Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Những Trận Chiến Liên Miên

Ngày 01 – Những Trận Chiến Liên Miên

by SU Việt Nam
30 đọc

Những ngày chiếm xứ của Giô-suê đã trôi qua và việc định cư của dân Y-sơ-ra-ên tại Ca-na-an bắt đầu. Tuy nhiên, những trận chiến mà dân Y-sơ-ra-ên đã phải đối diện thì vẫn chưa kết thúc.

Các Quan Xét1:1-10

1 Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng: “Ai trong chúng con phải đi lên trước để đánh dân Ca-na-an?” 2 Đức Giê-hô-va đáp: “Bộ tộc Giu-đa phải đi lên trước. Nầy, Ta đã phó đất ấy vào tay họ.” 3 Bộ tộc Giu-đa nói với bộ tộc Si-mê-ôn, là anh em mình, rằng: “Xin anh em đi lên với chúng tôi trong phần đất chúng tôi bắt thăm được và chúng ta sẽ đánh dân Ca-na-an. Rồi chúng tôi cũng sẽ đi với anh em đến phần đất anh em đã bắt thăm.” Vậy bộ tộc Si-mê-ôn đi với họ. 4 Bộ tộc Giu-đa đi lên và Đức Giê-hô-va phó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít vào tay họ. Họ đánh bại mười nghìn người tại Bê-xéc. 5 Họ cũng bắt gặp A-đô-ni Bê-xéc ở Bê-xéc, giao chiến với hắn và đánh bại dân Ca-na-an cùng với dân Phê-rê-sít. 6 A-đô-ni Bê-xéc chạy trốn, nhưng họ đuổi theo và bắt được hắn, rồi chặt ngón tay cái và ngón chân cái của hắn. 7 A-đô-ni Bê-xéc nói: “Có bảy mươi vua bị chặt ngón tay cái và ngón chân cái, lượm thức ăn thừa dưới bàn tôi. Tôi đã làm điều ấy nên Đức Chúa Trời báo trả tôi.” Người ta giải hắn đến Giê-ru-sa-lem và hắn chết tại đó.

8 Bộ tộc Giu-đa đánh chiếm thành Giê-ru-sa-lem, dùng gươm giết dân chúng và phóng hỏa thành. 9 Sau đó, bộ tộc Giu-đa đi xuống để đánh dân Ca-na-an sống trong vùng đồi núi, vùng Nê-ghép và vùng đồng bằng. 10 Họ tiến đánh dân Ca-na-an ở thành Hếp-rôn (tên Hếp-rôn thuở xưa là Ki-ri-át A-ra-ba), đánh bại các bộ tộc Sê-sai, A-hi-man, và Thanh-mai.

Suy ngẫm và hiểu

      Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên đã chinh phục được Ca-na-an, nhưng chiến tranh với dân Ca-na-an thì chưa hoàn toàn kết thúc. Vì thế, trước khi chết, Giô-suê ra lệnh cho mỗi một bộ tộc đánh trận chiến còn lại và chịu trách nhiệm về xứ của họ (Giô-suê 18:3). Cho nên, bộ tộc Giu-đa đã bắt đầu đánh trận trước tiên. Với sự trợ giúp của bộ tộc Si-mê-ôn, họ đã đánh bại được dân Bê-xéc và Giê-ru-sa-lem. Bởi làm điều này trong danh Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên đã xét đoán sự gian ác của dân Ca-na-an và mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

    C.1-3 Đức Chúa Trời ân cần dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên, những người đã ở trong cơn hoảng loạn sau cái chết của Giô-suê. Tương tự như vậy, ngày nay, khi chúng ta gặp nan đề, không biết phải đi đâu hoặc làm gì, thì Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-10 Thậm chí ngay sau cái chết của Giô-suê, dân Y-sơ-ra-ên vẫn còn chiến tranh. Điều này là vì họ có sứ mạng phải thực hiện, dù người lãnh đạo của họ không còn nữa. Dân sự của Đức Chúa Trời không thể từ bỏ một cách tùy tiện chức vụ của họ cho đến khi nước Trời được trọn. Vì thế, chúng ta hãy đừng từ bỏ những việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta hoàn thành vì lý do hoàn cảnh hoặc nguồn lực của của chúng ta thiếu thốn đối với chúng ta.

Tham khảo   

1:2-3 Giu-đa sẽ đi lên. Quyền lãnh đạo của Giu-đa ở Y-sơ-ra-ên đã được thấy trước ngay từ sự chúc phước của Gia-cốp, khi ông nói rằng các vua sẽ ra từ bộ tộc Giu-đa (Sáng Thế Ký 49:8-12). Giu-đa và Si-mê-ôn, hai bộ tộc phải dẫn đường vào Ca-na-an, đã liên kết rất chặt chẽ với nhau: cả hai đều sinh ra từ cùng một người mẹ, và Si-mê-ôn đã hưởng đất trong lãnh thổ của Giu-đa (Giô-suê 19:1,9).

1:10-15 Đoạn này (gần như giống hệt với Giô-suê 15:13-19) có lẽ là một “hồi tưởng” tới việc bắt giữ trước đó tại Hếp-rôn và Đê-bia. Ca-lép đã dâng Ạc-sa như là một giải thưởng cho người chiến thắng tương tự như Sau-lơ gả Mi-canh cho Đa-vít để đổi lấy 100 dương bì của người Phi-li-tin (1 Sa-mu-ên 18:25). Ạc-sa hỏi xin mấy suối nước thêm vào thửa ruộng của mình vì đất mà không có nguồn nước ngọt thì gần như là vô giá trị.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con trung tín thực hiện chức vụ mà Ngài đã giao cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 45-48

Bình Luận:

You may also like