Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Vui Hưởng Các Phước Lành Qua Sự Vâng Lời

Ngày 18 – Vui Hưởng Các Phước Lành Qua Sự Vâng Lời

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời phán hứa ban mưa, sự thịnh vượng và sự bình an cho những người không làm các thần tượng, nhưng chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, giữ ngày Sa-bát, kính trọng nơi thánh.

Lê-vi Ký 26:1-13

1 “‘Các con không được làm những hình tượng hoặc dựng tượng chạm hay trụ đá; cũng không được dựng lên trong xứ một hòn đá có hình dạng rồi sấp mình thờ lạy, vì Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các con. 2 Hãy giữ ngày sa-bát của Ta và tôn kính Nơi Thánh của Ta. Ta là Đức Giê-hô-va.

3 Nếu các con tuân theo luật lệ Ta, gìn giữ các điều răn của Ta và làm theo, 4 thì Ta sẽ ban mưa thuận gió hòa, đất sẽ sinh hoa màu và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. 5 Mùa đập lúa sẽ kéo dài đến mùa hái nho, mùa hái nho sẽ kéo dài đến mùa gieo mạ. Các con sẽ ăn bánh no nê và sống an lành trong xứ mình. 6 Ta sẽ ban hòa bình trong xứ, và các con sẽ ngủ mà không sợ ai đe dọa. Ta sẽ đuổi thú dữ khỏi xứ và gươm đao sẽ không đi qua lãnh thổ các con. 7 Các con sẽ truy đuổi quân thù và chúng sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm của các con. 8 Năm người trong các con sẽ truy đuổi một trăm; một trăm trong các con sẽ truy đuổi một vạn, và quân thù sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm của các con. 9 Ta sẽ quan tâm đến các con, làm cho các con sinh sôi nẩy nở thật nhiều, và xác lập giao ước với các con. 10 Các con đang còn ăn thóc lúa cũ của mùa trước đã phải dọn chỗ cho thóc lúa mùa sau. 11 Ta sẽ lập nơi ngự của Ta giữa các con, tâm hồn Ta không hề ghét bỏ các con. 12 Ta sẽ đi giữa các con, làm Đức Chúa Trời của các con và các con sẽ làm dân Ta. 13 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, Đấng đã đem các con ra khỏi Ai Cập để không làm nô lệ nữa. Ta đã bẻ gãy ách cho các con để các con ngẩng cao đầu mà bước đi.’

Suy ngẫm và hiểu

Chương 26, giống như chương 18 của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, có những sự rủa sả và các phước lành của giao ước theo như việc liệu dân sự tuân giữ những điều khoản của giao ước với Đức Chúa Trời hay không. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ được phước nếu họ phục vụ Đức Chúa Trời cách tốt đẹp và giữ những luật lệ và mạng lệnh của Ngài, nhưng nếu họ không làm vậy, họ sẽ bị rủa sả với sự đoán xét. Phước lành mà Đức Chúa Trời phán hứa là một cuộc sống bình an cùng với vô số những cơn mưa, sự dư dật lúa gạo, và không có chiến tranh và những điều có hại khác. Hơn bất cứ thứ gì, nó là phước của Đức Chúa Trời ở cùng với họ. Cũng giống như Đức Chúa Trời làm đầy vườn Ê-đen bằng sự hiện diện của Ngài (Sáng Thê Ký 3:8), và cũng giống như Ngài đồng đi với Hê-nóc và Nô-ê (Sáng Thê Ký 5:22; 6:9), Đức Chúa Trời sẽ đón nhận dân thánh của Ngài, những người vâng lời Ngài, là đền thờ của Ngài và ngự trong họ (c. 1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta không được làm và dựng một hình ảnh của một thần tượng và thờ lạy nó. Việc thờ lạy thần tượng không phục vụ thần tượng; nó phục chúng ta. Cho dù chúng ta thờ lạy Đức Chúa Trời tận tâm đến đâu, nếu sự thờ phượng đó là để thỏa mãn những nhu cầu và sự thỏa mãn của chúng ta, chúng ta đang biến Đức Chúa Trời thành một thần tượng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

6 Con đường đến vui hưởng sự bình an là sự vâng lời. Sự bình an thật chỉ đến từ một mình Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời dõi theo và bảo vệ những người vâng lời. Khi chúng ta vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có sự bình an lạ lùng mà thế giới này không thể cho chúng ta.

Tham khảo

26:1-2 Sự trung tín đối với Đức Chúa Trời và việc giữ ngày Sa-bát là trọng tâm của luật pháp Y-sơ-ra-ên.

26:3-13 Nếu dân Y-sơ-ra-ên trung tín với Lời của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ được phước với sự dư dật, một dấu hiệu thấy được của sự hiện diện của Chúa.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp con và cộng đồng của chúng con vui hưởng phước mà Ngài đã hứa ban cho chúng con qua việc vâng theo lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 17-20

Bình Luận:

You may also like