Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Trong Niềm Hy Vọng Về Sự Phục Sinh

Ngày 06 – Trong Niềm Hy Vọng Về Sự Phục Sinh

by Thúy Diễm
30 đọc

Phao-lô đã không nản lòng, ngay cả khi đối diện với sự chết. Điều này là vì ông đã thấy  được ngày hôm nay qua viễn cảnh của sự đời đời, vì ông đã tin nơi lời hứa về sự sống lại của thân thể và về việc ở đời đời với Chúa.

II Cô-rinh-tô 5:1-10 

1 Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không bởi tay con người. 2 Thật vậy, chúng ta thở than trong nhà tạm nầy, và tha thiết ước mong được mặc lấy nhà của chúng ta ở trên trời. 3 Vì được mặc nhà ấy vào, chúng ta sẽ không bị trần trụi. 4 Thật vậy, khi còn ở trong nhà tạm nầy, chúng ta thở than dưới những gánh nặng, không phải chúng ta muốn lột bỏ, nhưng muốn được mặc thêm vào, để cho những gì hay chết được nuốt mất bởi sự sống. 5 Đức Chúa Trời là Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho điều nầy, và Ngài đã ban Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta. 6 Vì vậy, chúng ta phải luôn mạnh dạn và biết rằng khi còn ở trong thân thể nầy, chúng ta cách xa Chúa, 7 vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi mắt thấy. 8 Vậy, chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể nầy để được ở với Chúa thì hơn. 9 Cho nên, dù ở trong thân thể nầy, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. 10 Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác. 

Suy ngẫm và hiểu

Ngay giờ này, chúng ta đang sống trong sự mong mỏi về nhà đời đời của Đức Chúa Trời và thân thể phục sinh, vì chúng ta thở than về thân thể thuộc về đất của mình, là thân thể giống như những nhà tạm yếu ớt. Đức Thánh Linh, Đấng không ngừng đổi mới chúng ta, là sự bảo đảm của Đức Chúa Trời về sự phục sinh về thân thể của chúng ta. Mặc dù sẽ tốt, nếu có thể rời bỏ thân thể của chúng ta ngay lập tức và ở với Chúa, nhưng thực sự, quan trọng hơn là làm đẹp lòng Chúa ngay bây giờ. Điều này là vì sau này khi chúng ta đứng trước ngai đoán xét của Đấng Christ, Chúa sẽ báo trả cho chúng ta theo cách ăn ở của đời sống chúng ta (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-10 Đức Chúa Trời sẽ đoán xét mỗi người và từng người một người trong chúng ta theo hành động của chúng ta. Đức Chúa Trời đoán xét chúng ta sống làm đẹp lòng ai khi chúng ta còn ở trong thân thể thuộc về đất của chúng ta. Đừng hiểu lầm giáo lý của ân điển và cư xử một cách ngạo mạn, như thể bạn sẽ tránh được đoán xét.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-7 Vì Đức Thánh Linh, Đấng đảm bảo sự phục sinh, ở cùng với ông nên Phao-lô luôn có can đảm. Thậm chí ông không sợ chết. Sự can đảm này đến từ việc nhận biết rằng dù ông không thể ở với Đức Chúa Trời trong thân xác thuộc về đất này của ông, nhưng ông tin rằng Đức Chúa Trời sống và tể trị. Cho nên, Phao-lô không phán xét đời sống mình dựa trên thực tế của đời này, điều sẽ bị hư mất.

Tham khảo   

5:1 nhà tạm ở dưới đất của chúng ta. Thân thể con người hiện tại sẽ chết. Nhà vĩnh cửu ở trên trời, … bởi Đức Chúa Trời xây dựng. Thân thể phục sinh mà các tín hữu sẽ nhận được vào ngày cuối cùng (xem I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Khải Huyền 21:1-22:5).

5:2-4 Phao-lô mong mỏi sự phục sinh (có nghĩa là được mặc tiếp thêm nữa; xem c.1) để không thấy bị trần truồng hoặc không mặc quần áo. Điều này có thể nhắc đến trạng thái trung gian, trong đó linh hồn của những người tin ở với Đức Chúa Trời, nhưng họ chưa có thân thể phục sinh.

Cầu nguyện: Chúa ôi, dù chúng con sống hay chết, xin hãy giúp chúng con sống với Ngài và làm đẹp lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 7-9 

Bình Luận:

You may also like