Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Việc Làm Chân Đèn Và Bàn Thờ Xông Hương

Ngày 17 – Việc Làm Chân Đèn Và Bàn Thờ Xông Hương

by SU Việt Nam
30 đọc

Bết-sa-lê-ên làm chân đèn và bàn thờ xông hương, như Đức Chúa Trời chỉ cho ông.

Xuất Ai Cập Ký 37:17-29

 17 Ông cũng làm chân đèn bằng vàng ròng; đế và thân của chân đèn được làm bằng vàng dát; đài đèn, nụ đèn, và cánh hoa đèn đều được gắn vào chân đèn. 18 Có sáu nhánh nứt ra hai bên chân đèn, ba nhánh bên nầy và ba nhánh bên kia. 19 Trong sáu nhánh nứt ra từ chân đèn đó, trên mỗi nhánh đều có ba cái đài đèn tạo thành hình hoa hạnh nhân với nụ và cánh hoa đèn. 20 Ngay trên chân đèn cũng có bốn đài đèn hình hoa hạnh nhân với nụ và cánh hoa đèn. 21 Trong sáu nhánh từ chân đèn nứt ra, cứ dưới mỗi hai nhánh thì gắn một nụ đèn. 22 Các nụ và nhánh của chân đèn đều được gắn với chân đèn; tất cả đều được làm bằng vàng ròng dát mỏng. 23 Ông cũng làm bảy ngọn đèn, kéo cắt tim đèn và khay đựng tàn bằng vàng ròng. 24 Ông dùng một ta-lâng vàng ròng để làm chân đèn và các dụng cụ khác. 25 Ông cũng đóng một bàn thờ xông hương bằng gỗ si-tim hình vuông, mỗi cạnh bốn mươi bốn cen-ti-mét và cao tám mươi tám cen-ti-mét; các sừng được gắn liền với bàn thờ. 26 Ông cũng bọc bàn thờ, mặt bàn thờ, bốn cạnh chung quanh, các sừng bằng vàng ròng và chạy một đường viền vàng chung quanh. 27 Dưới đường viền đó, ông gắn hai khoen bằng vàng ở hai bên bàn thờ để xỏ đòn khiêng. 28 Ông làm các đòn bằng gỗ si-tim bọc vàng. 29 Ông cũng pha chế dầu thánh để xức, và hương thơm nguyên chất theo phương thức pha chế nước hoa. 

Suy ngẫm và hiểu

Bết-sa-lê-ên làm hai vật dụng nữa đặt bên trong Đền Tạm. Trước hết, ông làm chân đèn bằng vàng ròng. Đèn của chân đèn này phải cháy liên tục, bởi vì nhờ ánh sáng này mà các thầy tế lễ có thể đến trước Đức Chúa Trời (c.17-24).

Bết-sa-lê-ên cũng làm vật dụng cuối cùng của Đền Tạm, bàn thờ xông hương. Các thầy tế lễ phải đảm bảo là hương được đốt cả ngày lẫn đêm, để mùi thơm không khi nào dừng lại. Hương thánh này là lời cầu nguyện (sự tận hiến) có mùi thơm dân Y-sơ-ra-ên dâng lên Đức Chúa Trời (c.25-29).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-24 Các thầy tế lễ, những người phải dâng tế lễ trong Nơi Thánh hàng ngày, có thể thực hiện công việc của mình luôn luôn trong ánh sáng, nhờ ánh sáng từ chân đèn. Đây là cách của Đức Chúa Trời bày tỏ có tính tượng trưng rằng Ngài đến với dân sự của Ngài trong sự sáng và luôn luôn ở với họ, không bao giờ ngủ (tham khảo Thi Thiên 121:4; Giăng 8:12). Có phải ngay bây giờ chúng ta đang đứng trước Đức Chúa Trời trong ánh sáng này không? Chúng ta có ánh sáng này trong mình không?

C.25-29 Các thầy tế lễ phải đốt “hương thơm” (30:7), thứ được chế tác như Đức Chúa Trời ra lệnh (30:34-38), tại bàn thờ xông hương. Đây là lời cầu nguyện có mùi thơm được các thầy tế lễ dâng lên hằng ngày. Liệu chúng ta có đang dâng những lời cầu nguyện có mùi thơm lên Đức Chúa Trời hay không (tham khảo Khải Huyền 5:8; 8:3-4)? Làm thế nào chúng ta có thể tỏa ra mùi thơm của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình?

Tham khảo   

37:17-24 chân đèn bằng vàng ròng. Xem 25:31-39 và minh họa trong Phần Giới thiệu.

37:25-29 bàn thờ xông hương. Xem 30:1-5.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con sống ngày hôm nay đời sống có sự thờ phượng tỏa mùi thơm, điều bày tỏ ra vinh quang của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 1-3

Bình Luận:

You may also like