Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Con Cái Đức Chúa Trời Yêu Mến Đức Chúa Jêsus

Ngày 02 – Con Cái Đức Chúa Trời Yêu Mến Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán rằng người Do Thái không tin Ngài bởi vì họ không thuộc về Đức Chúa Trời. Cho dù những người Do Thái tức giận vì điều này và buộc tội Đức Chúa Jêsus bị quỷ ám, khi tiếp tục cuộc tranh luận, nhưng Đức Chúa Jêsus bày tỏ rằng Ngài còn lớn hơn cả Áp-ra-ham.

Giăng 8:42-51

42 Ngài bảo họ: “Nếu Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi phải yêu thương Ta; vì Ta ra từ Đức Chúa Trời và từ Ngài mà đến, bởi Ta không tự mình đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta. 43 Tại sao các ngươi không thể hiểu điều Ta nói? Vì các ngươi không thể nghe được lời của Ta. 44 Các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ, và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó đã là kẻ giết người, và không đứng trong chân lý vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. 45 Nhưng vì Ta nói chân lý nên các ngươi không tin Ta. 46 Có ai trong các ngươi kết tội Ta được không? Nếu Ta nói chân lý, sao các ngươi không tin Ta? 47 Ai ra từ Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời. Sở dĩ các ngươi không nghe, vì các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”

48 Những người Do Thái đáp: “Chúng tôi nói Thầy là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám, không đúng lắm sao?” 49 Đức Chúa Jêsus trả lời: “Ta không bị quỷ ám, nhưng Ta tôn vinh Cha Ta, còn các ngươi thì làm nhục Ta. 50 Ta không tìm vinh quang cho riêng mình; đã có Đấng tìm điều ấy và xét đoán. 51 Thật, Ta bảo thật các ngươi, nếu người nào giữ lời Ta thì sẽ không bao giờ thấy sự chết.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi những người Do Thái đề cập đến Đức Chúa Trời là Cha của họ, thì Đức Chúa Jêsus gọi họ là con cái của ma quỷ. Điều này là bởi vì một người con của Đức Chúa Trời chắc hẳn phải kính mến và vâng theo Đức Chúa Jêsus, Đấng được Đức Chúa Trời sai đến, nhưng những người này đang tìm cách giết Ngài. Tương tự, tất cả mọi hành động của họ phản ánh sự khát khao của ma quỷ. Đáp lại sự tuyên bố của Đức Chúa Jêsus về họ, những người Do Thái đã lăng mạ Đức Chúa Jêsus bằng cách gọi Ngài là một người Sa-ma-ri và nói rằng Ngài bị quỷ ám. Ý nghĩa nhục mạ của lời sỉ nhục này là Đức Chúa Jêsus không phải là một người Do Thái chính thống và rằng Ngài bị mất trí. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus, Đấng được Đức Chúa Trời làm chứng về thần tính, chính là Đấng ban sự sống đời đời, và những người này đã chối bỏ Ngài và chọn con đường của sự chết (c.42-51).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.42, 50, 54 Đức Chúa Jêsus khiêm nhường tìm kiếm ý muốn của Cha, chứ không tìm kiếm vinh quang của riêng Ngài. Bằng việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã tìm kiếm sự vinh hiển của Cha và Cha đã làm vinh hiển Đức Chúa Jêsus. Tuy thế, những người Do Thái tìm kiếm sự vinh quang cho riêng mình và đã bỏ qua sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang tìm kiếm sự vinh hiển của ai?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.42-43 Con cái của Đức Chúa Trời yêu mến Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến từ Đức Chúa Trời, và lắng nghe lời Ngài. Vì vậy, nếu chúng ta không có đủ chỗ trong tấm lòng của mình để tiếp nhận lời của Đức Chúa Jêsus, đó là bởi vì hoặc chúng ta không tin Đức Chúa Trời hoặc không cần Ngài, mà thay vào đó chỉ tin chính mình mà thôi.

Tham khảo

8:42-44 Phản ứng của họ đối với Đức Chúa Jêsus bày tỏ rằng họ thực sự không phải là con cái Đức Chúa Trời, nhưng là con cái của Ma quỷ. Sự ngụ ý rõ ràng là không phải tất cả những người theo theo đạo đều là con cái của Đức Chúa Trời – thậm chí cả những người Do Thái chối bỏ Đức Chúa Jêsus cũng không phải –  nhưng chỉ những người nào tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a.

8:44 Ma quỷ là kẻ giết người từ đầu: có nghĩa là, Ma quỷ đã xúi giục Ca-in giết A-bên (so sánh với I Giăng 3:12). Nó không đứng trong chân lý, có nghĩa là đó không phải là lĩnh vực, trong đó nó sống, hành động và suy nghĩ. Nó là cha của sự nói dối: lúc sa ngã, Ma quỷ đã la lối chống lại lời của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 3:3-4; so sánh với Sáng Thế Ký 2:17).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy mở tấm lòng của chúng con nhiều hơn đối với chân lý và xin hãy giúp chúng con sống vâng theo lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 15-17

Bình Luận:

You may also like