Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Tế Lễ Đầu Tiên Của A-Rôn

Ngày 14 – Tế Lễ Đầu Tiên Của A-Rôn

by SU Việt Nam
30 đọc

Qua việc biệt riêng ra thánh, A-rôn đã được tán thành làm thầy tế lễ thượng phẩm và bắt đầu chức vụ của mình. Con bò đực tơ ông dâng làm tế lễ chuộc tội cho thấy rằng việc ông trở thành một thầy tế lễ thượng phẩm là kết quả của ân điển Đức Chúa Trời.

Lê-vi Ký 9:1-24

1 Đến ngày thứ tám, Môi-se mời A-rôn và các con trai ông cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến 2 và nói với A-rôn: “Hãy bắt một con bò con đực làm tế lễ chuộc tội, một con chiên đực làm tế lễ thiêu; cả hai đều không có tì vết và dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va. 3 Anh hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Anh em hãy bắt một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, một con bò con và một con chiên con, cả hai đều không có tì vết và được một tuổi, để làm tế lễ thiêu, 4 một con bò và một con chiên đực để làm tế lễ bình an dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va và một tế lễ chay có pha dầu, vì hôm nay Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với anh em.’”

5 Họ đem đến trước Lều Hội Kiến những gì Môi-se đã truyền bảo, rồi cả hội chúng đến gần và đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. 6 Môi-se nói: “Đây là điều Đức Giê-hô-va phán dặn anh em phải làm để vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với anh em.” 7 Rồi Môi-se nói với A-rôn: “Anh hãy đến gần bàn thờ dâng tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu của anh để làm lễ chuộc tội cho chính anh và cho dân chúng, rồi dâng tế lễ của dân chúng và làm lễ chuộc tội cho họ, như Đức Giê-hô-va đã phán dạy.”

8 A-rôn đến gần bàn thờ và giết bò con đực để làm tế lễ chuộc tội cho chính mình. 9 Các con trai A-rôn đem máu sinh tế đến cho ông; ông nhúng ngón tay vào máu, bôi lên các sừng bàn thờ, rồi đổ máu dưới chân bàn thờ. 10 Ông lấy mỡ, hai trái cật và phần gan ngon nhất của sinh tế chuộc tội đốt trên bàn thờ, như Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi-se. 11 Còn thịt và da, ông đem đốt bên ngoài trại,

12 A-rôn giết con vật dùng làm tế lễ thiêu. Các con trai A-rôn đem máu sinh tế đến cho ông và ông rảy chung quanh bàn thờ. 13 Họ cũng đem đến thịt tế lễ thiêu đã sả ra từng miếng cùng với cái đầu để ông đốt tất cả trên bàn thờ. 14 Ông rửa bộ lòng và các chân rồi đem đốt bên trên tế lễ thiêu nơi bàn thờ.

15 Tiếp đó, ông đem tế lễ của dân chúng đến. Ông bắt con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội cho dân chúng, giết nó và dâng lên làm lễ chuộc tội như đã làm với tế lễ chuộc tội trước đó. 16 Ông cũng dâng tế lễ thiêu và tiến hành theo luật lệ đã định. 17 Rồi ông dâng tế lễ chay. Ông bốc một nắm đầy lễ vật chay và thiêu trên bàn thờ, chung với tế lễ thiêu buổi sáng. 18 Ông cũng giết con bò và con chiên đực làm sinh tế bình an cho dân chúng. Các con trai A-rôn đem máu sinh tế đến cho ông và ông rảy chung quanh bàn thờ. 19 Còn mỡ của con bò và con chiên đực, mỡ đuôi, mỡ bọc bộ lòng, hai trái cật và phần ngon nhất của gan, 20 thì họ đặt trên bộ sườn, và ông thiêu mỡ đó trên bàn thờ. 21 Nhưng bộ sườn và đùi sau bên phải thì A-rôn lấy và tiến hành nghi thức đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, như Môi-se đã truyền dặn.

22 A-rôn giơ tay trên dân chúng và chúc phước cho họ. Sau khi dâng tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu và tế lễ bình an thì ông bước xuống khỏi bàn thờ. 23 Môi-se và A-rôn vào Lều Hội Kiến rồi đi ra chúc phước cho dân chúng. Vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với toàn dân. 24 Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Giê-hô-va thiêu hủy tế lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng reo mừng và cúi rạp xuống đất.

Suy ngẫm và hiểu

A-rôn và các con trai ông cuối cùng đã bắt đầu chức vụ của họ là thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy tế lễ sau việc biệt riêng ra thánh. Trước tiên A-rôn dâng một tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu cho chính mình, và sau đó dâng một sinh tế cho dân sự. Thực tế A-rôn đã phải dâng một tế lễ chuộc tội chính mình trước khi ông có thể dâng một tế lễ cho dân sự, cho thấy những sự giới hạn về mặt con người của thầy tế lễ. Dầu vậy, như Ngài đã thề hứa, Đức Chúa Trời đã vui lòng chấp nhận tế lễ của A-rôn, và như bằng cớ của điều này,  Đức Chúa Trời đã giáng lửa xuống và thiêu nuốt tất cả lễ vật (c.24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-3 Qua việc khiến A-rôn dâng một con bò đực làm tế lễ chuộc tội đầu tiên của ông, Đức Chúa Trời đã chăm sóc một cách đặt biệt để đảm bảo rằng A-rôn sẽ vượt qua tội lỗi nguy hiểm chết người nhất mà ông đã phạm (Sáng Thế Ký 32:1-6). Chúng ta có liên tục ý thức về các công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta, về việc Ngài chăm sóc cách tỉ mỉ cho chúng ta, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-21 Vào ngày thứ nhất, sau khi được hoàn toàn biệt riêng ra thánh, A-rôn đã dâng các tế lễ vì sự tha thứ tội lỗi cho dân sự để khiến họ tận hiến cho Đức Chúa Trời và để phước của Đức Chúa Trời ở cùng dân sự. A-rôn chắc hẳn đã sợ hãi và bồn chồn như thế nào hầu cho có thể hành động chính xác theo những mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua Môi-se, không có thậm chí một chút khác biệt nào? Hãy nhớ lại lúc khi chúng ta dâng sự thờ phượng đẫm nước mắt, từ sự cảm động sâu xa, trong lần gặp gỡ đầu tiên với Chúa. Giống như A-rôn, người đã cầu nguyện một cách sốt sắng và đi vào Lều Hội Kiến để có thể nghe thấy lời Chúa, chúng ta hãy nỗ lực mở đôi tai của mình đối với lời Chúa bằng tất cả tấm lòng của chúng ta vì sự chữa lành tâm linh của chúng ta, thứ có thể bị khô hạn và bao phủ đầy bụi bặm.

Tham khảo

9:1-24 Bây giờ A-rôn và các con trai ông đã được phong chức, chương 9 mô tả việc phục vụ đầu tiên trong Đền Tạm. Đòi hỏi  phải có những tế lễ khác nhau, bởi vì cả thầy tế lễ lẫn dân chúng đều có tội. Đức Chúa Trời đã ban giao ước của Ngài cho dân sự Ngài tại Si-nai; bây giờ Ngài ngự xuống trên bàn thờ của Ngài để ở cùng với họ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đến trước Ngài với lòng kính sợ và vui mừng, và để dâng lên sự thờ phượng, trong đó sự vinh quang của Ngài ngự xuống.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 8-10

Bình Luận:

You may also like