ ra sự vinh quang của Đức Chúa Trời bằng cách khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết. Dầu vậy, có nhiều phản ứng trái chiều đối với phép lạ diệu kỳ này. Nhiều người Do Thái chứng kiến sự kiện này tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a, nhưng một số không tin Đức Chúa Jêsus và đi báo cho người Pha-ri-si điều đã xảy ra (c.38-46).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.38-40 Đức Chúa Jêsus ra lệnh cho đám đông rời tảng đá đi trước khi Ngài khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết. Điều này là bởi vì cho dù việc khiến La-xa-rơ đã chết sống lại là một điều chỉ Đức Chúa Jêsus mới có thể thực hiện được, nhưng việc rời tảng đá ở ngôi mộ là nhiệm vụ của con người. Khi chúng ta mở cánh cửa nghi ngờ và vô tín (tảng đá) bằng đức tin, thì chúng ta nhìn thấy công việc vĩ đại Đức Chúa Trời đang làm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.43-44 Giống như chiên đáp ứng với tiếng người chăn của mình, La-xa-rơ đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Jêsus, Đấng Chăn Chiên của anh ấy, và đã ra khỏi hang đá. Nếu chúng ta nghe tiếng Chúa, thì chúng ta sống. Hãy lắng nghe những gì Chúa đang phán với chúng ta ngày nay thông qua lời Ngài.

Tham khảo

11:43 hãy ra. Tiếng của Đấng Tạo Hóa tối cao (1:3, 10) phán, và ngay cả thân xác đã chết của La-xa-rơ đã vâng lời (so sánh với 4:50; 5:8).

11:44 Một cách đáng chú ý, Giăng không ghi lại phản ứng của La-xa-rơ hoặc bất cứ kết quả nào của việc sống lại của anh ấy (so sánh với Lu-ca 8:55-56), ngoại trừ sự kiện là “nhiều người Do Thái … tin Ngài” (có nghĩa là Đức Chúa Jêsus) như một kết quả của việc thấy phép lạ này ( Giăng 11:45; xem cả 12:9-11).Trọng tâm là về Đức Chúa Jêsus, chứ không phải La-xa-rơ.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con làm chứng về sự vinh quang của Ngài qua việc tin và vâng theo quyền năng của Ngài trong từng thời khắc và tình huống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 31-33

Bình Luận:

You may also like