Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Luôn Luôn Nhớ Đến Đức Chúa Trời

Ngày 19 – Luôn Luôn Nhớ Đến Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ tin rằng tội lỗi và sự thất bại của Y-sơ-ra-ên nảy sinh từ sự hay quên của họ. Vì lý do này, ông nhắc nhở họ về những chỉ dẫn mà họ đã nhận được từ tổ phụ của họ và lại mời gọi họ chú ý đến những chỉ dẫn này.

Thi Thiên 78:1-11 

1 Hỡi dân ta, hãy lắng tai nghe lời khuyên dạy của ta;

Hãy nghiêng tai nghe lời của miệng ta.

2 Ta sẽ mở miệng nói bằng ẩn dụ,

Giãi bày những huyền nhiệm từ đời xưa,

3 Là những điều chúng ta đã nghe biết,

Và tổ phụ đã thuật lại cho chúng ta.

4 Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy với con cháu chúng ta,

Nhưng sẽ thuật lại cho thế hệ tương lai

Vinh quang của Đức Giê-hô-va cùng quyền năng Ngài,

Và các phép mầu mà Ngài đã làm.

5 Ngài đã lập chứng ước với Gia-cốp,

Định luật pháp trong Y-sơ-ra-ên,

Và truyền lệnh cho tổ phụ chúng ta

Phải dạy lại cho con cháu mình;

6 Để thế hệ tương lai,

Tức là con cháu sẽ được sinh ra, biết những điều đó,

Và đến lượt họ, họ sẽ truyền lại cho con cháu mình,

7 Hầu cho con cháu họ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời,

Không quên các công việc Ngài,

Nhưng gìn giữ các điều răn của Ngài;

8 Và để họ không giống như tổ phụ họ,

Là một thế hệ ương ngạnh và nổi loạn,

Một thế hệ không có lòng kiên định

Và không có tinh thần trung tín với Đức Chúa Trời.

9 Con cháu Ép-ra-im được trang bị bằng cung tên

Nhưng lại quay lưng trong ngày chiến trận.

10 Họ không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời,

Cũng khước từ tuân theo luật pháp của Ngài.

11 Họ quên những việc mà Ngài đã làm

Và các phép mầu mà Ngài đã bày tỏ cho họ.

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ đã truyền đạt những chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, điều dân Đức Chúa Trời không được quên. Chỉ dẫn đầu tiên là Đức Chúa Trời đã hành động bằng quyền năng lớn lao cho Y-sơ-ra-ên. Chỉ thị thứ hai là Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên Luật Pháp cũ tại núi Si-na-i. Cho nên dân Y-sơ-ra-ên phải học đi học lại Luật Pháp của Đức Chúa Trời, giữ các điều răn của Ngài và không được lặp lại sự bất tuân trong quá khứ của tổ phụ họ. Tuy nhiên, dù họ đã từng kinh nghiệm những phép lạ đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời, họ không giữ Luật Pháp và họ quên sự giải cứu kỳ diệu của Ngài (c.1-11).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-8 Chỉ khi chúng ta nhớ đến những câu chuyện của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể có hy vọng nơi Ngài và giữ các điều răn Ngài được. Tuy nhiên, khi chúng ta trở nên được an ninh và thoải mái một chút, chúng ta tuyệt đối hóa hoặc biện minh cho đời sống hiện tại của mình và trở nên hay quên. Chúng ta đã quên sự tha thứ và ân điển mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời và biến mọi thứ thành công lao của riêng chúng ta. Tính hay quên là sự chết. Cho nên, chúng ta không thể sống là dân của Đức Chúa Trời mà lại không suy ngẫm Lời Ngài và làm tươi mới những ký ức của chúng ta về Ngài hằng ngày.

C.9-11 Con cháu Ép-ra-im có vũ khí và các mũi tên nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng. Điều này là vì họ không có vũ khí quan trọng nhất trong tất cả các loại – những hồi tưởng về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hành động trong những nơi Ngài vẫn được nhớ đến, nơi chúng ta tin và nương cậy nơi Ngài như Ngài đang sống.

Tham khảo

78:2 Những ẩn dụ và và những câu châm ngôn không rõ ràng (hoặc “những điều bí ẩn”, tham chiếu 49:4) là những công cụ của những người thầy dạy sự khôn ngoan và đòi hỏi sự tưởng tượng để giải nghĩa chúng. Ở đây, những câu chuyện về lịch sử Y-sơ-ra-ên là phương tiện của sự dạy dỗ khôn ngoan này. Đức Chúa Jêsus sử dụng 78:2 để miêu tả thực tế của chính Ngài trong việc kể chuyện ngụ ngôn (Ma-thi-ơ 13:35).

Có thể ông chỉ đơn giản thấy phân đoạn này là một bản tóm tắt tiện lợi về điều mà một người thầy dạy sự khôn ngoan làm, để thách thức người nghe áp dụng cho chính mình theo sự khôn ngoan của ông; nhưng cũng có thể ông gợi ý rằng ít nhất một số trong các chuyện ngụ ngôn của ông giống như Thi Thiên này trong việc rút ra bài học từ lịch sử của Y-sơ-ra-ên (ví dụ, Ma-thi-ơ 21:33-44).

Cầu nguyện: Chúa ôi, cảm tạ Ngài vì giúp đỡ chúng con nhớ đến Ngài qua việc suy ngẫm hằng ngày của chúng con. Xin hãy là Chúa của đời sống chúng con hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 9-11

Bình Luận:

You may also like