Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Thay Mặt Dân Ta

Ngày 30 – Thay Mặt Dân Ta

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời hứa phục hồi dân của Ngài, và buộc tội những dân đã áp bức Y-sơ-ra-ên vì tội lỗi của họ. Bây giờ tất cả mọi dân tộc sẽ bị phán xét tùy theo những hành động của họ hướng đến Y-sơ-ra-ên.

Giô-ên 3:1-8 

1 “Vì nầy, trong những ngày ấy, là thời kỳ mà Ta sẽ đem những người bị lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, 2 thì Ta sẽ tập trung tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát. Tại đó, Ta sẽ vì dân Ta và sản nghiệp Ta là Y-sơ-ra-ên mà phán xét chúng, vì chúng đã làm cho dân Ta tan tác giữa các dân tộc. Chúng đã phân chia đất Ta, 3 và bắt thăm về dân Ta. Chúng đã đổi con trai mà lấy gái mại dâm, và bán con gái để lấy rượu mà uống. 4 Hỡi Ty-rơ và Si-đôn cùng tất cả địa phận của Phi-li-tin, các ngươi có can hệ gì với Ta? Có phải các ngươi muốn trả thù Ta chăng? Nếu thế thì Ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi một cách nhanh chóng và thình lình. 5 Vì các ngươi đã cướp lấy vàng bạc của Ta, và đem các báu vật của Ta vào trong các đền miếu của các ngươi; 6 các ngươi đã bán con dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho người Hi Lạp, khiến họ phải rời khỏi lãnh thổ mình. 7 Nầy, Ta sẽ khiến họ nổi dậy từ nơi mà các ngươi đã bán họ; và Ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi. 8 Ta sẽ phó con trai con gái các ngươi vào tay dân Giu-đa, và họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, là một dân xa xôi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Suy ngẫm và hiểu  

Đức Chúa Trời phán bảoY-sơ-ra-ên rằng sau khi Ngài phục hồi Y-sơ-ra-ên, Ngài sẽ tập hợp tất cả các dân tộc, những dân đã áp bức Y-sơ-ra-ên và đoán phạt họ. Tương tự, Đức Chúa Trời sử dụng các nước lân bang như một công cụ của sự đoán phạt trên Y-sơ-ra-ên, khi dân Y-sơ-ra-ên rời bỏ và phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời, nhưng Ngài sẽ trừng phạt các dân để báo trả cho sự tàn nhẫn của họ đối với Y-sơ-ra-ên và những công việc gian ác của họ. Sau đó Đức Chúa Trời sẽ phục hồi Y-sơ-ra-ên và khiến họ nên thịnh vượng (c.1-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? 

C.1-8 Đức Chúa Trời biến đổi số phận bi thảm của dân Ngài thành ân điển. Đức Chúa Trời sẽ phán xét một cách kỹ lưỡng tội lỗi của dân, những người đã bắt dân Y-sơ-ra-ên làm phu tù và cướp bóc những vật quý của đền thờ, và sẽ báo trả theo như việc làm của họ. Đức Chúa Trời sẽ một cách nhân từ gánh lấy nỗi đau, sự yếu đuối và sự sỉ nhục của dân Ngài, và sẽ ban cho dân Ngài một nơi nhận phước của Ngài. Ngày nay chúng ta đang phải chịu kiểu bạo lực và đàn áp nào? Đức Chúa Trời cảm nhận nỗi đau của dân Ngài như của chính Ngài, và sẽ đảm bảo cho địa vị của chúng ta, vì thế hãy xưng ra tất cả mọi rắc rối cho Đức Chúa Trời.

C.2, 5-6 Đức Chúa Trời không quay đi khỏi sự đau khổ của dân Ngài. Hãy nhìn lên Đức Chúa Trời đang bày tỏ tất mọi tội lỗi của các dân áp bức Y-sơ-ra-ên. Tình yêu thương của Ngài vĩ đại như thế nào đối với chúng ta?

Tham khảo

 3:2 tất cả các nước. Có nghĩa là, tất cả những kẻ áp bức dân sự của Đức Chúa Trời (so sánh với Thi Thiên 110:6; Ê-sai 66:18; Giê-rê-mi 25:31; Ê-xê-chi-ên 39:21; Mi-chê 4:11-12; Sô-phô-ni 3:8). Thung lũng Giê-hô-sa-phát (“Đức Giê-hô-va đã phán xét”) nói đến một nơi của sự phán xét cuối cùng hơn là một địa điểm địa lý được biết đến. Bị tan tác đề cập đến sự trục xuất liên quan đến việc đi đày.

3:6 bán …cho người Hy Lạp. Tiếng Hê-bơ-rơ, hayyewanim (“thuộc đảo Ja-va”; xem Sáng Thế Ký 10:2; 1 Sử Ký  1:7; Ê-sai 66:19), nói đến những người nói tiếng Hy Lạp trên cả hai bờ biển Ê-giê. Cả người Phi-li-tin và người Phê-ni-xi bị buộc tội bán nô lệ cho người Ê-đôm (A-mốt 1:6-9). Việc buôn bán nô lệ giữa Ty-rơ và Ja-va được đề cập tới trong Ê-xê-chi-ên 27:13. 

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp cộng đồng chúng con được đầy tràn ân điển của Ngài, điều biến số phận của chúng con thành một cuộc sống phước hạnh làm dân của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 19-20

Bình Luận:

You may also like