Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Mặc Dù Ghi-Đê-Ôn Từ Chối Làm Vua

Ngày 18 – Mặc Dù Ghi-Đê-Ôn Từ Chối Làm Vua

by SU Việt Nam
30 đọc

Ghi-đê-ôn, người đã trở thành anh hùng, đã khiêm nhường từ chối yêu cầu của dân Y-sơ-ra-ên trở thành vua, nhưng sau đó ông đã sai lầm làm một Ê-phót bằng vàng cướp được, điều này lại dẫn dân Y-sơ-ra-ên sa vào tội thờ lạy hình tượng.

Các Quan Xét 8:13-28

13 Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, từ chiến trường trở về, ngang qua dốc Hê-re. 14 Ông bắt một thanh niên ở Su-cốt, tra hỏi nó, và nó viết ra tên các thủ lĩnh và trưởng lão của Su-cốt, là bảy mươi bảy người. 15 Rồi ông đến với dân thành Su-cốt, và nói: “Đây là Xê-bách và Xanh-mu-na mà anh em đã mắng ta rằng: ‘Tay ông đã nắm được bàn tay Xê-bách và Xanh-mu-na chưa mà bảo chúng tôi phải cấp bánh cho quân lính mệt nhọc của ông ăn?’” 16 Vậy, ông bắt các trưởng lão của thành, lấy chông gai nơi hoang mạc mà dạy cho người Su-cốt một bài học. 17 Ông cũng phá hủy tháp Phê-nu-ên và giết những người của thành ấy.

18 Sau đó, Ghi-đê-ôn hỏi Xê-bách và Xanh-mu-na: “Những người mà các ngươi đã giết tại Tha-bô ra sao?” Hai vua ấy đáp: “Chúng cũng như ông, mỗi người đều giống như hoàng tử.” 19 Ông tiếp: “Họ là anh em ta, con của mẹ ta. Thật, ta thề trước Đức Giê-hô-va hằng sống, nếu các ngươi đã để anh em ta sống thì nay ta không giết các ngươi đâu!” 20 Rồi Ghi-đê-ôn bảo Giê-the, con đầu lòng mình: “Hãy tiến lại giết chúng đi!” Nhưng chàng sợ, không dám rút gươm ra vì chàng vẫn còn niên thiếu. 21 Xê-bách và Xanh-mu-na nói: “Chính ông hãy giết chúng tôi đi, vì người thể nào thì sức thể ấy.” Ghi-đê-ôn tiến đến giết Xê-bách và Xanh-mu-na, và lấy những chiếc vòng hình trăng lưỡi liềm nơi cổ lạc đà của hai vua. 22 Bấy giờ, người Y-sơ-ra-ên nói với Ghi-đê-ôn: “Xin ông, con trai, và cháu ông cai trị chúng tôi, vì ông đã giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Ma-đi-an.” 23 Ghi-đê-ôn trả lời: “Tôi không cai trị anh em, con trai tôi cũng không cai trị anh em đâu, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ cai trị anh em.” 24 Ghi-đê-ôn nói với họ: “Tôi thỉnh cầu anh em một điều, là mỗi người trong anh em phải giao cho tôi những vòng đeo tai mình đã đoạt được.” (Vì người Ích-ma-ên có tục đeo vòng vàng nơi tai.) 25 Họ đáp: “Chúng tôi sẵn lòng giao cho ông.” Họ trải một chiếc áo ra, rồi mọi người đều ném vào đó những vòng đeo tai mình đã đoạt được. 26 Những vòng đeo tai vàng mà Ghi-đê-ôn đã xin, cân được khoảng hai mươi kí-lô vàng, không kể những vòng hình trăng lưỡi liềm, dây chuyền, và áo điều của vua Ma-đi-an thường mặc, cùng những vòng đeo cổ lạc đà. 27 Ghi-đê-ôn lấy vàng đó làm một cái tượng ê-phót đặt trong thành mình tại Óp-ra. Cả Y-sơ-ra-ên phạm tội tà dâm khi cúng thờ cái ê-phót đó; nó trở thành một cái bẫy cho Ghi-đê-ôn và cả nhà ông. 28 Dân Ma-đi-an bị khuất phục trước dân Y-sơ-ra-ên, không cất đầu lên được nữa. Trong đời Ghi-đê-ôn, đất nước được hòa bình trong bốn mươi năm.

Suy ngẫm và hiểu

Trên đường trở về sau việc đánh bại dân Ma-đi-an, Ghi-đê-ôn đã trừng phạt những người Su-cốt và Phê-nu-ên, những người đã nhạo báng ông và từ chối giúp đỡ ông. Ông cũng giết những vua bị bắt của Ma-đi-an để báo thù việc họ giết người Y-sơ-ra-ên tại Tha-bô trước đó đã lâu (c.13-21).

Dân Y-sơ-ra-ên đề nghị Ghi-đê-ôn, người đã đánh bại dân Ma-đi-an, làm  vua của họ, nhưng Ghi-đê-ôn đã một cách trung thực từ chối yêu cầu của họ, xưng nhận rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể là vua của Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, sau đó, ông lại xin dân sự những vòng đeo tai bằng vàng, từ những vật đó ông làm một ê-phót để kỷ niệm chiến công của mình (c.22-28).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-28 Ghi-đê-ôn đã từ chối thỉnh cầu của dân Y-sơ-ra-ên, những người muốn ông lên làm vua. Ông đã công bố rằng chỉ Đức Chúa Trời mới là Vua thật, Đấng cai trị Y-sơ-ra-ên, và ông tuyên bố, ông và con trai ông cũng sẽ không làm vua. Nhưng Ghi-đê-ôn đã làm một tượng ê-phót bằng vàng mà ông đã nhận từ dân sự. Ông từ chối vương quyền, nhưng lại cố gắng gây ảnh hưởng bằng những phương pháp quyền lực khác. Cuối cùng, tượng ê-phót này trở thành một thần tượng đối với dân Y-sơ-ra-ên, và khiến cho tất cả người Y-sơ-ra-ên sa vào bại hoại. Một người trước đó đã hủy phá các thần tượng và cứu dân Y-sơ-ra-ên lại khiến họ quay lại với thần tượng qua sự tham lam của mình. Nếu chúng ta không hoàn toàn thuận phục bản thân dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì sự khiêm nhường chỉ là một mặt khác của sự kiêu ngạo.

Tham khảo   

8:18-21 Bản tính cá nhân mối hận thù của Ghi-đê-ôn với dân Ma-đi-an được thấy rõ ràng nhất trong đoạn hội thoại này, nơi mà Xê-bách và Xanh-mu-la thách thức dũng khí của Ghi-đê-ôn và Ghi-đê-ôn đã phản ứng bằng cách tự mình giết họ. Cuộc thánh chiến được chiến đấu theo lệnh của Đức Chúa Trời để bảo vệ toàn dân sự, chứ không đảm bảo cho kiểu trả thù cá nhân thế này.

8:26 Mặc dù Ghi-đê-ôn từ chối trở thành vua (xem c.23), nhưng sự trang trí của các vua Ma-đi-an – những vòng hình trăng lưỡi liềm, dây chuyền và áo điều – giờ đây là của Ghi-đê-ôn.

 Cầu nguyện: Lạy Cha thiên thượng, nếu chúng con có đóng góp được điều gì cho trận chiến cho nước của Ngài, thì xin hãy giúp chúng con làm vinh hiển chỉ một mình Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like