Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Hãy Vác Thập Tự Giá Của Mình

Ngày 31 – Hãy Vác Thập Tự Giá Của Mình

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi Phi-e-rơ xưng nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng Ngài sẽ bị giết, và tất cả những người theo Ngài phải  vác thập tự giá mình hằng ngày và theo Ngài.

Lu-ca c

18 Khi Đức Chúa Jêsus đang cầu nguyện riêng, các môn đồ tụ họp quanh Ngài. Ngài hỏi họ: “Dân chúng nói Ta là ai?”

19 Họ thưa: “Người nầy nói là Giăng Báp-tít, kẻ khác nói là Ê-li; người khác nữa nói là một trong những nhà tiên tri đời xưa sống lại.”

20 Ngài lại hỏi họ: “Còn các con thì nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa: “Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.” 21 Đức Chúa Jêsus cấm và ra lệnh cho các môn đồ không nói điều ấy với bất cứ ai.

22 Đức Chúa Jêsus phán: “Con Người phải chịu nhiều điều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.”

23 Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.

24 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình.

25 Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì?

26 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài ngự đến trong vinh quang của mình, của Cha và của các thiên sứ thánh.

27 Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời.” 

Suy ngẫm và hiểu 

Phi-e-rơ đã xưng nhận không chỉ niềm tin của riêng ông, mà còn nói thay cho mười hai môn đồ. Điều này rất quan trọng, vì bây giờ, khi các môn đồ đã hiểu rằng Đức Chúa Jêsus còn lớn hơn nhiều so với một vị tiên tri, Ngài là Đấng Christ đã hứa được các tiên tri trong Cựu Ước nói đến, Đức Chúa Jêsus có thể giải thích với họ sự kêu gọi của Ngài là để chết trên thập tự giá và sẽ sống lại. Đức Chúa Jêsus bảo họ không nói cho ai biết về điều này. Nếu họ nói với người khác, nhiều người sẽ trông đợi Ngài là một vị cứu tinh chính trị cho dân Y-sơ-ra-ên, và như vậy khiến cho chức vụ thật của Ngài trở nên khó khăn. Sau khi chia sẻ về điều sẽ xảy đến cho Ngài, Đức Chúa Jêsus đã kêu gọi tất cả những người đi theo vác thập tự giá của chính mình. Qua việc này, Ngài muốn nói rằng họ đã có một sự cam kết với Ngài, điều có thể dẫn đến việc họ bị khước từ, hoặc thậm chí bị giết.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.18-20. Đức Chúa Jêsus là duy nhất. Ngài là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Ngài đã đến không phải chỉ để dạy dỗ mà còn chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Chẳng ai, những người đã đến trước Ngài, cũng như không ai đến sau Ngài, có thể so sánh được với giá trị vô đối của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-25. Đời sống của Cơ Đốc nhân không dễ dàng. Đó là một sự cam kết hoàn toàn với Đấng Christ, Đấng đã kêu gọi chúng ta chịu khổ vì danh Ngài. Chúng ta được kêu gọi để bỏ mình, không có nghĩa chỉ là bỏ một số phần nào đó trong đời sống chúng ta, mà là từ bỏ quyền kiểm soát riêng. Việc vác thập tự giá có nghĩa là kinh nghiệm sự khước từ đau đớn giống như Đấng Christ đã có, và chúng ta phải sẵn lòng từ bỏ đời sống của mình cho Ngài. Chúng ta phải theo Đức Chúa Jêsus, Đấng dẫn dắt bằng việc làm gương và mọi thứ mà Ngài đã dạy chúng ta trong Kinh Thánh.

Tham khảo

9:25 được cả thế gian là kém giá trị hơn nhiều so với số phận đời đời trong mối tương giao với Đức Chúa Trời.

9:26 Hổ thẹn về Đức Chúa Jêsus có nghĩa là từ bỏ bất kỳ mối liên lạc nào với Ngài (so sánh với 22: 54-61) và đối nghĩa với việc thừa nhận Ngài là Chúa và là Thầy của người đó (12: 8-9). Con người và sứ điệp của Đức Chúa Jêsus (Ta và Lời Ta) là không thể chia tách ra được. Khi Ngài đến trong vinh quang nhắc đến sự quay trở lại lần thứ hai. Lu-ca nhấn mạnh sự vinh quang của Đức Chúa Jêsus (21:27; 24:26).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy bày tỏ cho chúng con việc đi theo Đấng Christ thực sự có nghĩa là gì.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 8-10

Bình Luận:

You may also like