Home Tôi Viết Cầu Nguyện Với Thần Tượng

Cầu Nguyện Với Thần Tượng

by Thanh Tân
30 đọc

“Cho nên hãy nói cùng chúng nó mà rằng: Chúa Giê – hô – va phán như vầy: Hễ người nào trong nhà Ysơrael mang thần tượng của mình vào lòng, và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho vấp phạm, nếu người ấy đến cùng kẻ tiên tri, thì ta, Đức Giê – hô – va, chính ta sẽ trả lời cho nó y như thần tượng đông nhiều của nó.” Ê xê chi ên 14 : 4

Thế nào là “cầu nguyện với thần tượng”? Ở sách Dân số ký 22 : 1- 35 , đã có 1 sự kiện như thế xảy ra, vua Mô – áp là Ba – lác trông thấy dân Ysơrael chiến thắng A – mô – rít và hiện đương đóng trại trong đồng bằng Mô – áp thì sợ hãi, ông bèn sai sứ đến tìm gặp  và nhờ cậy người rủa sả dân Ysơrael. Lúc ấy Ba – la – am đáp rằng: “Hãy ở lại đây đêm nay thì ta sẽ trả lời theo như lời Đức Giê – hô – va sẽ phán cùng ta” (c.8). Và đêm đó Đức Chúa Trời quả thật đến cùng Ba – la – am mà phán : “Ngươi chớ đi với chúng nó, chớ rủa sả dân này vì dân này được ban phước!” (c.12). Sáng hôm sau ông thuật lại y những lời đó với các sứ giả của Ba – lác và họ trở về (c.13). Nhưng rồi họ lại đến lần thứ 2 và mang theo một thông điệp rất béo bở : “…vì ta sẽ tôn ngươi rất vinh hiển và làm theo mọi điều ngươi sẽ nói cùng ta…” (c.17). Lần này Ba- la – am đáp: “Dầu Ba – lác sẽ cho ta NHÀ NGƯỜI ĐÂY VÀNG VÀ BẠC, ta cũng chẳng vượt qua mạng lệnh của Đức Giê – hô – va… ” và đồng thời ông cũng có ý thỏa hiệp rằng: “… song ta XIN các ngươi cũng ở lại đêm nay, đặng ta biết Đức Giê – hô – va sẽ phán điều chi cùng ta nữa” (c.18-19). Đúng theo Ý MUỐN của ông, đêm ấy Đức Chúa Trời đã hiện ra và phán: “Nếu các người ấy gọi ngươi, hãy ĐỨNG DẬY ĐI VỚI CHÚNG NÓ, nhưng hãy chỉ làm theo lời ta sẽ phán!” (c.20). Và sáng sớm mai, Ba – la – am đi cùng các sứ thần của Mô – áp (c.21) nhưng ông nào biết Đức Chúa Trời đã sai sẵn thiên sứ cầm gươm đứng dọc đường để giết ông (c.22)

Ban đầu ý muốn của Đức Giê – hô – va là không muốn ông đi, Ngài đã phán rất rõ ràng như thế nhưng sau cuộc nói chuyện lần 2 với các sứ giả Mô – áp, trong ý tưởng của Ba – la – am đã xuất hiện 1 thần tượng mới: NHÀ ĐẦY VÀNG VÀ BẠC! Khi đối thoại, các sứ giả đã không nhắc đến việc phần thưởng của ông sẽ thế nào, tự ông vẽ ra cho mình một BỨC TRANH như thế (bức tranh ấy không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời) và tập chú vào đó, dầu miệng ông nói “không” nhưng lòng lại muốn thỏa hiệp. Ông mời họ ở lại thêm 1 đêm để ông… nài nỉ Đức Chúa Trời thay đổi quyết định, ông đã cầu xin với thần tượng trong lòng! Đức Chúa Trời là đấng Thành Tín, Ngài sẽ thay đổi quyết định của mình sao? Không! Ngài cho ông nghe những điều ông MUỐN NGHE, và Ngài tiếp tục làm những điều Ngài muốn làm. Sự ham mê của ông đã dẫn ông đến trước mặt Chúa nhưng vì Ý RIÊNG của ông chứ chẳng vì Ý CHÚA! Ngài vẫn phán với ông đó thôi nhưng lời phán đó sẽ đi qua “thần tượng” của lòng ông, nó đến với ông theo NỘI DUNG mà ông muốn – những nội dung sai lệch!

CHÚNG TA CÓ TỪNG NHƯ THẾ????

Mỹ Mỹ

Bình Luận:

You may also like