Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Hãy Nghe Lời Người

Ngày 01 – Hãy Nghe Lời Người

by SU Việt Nam
30 đọc

Sự vinh quang của Đức Chúa Jêsus hóa hình, sự hiện ra của Môi-se và Ê-li, và giọng nói từ trời bày tỏ sự kêu gọi của Đức Chúa Jêsus thiết lập một giao ước mới qua một việc xuất hành mới và ban cho một sự mường tượng về sự phục sinh.

Lu-ca 9:28-36 

28 Khoảng tám ngày sau khi phán các lời nầy, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với Ngài lên núi để cầu nguyện. 29 Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài đổi khác, áo Ngài trở nên trắng và rực sáng. 30 Và kìa, có hai người nói chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li. 31 Họ hiện ra trong vinh quang và nói về sự chết của Ngài, là việc Ngài sắp làm ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. 32 Phi-e-rơ và các bạn ông quá buồn ngủ, nhưng khi chợt tỉnh, họ thấy vinh quang của Đức Chúa Jêsus và hai người đứng với Ngài. 33 Lúc hai người ấy rời khỏi Đức Chúa Jêsus, Phi-e-rơ thưa với Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, xin cho chúng con dựng ba cái trại: một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” Ông nói nhưng không biết mình đang nói gì. 34 Khi Phi-e-rơ đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ họ; các môn đồ sợ hãi khi vào trong đám mây. 35 Rồi có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta, Người mà Ta đã chọn, hãy nghe lời Người.” 36 Khi tiếng ấy vừa dứt, thì chỉ còn lại một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi. Trong những ngày ấy, các môn đồ giữ im lặng, không nói cho ai về những gì mình đã chứng kiến. 

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus tái xác định chức vụ của Đấng Mê-si-a qua sự cầu nguyện, Môi-se và Ê-li đã xuất hiện và nói về công việc mà Đức Chúa Jêsus sẽ phải hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem; chính xác hơn là sự khổ nạn mà Ngài sẽ phải trải qua. Điều này là bởi vì việc bị đóng đinh là sứ mệnh vô cùng quan trọng của Đấng Mê-si-a, là điều Đức Chúa Jêsus phải hoàn tất. Tuy nhiên, Phi-e-rơ, người chứng kiến diện mạo thiên thượng (sự hóa hình) của Đức Chúa Jêsus, đã mong muốn Đức Chúa Jêsus cứ ở trong diện mạo đó. Nhưng một giọng nói từ trời đã hướng dẫn các môn đồ: “Hãy nghe lời Người”. Phi-e-rơ và các môn đồ phải nghe lời Đức Chúa Jêsus để họ có thể nhận biết đầy đủ sứ mệnh của Đấng Mê-si-a (c.28-36).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.30-31 Cũng giống như việc làm thành lời tiên tri của Môi-se về “một nhà tiên tri như tôi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-19), và của Ê-li, người công bố rằng ông sẽ đến trước một sứ giả của giao ước mới (Ma-la-chi 3:1; 4:5), Đức Chúa Jêsus đã hoàn tất một sự xuất hành mới qua sự chết của Ngài vì dân sự, những người ở trong Ngài và dấy lên một Y-sơ-ra-ên mới qua giao ước mới. Vì thế, bất cứ ai tin nơi Đức Chúa Jêsus và đi theo Ngài thì là một người của Y-sơ-ra-ên mới.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.32-34 Phi-e-rơ bị choáng ngợp bởi sự vinh quang trước mắt ông, nói rằng ông sẽ dựng ba cái trại và dành chúng cho Đức Chúa Jêsus, Ê-li và Môi-se. Trong giây lát ông đã quên đi mạng lệnh vác thập tự giá mình và đi theo Đức Chúa Jêsus, và cố ở trong sự vinh quang của hiện tại. Chúng ta không được để bị mê mẩn bởi những thành công nho nhỏ và chọn ở lại thế giới này qua việc quay lưng lại với đời sống của thập tự giá.

Tham khảo

9:28 Khoảng tám ngày sau (có thể một sự đánh giá chung về thời gian; so sánh với Mác 9:2) chỉ ra rằng sự mô tả này có thể hiểu dưới ánh sáng của Lu-ca 9:20-27. Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ thấy vương quốc đang đến trong quyền năng của việc hóa hình.

9:33-34 Xin cho chúng con làm ba cái trại. Sự gợi ý này là một sai lầm, như bình luận của Lu-ca chỉ ra (không biết mình đang nói gì) và tiếng phán của Cha (“Đây là Con Ta, Người mà Ta đã chọn”, c.35, khẳng định c.20). Đám mây là một sự bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con đi con đường thập tự giá bằng cách bám lấy bằng chứng của sự sống lại và đi theo lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 11-14

Bình Luận:

You may also like