Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Nghi Lễ Thanh Tẩy Những Người Được Chữa Lành Bệnh Da Liễu

Ngày 23 – Nghi Lễ Thanh Tẩy Những Người Được Chữa Lành Bệnh Da Liễu

by SU Việt Nam
30 đọc

Nghi thức để thanh tẩy một người đã từng bị ô uế, nhưng nay đã được chữa lành, có tính phức tạp. Đây là một sự biểu thị rằng con đường dẫn đến sự làm sạch sự ô uế và trở nên thanh sạch là khó khăn.

Lê-vi Ký 14:1-20

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: 2 “Đây là luật lệ dành cho người mắc bệnh phong hủi trong ngày được thanh tẩy.

Người ấy sẽ được đưa đến gặp thầy tế lễ; 3 thầy tế lễ sẽ ra ngoài doanh trại để khám. Nếu người mắc bệnh phong hủi đã khỏi rồi 4 thì thầy tế lễ sẽ truyền đem cho người sắp được thanh tẩy hai con chim sống và tinh sạch, một khúc gỗ hương nam, một sợi chỉ màu đỏ sậm và cành bài hương. 5 Thầy tế lễ ra lệnh giết một trong hai con chim đó, hứng máu chim trong một chậu sành, có chứa nước suối. 6 Sau đó, bắt con chim còn sống cùng với khúc gỗ hương nam, sợi chỉ màu đỏ và cành bài hương, nhúng hết vào máu của con chim đã bị giết trong chậu sành có chứa nước suối. 7 Thầy tế lễ phải rảy máu đó bảy lần trên người được thanh tẩy và tuyên bố người ấy được thanh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. 8 Người được thanh tẩy phải giặt quần áo, cạo sạch tóc lông, tắm trong nước và sẽ được tinh sạch. Sau đó, người ấy phải ở bên ngoài trại trong bảy ngày rồi mới được vào trại. 9 Đến ngày thứ bảy, người ấy sẽ cạo sạch lông, tóc, râu và lông mày, giặt quần áo và tắm trong nước để được tinh sạch.

10 Ngày thứ tám, người ấy sẽ bắt hai con chiên đực không tì vết, một chiên con cái một tuổi không tì vết, ba ký bột mịn pha dầu làm tế lễ chay và một phần ba lít dầu. 11 Thầy tế lễ làm lễ thanh tẩy sẽ đem người được thanh tẩy và các lễ vật đó đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa Lều Hội Kiến. 12 Thầy tế lễ sẽ bắt một trong hai con chiên đực dâng làm tế lễ chuộc lỗi cùng với một phần ba lít dầu và làm nghi thức đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. 13 Rồi thầy tế lễ giết con chiên đó tại nơi thường giết sinh tế chuộc tội và tế lễ thiêu, trong nơi thánh; vì tế lễ chuộc lỗi cũng thuộc về thầy tế lễ như tế lễ chuộc tội, đó là vật rất thánh. 14 Thầy tế lễ sẽ lấy máu của con sinh chuộc lỗi bôi lên trái tai phải của người được thanh tẩy, lên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải; 15 rồi lấy một ít dầu đổ vào lòng bàn tay trái, 16 nhúng ngón tay phải vào dầu trong lòng bàn tay trái và rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va. 17 Thầy tế lễ lấy dầu còn lại trong lòng bàn tay bôi lên trái tai phải của người được thanh tẩy, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải, tức trên lớp máu của tế lễ chuộc lỗi. 18 Phần dầu còn lại trong lòng bàn tay, thầy tế lễ sẽ xức lên đầu của người được thanh tẩy. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt Đức Giê-hô-va. 19 Thầy tế lễ sẽ dâng tế lễ chuộc tội để chuộc tội cho người ấy được thanh tẩy khỏi mọi ô uế. Sau đó, thầy tế lễ sẽ giết con vật làm tế lễ thiêu. 20 Thầy tế lễ sẽ dâng tế lễ thiêu cùng với tế lễ chay trên bàn thờ. Như vậy, thầy tế lễ sẽ dâng lễ chuộc tội cho người ấy, và người ấy sẽ được thanh sạch.

Suy ngẫm và hiểu

Một người được chữa lành khỏi một căn bệnh da liễu ác tính đi đến với thầy tế lễ và nhận được một sự kiểm tra nữa. Nếu thầy tế lễ xác nhận rằng người đó đã được lành, người đó mang đến hai con chim, một khúc gỗ hương nam, một ít chỉ đỏ điều và cành bài hương cho một nghi lễ thanh tẩy. Sau đó họ đi đến doanh trại và sống ở phía ngoài lều của họ trong bảy ngày, sau đó họ cạo sạch tóc lông trên thân thể, giặt quần áo, và tắm rửa. Vào ngày thứ tám, họ phải dâng một tế lễ cho Đức Chúa Trời. Lúc này, thầy tế lễ bôi huyết của con sinh tế chuộc tội và dầu đã chuẩn bị sẵn lên thân thể người này. Điều này bày tỏ rằng có nhiều bước phải làm và cái giá phải trả để phục hồi sự thanh sạch cho một người đã từng bị ô uế (c.1-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-20 Đức Chúa Trời chỉ có thể ở cùng với một người đã được tha thứ tội lỗi. Một người bị làm cho ô uế bởi một căn bệnh ngoài da ác tính không được làm cho thanh sạch, nếu chỉ đơn giản là được chữa lành. Họ phải giải quyết vấn đề tội lỗi bằng cách dâng một tế lễ chuộc tội, và chỉ khi đó họ mới được phục hồi địa vị là một người trong dân sự của Đức Chúa Trời. Ngay cả ngày nay, chỉ những người đã được tha thứ tội lỗi qua việc tin Đấng Christ mới có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-9 Một người được lành một căn bệnh da liễu bỏ đi tất cả những thứ không thanh sạch của mình trước khi đi vào doanh trại. Nếu bạn đã trở nên một thành viên của cộng đồng Hội Thánh thông qua đức tin nơi Đấng Christ, hãy từ bỏ tội lỗi. Hãy tránh xa những điều ô uế và tìm kiếm sự công bằng và công chính.

Tham khảo

14:1-9 Gỗ hương nam, chỉ đỏ điều, và cành bài hương được sử dụng trong nghi lễ này bởi vì tất cả chúng dường như có những đặc tính làm sạch (xem Dân Số Ký 19:6). Con chim còn sống được thả ra ngoài đồng có thể tượng trưng cho việc căn bệnh của người bệnh được mang ra ngoài trại của Y-sơ-ra-ên.

14:10-20 Một loạt những sinh tế cuối cùng này tập trung vào việc thanh tẩy tại đền thờ, phục hồi người ô uế đến mối thông công trọn vẹn, với tư cách là một thành viên của cộng đồng giao ước.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, chúng con ngợi khen và cám ơn Ngài, vì ân điển của sự tự do và sự tha thứ tội lỗi ban cho chúng con qua Đức Chúa Jêsus Christ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 9-12

Bình Luận:

You may also like