Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Gia Đình Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 26 – Gia Đình Của Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Nước Trời sẽ được bày tỏ qua những người nghe và giữ Phúc Âm, và là những người sinh trái bằng sự nhịn nhục. Những người sẽ được sinh ra là gia đình mới của Đức Chúa Jêsus và sẽ kinh nghiệm được quyền năng của nước Trời.

Lu-ca 8:16-25 

16 Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng đậy lại hay là đặt dưới gầm giường, nhưng để trên chân đèn, để cho ai vào nhà đều thấy ánh sáng. 17 Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị lộ ra, không có điều gì bí mật mà không bị người ta biết đến và đưa ra ánh sáng. 18 Vậy, hãy cẩn thận về cách các con nghe. Vì ai đã có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều họ nghĩ là mình có.”

19 Mẹ và các em Đức Chúa Jêsus đến tìm Ngài, nhưng vì đông người nên không đến gần Ngài được. 20 Có người báo cho Ngài biết: “Mẹ và anh em Thầy đang đứng ở ngoài muốn gặp Thầy.” 21 Nhưng Ngài đáp: “Mẹ Ta và anh em Ta chính là những người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời.”

22 Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền với các môn đồ và bảo: “Chúng ta hãy qua bên kia hồ.” Vậy, họ chèo thuyền đi. 23 Trong khi họ đang chèo thuyền thì Ngài ngủ. Một cơn bão nổi lên trên hồ, nước vào đầy thuyền, và họ đang gặp nguy hiểm. 24 Các môn đồ đến đánh thức Ngài và nói: “Thầy ơi, Thầy ơi, chúng ta chết mất!” Ngài thức dậy, quở gió và sóng, chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ. 25 Ngài phán với các môn đồ: “Đức tin các con ở đâu?” Môn đồ sợ hãi và kinh ngạc hỏi nhau: “Ngài là ai mà khiến cả gió lẫn nước cũng phải vâng lệnh Ngài?” 

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus là “ánh sáng của sự khôn ngoan”, Đấng đã đến để bày tỏ cho chúng ta những sự mầu nhiệm của nước Trời. Sự dạy dỗ của Ngài thật sự giống như ngọn đèn cho chúng ta (c.16-18). Vì vậy, vô cùng quan trọng đối với chúng ta là lắng nghe Lời của Đức Chúa Jêsus một cách cẩn thận, khi Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng chỉ những người nghe Lời Chúa và làm theo mới là gia đình của Ngài (c.19-21). Qua việc làm yên gió và sóng, Đức Chúa Jêsus đã cho thấy quyền năng của Lời Chúa, và sau đó lôi cuốn sự chú ý đến việc thiếu đức tin của các môn đồ Ngài. Đặc biệt, bằng việc quở gió và sóng, Đức Chúa Jêsus bày tỏ rằng Ngài là Đấng đã chiến thắng trên quyền lực tối tăm (sự hỗn loạn) và lập nên nước Trời (c.22-25).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.16-25 Đức Chúa Jêsus phán rằng việc lắng nghe một cách chăm chú và đức tin tỉnh thức là quan trọng. Vì điều này, Ngài đã thức tỉnh đoàn dân đông lắng nghe Lời Chúa với lời cảnh báo “Các ngươi nghe thế nào? và thúc ép các môn đồ Ngài, những người đã sợ cơn bão, trả lời câu hỏi của Ngài: “Đức tin các con ở đâu?” Có phải bạn đang suy nghĩ về tấm lòng và ý định của Đức Chúa Trời có trong Lời Ngài, và việc tiếp xúc với Lời này bằng thái độ nghi ngờ, phải không? Có phải đức tin của chúng ta quá nhỏ và yếu đuối nên bị nhấn chìm bởi cơn bão lớn, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-21 Những người nghe Lời Chúa và làm theo là gia đình của nước Trời. Điều này là bởi vì đó không phải dòng dõi, mà sự vâng lời là tiêu chuẩn để quyết định mối quan hệ giữa cha và con, và sự lập nên một gia đình. Có phải chúng ta đang đặt ra những quyền lợi khác thay vì sự vâng lời và vì thế vẫn đứng ngoài (c.20) mối tương giao với Chúa, hay không?

Tham khảo

8:19-21 Một cách tự nhiên nhất, các em của Đức Chúa Jêsus được hiểu là các con trai Giô-sép và Ma-ri sinh ra sau sự ra đời của Đức Chúa Jêsus. Mẹ Ta và anh em Ta chính là những người… Đối với Đức Chúa Jêsus, mối quan hệ thuộc linh là quan trọng hơn mối quan hệ thuộc thể. Vì vậy, gia đình thật sự của Ngài được tạo thành bởi những người nghe Lời Chúa và làm theo Lời đó.

8:22-25 Mặc dù bị quở trách vì thiếu đức tin (8:25), các môn đồ nhận thức được rằng trong khi họ đang bất lực trong cơn bão, nhưng Đức Chúa Jêsus thì không, vì thế họ đã đến với Ngài. Đức Chúa Jêsus đã quở gió và sóng…, cho thấy rằng Ngài có thẩm quyền trên thiên nhiên, đúng như Chúa, Đức Chúa Trời có (so sánh với Thi Thiên 107:29).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng, một phần của gia đình thật trên thiên đàng qua sự vâng phục Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 33-35

Bình Luận:

You may also like