Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Thuận Phục Qua Sự Cầu Nguyện

Ngày 21 – Thuận Phục Qua Sự Cầu Nguyện

by SU Việt Nam
30 đọc

Dù yếu đuối, nhưng các môn đồ của Đức Chúa Jêsus vẫn có thễ được chỉ định làm những lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên vì Đức Chúa Jêsus giúp đỡ họ và cầu nguyện cho họ.

Lu-ca 22:39-53 

39 Sau đó, Đức Chúa Jêsus ra đi và lên núi Ô-liu theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. 40 Khi đã đến nơi, Ngài phán với các môn đồ: “Hãy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.” 41 Ngài đi khỏi các môn đồ khoảng chừng ném một cục đá và quỳ xuống mà cầu nguyện 42 rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi Con! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!” 43 Có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. 44 Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất.45 Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ vì buồn rầu. 46 Ngài phán: “Sao các con ngủ? Hãy trỗi dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.”

47 Khi Ngài còn đang nói, kìa, một đám đông kéo đến do Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu. Nó lại gần Đức Chúa Jêsus để hôn Ngài. 48 Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: “Hỡi Giu-đa, con lấy cái hôn để phản Con Người sao?” 49 Những người ở với Ngài thấy việc sắp xảy ra liền nói: “Thưa Chúa, chúng con nên dùng gươm đánh chăng?” 50 Một người trong số họ đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm và chém đứt tai bên phải. 51 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Thôi! Dừng lại!” Rồi Ngài chạm vào tai đầy tớ ấy mà chữa lành cho anh. 52 Đức Chúa Jêsus phán với các thầy tế lễ cả, các viên chức bảo vệ đền thờ và các trưởng lão đến bắt Ngài, rằng: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt tên cướp vậy? 53 Hằng ngày Ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt Ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm vậy.”

Suy ngẫm và hiểu

Sau bữa ăn lễ Vươt Qua, Đức Chúa Jêsus cùng với các môn đồ đi lên núi Ô-liu. Ở đó, Ngài đã phán bảo các môn đồ Ngài cầu nguyện, và sau đó đã đi ra để cầu nguyện một mình. Vì Ngài đã tìm kiếm một cách sốt sắng trong khi cầu nguyện để mọi việc được thực hiện theo ý muốn Đức Chúa Trời, nên một thiên sứ đã hiện đến để giúp đỡ Ngài. Điều này cho thấy mọi việc sẽ xảy ra với Đức Chúa Jêsus đã được Đức Chúa Trời lên kế hoạch. Tuy nhiên, các môn đồ đã không tỉnh thức và cầu nguyện (c.39-46). Khi Giu-đa dẫn đám đông tới để bắt Đức Chúa Jêsus, Ngài đã không chống cự họ, và để bị bắt. Đây không phải là sự “khuất phục” trước sự đe dọa của đám đông, mà là sự thuận phục ý muốn của Cha (c.47-53).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.41-44 Đức Chúa Jêsus đã không tìm cách để tránh thập tự giá, nhưng tìm kiếm sức mạnh để mang sức nặng của thập tự giá. Đáp lại, Đức Chúa Trời đã giúp đỡ Con Ngài. Việc cầu nguyện không phải là một sự ngoan cố tìm cách để thực hiện ý của ai đó, mà là một cách để tìm kiếm sức mạnh để chấp nhận và thuận phục ý Cha. Chúng ta có kinh nghiệm ân điển và quyền năng của Chúa, Đấng giúp đỡ con cái Ngài vâng lời qua sự cầu nguyện không?

C.47-53 Đức Chúa Jêsus đã chấp nhận đám đông do Giu-đa dẫn đến, bắt giữ không kháng cự cũng không đe dọa họ. Trong thực tế, Ngài đã quở trách các môn đồ, những người đã chống trả bằng gươm. Đức Chúa Jêsus đã vâng phục Cha Ngài, đúng như Ngài đã cầu nguyện để vâng phục. Việc tìm kiếm ý Cha thông qua sự cầu nguyện, và việc vâng theo ý muốn đó là cách để theo Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo

22:40 khi đã đến nơi.Lu-ca coi độc giả của mình đã biết “nơi” đó là vườn Ghết-sê-ma-nê.Hãy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ. Sự cám dỗ là việc đầu hàng giấc ngủ thuộc thể (xem 45-46) và như vậy đã thất bại trong trách nhiệm hỗ trợ Đức Chúa Jêsus của họ.Điều đó có thể cũng chỉ ra sự cám dỗ chối Đức Chúa Jêsus khi Ngài bị dẫn lên thập tự giá (xem 54-62).

22:49-51 việc sắp xảy ra. Sự bắt giữ Đức Chúa Jêsus.Chúng con nên dùng gươm đánh chăng? Gươm thường được mang theo để bảo vệ chống lại kẻ trộm. 22:52 các thầy tế lễ cả … các trưởng lão. Họ đang hành động như một nhóm. “Các thầy tế lễ cả” không phải là thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng là những thành viên của gia đình thầy tế lễ hàng đầu. Viên chức bảo vệ đền thờ.Các lãnh đạo của những người trông coi đền thờ.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con cầu nguyện trước tiên khi đối diện với khủng hoảng và nan đề, và xin hãy giúp chúng con kinh nghiệm ân điển và quyền năng của Ngài qua sự cầu nguyện.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 10-12

Bình Luận:

You may also like