Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Đa-Vít Trở Thành Vua Của Giu-Đa

Ngày 14 – Đa-Vít Trở Thành Vua Của Giu-Đa

by Thúy Diễm
30 đọc

Đa-Vít Trở Thành Vua Của Giu-Đa

Được Đức Chúa Trời dẫn dắt, Đa-vít được dân Giu-đa xức dầu làm vua tại Hếp-rôn, trong khi đó con trai của Sau-lơ là Ích-bô-sết, cũng được Áp-ne xức dầu làm vua.

http://wp.me/p7rWHI-80f

2 Sa-mu-ên 2:1-11 

1 Sau đó, Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Con có nên đi lên một thành nào trong xứ Giu-đa không?” Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy đi.” Đa-vít hỏi tiếp: “Con phải lên thành nào?” Đức Giê-hô-va đáp: “Hếp-rôn.” 2 Đa-vít đi đến đó, đem theo hai người vợ là A-hi-nô-am, người Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in, trước kia là vợ của Na-banh ở Cạt-mên. 3 Đa-vít cũng đem theo những người ở với mình, cùng với gia đình họ, lên ở trong các thành của địa phận Hếp-rôn. 4 Người Giu-đa đi đến đó và xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua nhà Giu-đa.

Người ta đến báo cho Đa-vít: “Dân ở Gia-be Ga-la-át đã chôn cất Sau-lơ.” 5 Đa-vít sai sứ giả đến nói với người Gia-be Ga-la-át: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối với Sau-lơ, chúa các ngươi, mà chôn cất người! 6 Nguyện Đức Giê-hô-va bày tỏ sự nhân từ và thành tín đối với các ngươi! Ta cũng sẽ hậu đãi các ngươi vì các ngươi đã làm điều nầy. 7 Nguyện tay các ngươi được mạnh mẽ, khá tỏ ra là những người dũng cảm; vì Sau-lơ, chúa các ngươi đã chết, nhưng nhà Giu-đa đã xức dầu cho ta làm vua của họ.”

8 Bấy giờ, tổng tư lệnh quân đội của Sau-lơ là Áp-ne, con của Nê-rơ, đưa con trai của Sau-lơ là Ích-bô-sết qua Ma-ha-na-im, 9 lập người làm vua Ga-la-át, A-su-rít, Gít-rê-ên, Ép-ra-im, Bên-gia-min, và cả Y-sơ-ra-ên. 10 Khi Ích-bô-sết, con của Sau-lơ, bắt đầu trị vì Y-sơ-ra-ên thì đã bốn mươi tuổi, và người cai trị hai năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo Đa-vít mà thôi. 11 Thời gian Đa-vít làm vua nhà Giu-đa tại Hếp-rôn là bảy năm sáu tháng. 

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù Sau-lơ đã chết, nhưng Đa-vít đã không cố chiếm ngai vàng của Y-sơ-ra-ên ngay lập tức. Nếu có bất cứ điều gì, ông lùi lại một bước và cầu hỏi Đức Chúa Trời, vâng theo mạng lệnh của Ngài, và đi lên Hếp-rôn. Điều này là vì Đa-vít đã biết rằng Đấng cai trị thật của Y-sơ-ra-ên là Đức Chúa Trời và ông chỉ đơn giản là một đầy tớ, người phải vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Tại Hếp-rôn, Đa-vít đã được chỉ định làm vua của Giu-đa. Là một người đã được xức dầu làm vua của Y-sơ-ra-ên, đây là một khởi đầu không quan trọng, nhưng đó là một quá trình huấn luyện cho Đa-vít để trở thành vị vua thật của toàn Y-sơ-ra-ên (c.1-7).

Trong khi đó, ở phía bắc, Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ được Áp-ne, cận thần của Sau-lơ lập lên làm vua (c.8-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Vì Đa-vít đã tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đáp lời ngay lập tức. Điều này là vì Đức Chúa Trời đẹp lòng điều Đa-vít cầu hỏi Ngài, ngay cả khi điều đó không cần thiết. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng với chúng ta khi chúng ta tìm kiếm ý muốn Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-11 Đa-vít đã trở thành vua của Giu-đa, nhưng chưa được mười một chi phái khác của Y-sơ-ra-ên công nhận. Trong hoàn cảnh này, Áp-ne, đầy tớ của Sau-lơ, đã lập Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ làm vua. Bởi vậy, đối với Đa-vít, quá trình trở thành vua của Y-sơ-ra-ên không hoàn toàn dễ dàng. Nhưng qua điều này, Đa-vít học được cách phụ thuộc vào Đức Chúa Trời trong mọi khó khăn.

Tham khảo   

2:l-3 Sau-lơ không còn đuổi theo ông nữa và Xiếc-lác bị đốt, Đa-vít sau khi đã cầu hỏi Chúa (như trong 1 Sa-mu-ên 23:2), thì dời đến địa phận Hếp-rôn cùng với gia đình và những người của ông. Những người vợ của ông là người vùng đó, và ông đã gửi những phần của chiến lợi phẩm từ trận chiến với dân A-ma-léc cho các trưởng lão trong xứ đó (1 Sa-mu-ên 30:26-31). Hếp-rôn là thành quan trọng nhất của phía nam Giu-đa và không xa Bết-lê-hem.

2:4 Dường như Giu-đa đã quyết định rằng việc có một vua là điều tốt lành; nhưng thay vì tìm một người bà con của Sau-lơ (là người từ chi phái Bên-gia-min, 1 Sa-mu-ên 9:1), thì người ta lại chọn một người của riêng họ làm vua, người anh hùng Đa-vít, người đã được Chúa chọn (1 Sa-mu-ên 16:1-23; 25:30). Ngay cả trong đời Sau-lơ, Giu-đa đã thành lập phần quân đội riêng (1 Sa-mu-ên 11:8; 15:4), và bấy giờ nó đã sẵn sàng hành động độc lập với các chi phái còn lại của Y-sơ-ra-ên.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, mặc dù con đường của chúng con có thể bằng phẳng, xin hãy giúp chúng con cầu nguyện với Ngài trước tiên.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 7-9

Bình Luận:

You may also like