Home Tôi Viết Từ Sáng Thế Đến Sa-mu-ên

Từ Sáng Thế Đến Sa-mu-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

SÁNG THẾ KÝ cho ta biết được là.

Trời, đất, muôn vật Chúa tạo ra.

Bởi không vâng lời nên tội lỗi.

Phải làm nô lệ ở xứ xa.

Môi se đã được Ngài kêu gọi.

Ban năng lực để giải cứu dân

Ban tai họa để dân Ngài thấy rõ

Năng quyền lớn lao đã tỏ từ Ngài

Chúa cũng dẫn bước Môi-se khỏi Ai Cập

Và Cho dân Ngài XUẤT Ê DÍP TÔ KÝ

Trên đường đi cầu khẩn Giê-hô-va.

LÊ VI KÝ là thời tế lễ.

Trước, Chúa Trời đứng để dâng hương.

Lễ thù ân, chuộc tội cho người.

Những luật truyền Chúa đã dạy cho.

DÂN SỐ KÝ, truyền lập sổ dân.

Chia chi phái, hưởng phần sản nghiệp.

Chép hành trình, đóng trại đi qua.

Ysơraen sẽ vào đất hứa.

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ đã ghi.

Lập quan trưởng xét phần tranh tụng.

Những luật truyền của Đức Giê Hô Va.

Môi se chết chưa vào được đất hứa.

GIÔ SUÊ Đức Chúa Trời hứa ở cùng.

Và từ đó bắt đầu chinh phục.

Miền đất hứa Chúa đã ban cho.

Dân chúng xoay qua thờ lạy các thần.

Đã rơi vào tay dân ngoại bang

Giê Hô Va dấy lên CÁC QUAN XÉT.

Giải cứu dân vì sự xót thương nơi Ngài.

Bắt đầu từ Ốt ni ên, Ê hút và Sam ga.

Đê bô ra, Ghê đê ôn phụng mạng.

Thô la, Giai rơ kế đến Giép thê.

Lếp san, Ê lôn và Áp đôn.

Tới Sam sôn là kết thúc thời kỳ.

RU TƠ nói đến con người nhân nghĩa.

Ở cùng mẹ chồng trong lúc khó khăn.

Với lòng kính sợ Giê-Hô-Va Cứu Chúa.

Gặp được người hiền đức nên duyên.

SA MU ÊN nhứt là sự ra đời.

Bài ca ngợi Anne dâng Chúa.

Hòm giao ước Philitin chiếm lấy.

Ở xứ mình tai họa xảy ra.

Trọn đời Samuên cùng với Ysơraên.

Saulơ được Chúa gọi không nghe lời.

Nên Chúa từ bỏ (Saulơ), Đavít lên thay.

SA MU ÊN nhì trọn đời Đavít.

Sống công bình kính sợ Chúa mà thôi.

Nguyễn Hữu Tới

Bình Luận:

You may also like