Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Giải Thích Ẩn Dụ Về Người Gieo Giống

Ngày 10 – Giải Thích Ẩn Dụ Về Người Gieo Giống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 4:13-25

13 Rồi Ngài nói: “Các con không hiểu ẩn dụ nầy sao? Vậy thì làm sao hiểu được tất cả các ẩn dụ khác? 14 Người gieo giống, tức là gieo đạo. 15 Những hạt ở dọc đường là những kẻ đã chịu nghe đạo được gieo ra, nhưng họ vừa nghe xong thì Sa-tan lập tức đến, cất đi đạo đã gieo trong lòng họ. 16 Cũng vậy, những hạt gieo nơi đất đá là những người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận; 17 nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời; nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền vấp ngã. 18 Những hạt rơi giữa bụi gai giống như những người nghe đạo, 19 nhưng sự lo lắng về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang, và sự tham muốn những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được. 20 Còn những hạt được gieo trên đất tốt giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả, hạt nầy ra ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác nữa một trăm.” 21 Đức Chúa Jêsus lại hỏi họ: “Có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường, thay vì đặt trên chân đèn không? 22 Vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều gì bí mật mà không bị đưa ra ánh sáng. 23 Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe!” 24 Ngài lại phán: “Hãy suy xét điều mình nghe. Các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy, và còn được cho thêm nữa. 25 Vì ai có sẽ được cho thêm; còn ai không có sẽ bị cất luôn điều mình đang có.”

Suy ngẫm và hiểu

Trong ẩn dụ về người gieo giống, người gieo giống tượng trưng cho Đức Chúa Jêsus, hạt giống là biểu tượng của Lời Chúa (Phúc Âm), và đất là phản ứng khác nhau của những người nghe Phúc Âm. Ngoài ra, chim chóc ăn hết hạt giống tượng trưng cho Sa-tan, đất đá là bắt bớ và hoạn nạn, còn gai góc đại diện cho sự lo lắng về đời này cùng lòng tham lam của cải. Như vậy, ẩn dụ dạy rằng những ai tiếp nhận Phúc Âm, vâng theo thì sẽ sinh trái, còn những kẻ không tiếp nhận Phúc Âm sẽ không sinh trái được (c.13-20). Đức Chúa Jêsus phán rằng mục đích của ẩn dụ không phải là giấu đi chân lý đi mà bày tỏ nó ra. Những người nghe câu chuyện này bằng tấm lòng sẽ nhận được ân điển lớn hơn (c. 21-25).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.13 Đức Chúa Jêsus nhẹ nhàng quở trách các môn đồ Ngài đã không hiểu sự màu nhiệm của Nước Trời; Ngài giải thích ẩn dụ cho họ. Đức Chúa Jêsus đang giúp các môn đồ Ngài nhận biết chân lý. Thậm chí ngày nay, Chúa vẫn ban cho chúng ta sự sáng suốt thuộc linh thông qua Đức Thánh Linh, và giúp chúng ta hiểu và nhận biết Lời Ngài. Có nhiều điều chúng ta vẫn không hiểu phải không? Chúng ta đừng ngần ngại hỏi Chúa (4:10).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20 Giống như hạt giống rơi vào chỗ đất tốt, có những môn đồ thật theo Đức Chúa Jêsus một cách kiên nhẫn cho đến cuối cùng – với tấm lòng cởi mở và vâng theo Lời Chúa. Liệu chúng ta có phải là những môn đồ thật tiếp nhận Đức Chúa Jêsus và sẽ theo Chúa dù có khó khăn như thế nào có thể xảy đến với chúng ta hay không?

Tham khảo   

4:21-22 Sự công bố về Nước Trời (luật lệ và sự hiện diện của Ngài) giống như đem chiếc đèn dầu vào trong phòng (xem Ma-thi-ơ 5:15; Lu-ca 8:16); sự đến của nguyên tắc thuộc Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời khiến mọi thứ bị giấu kín (ví dụ tấm lòng cứng cỏi, tội lỗi bị che giấu) hiện ra.

4:24 Lường nhắc đến thái độ mà trong đó Lời của Đức Chúa Jêsus được tiếp nhận (so sánh với Ma-thi-ơ 7:2; Lu-ca 6:38). Nếu người nghe nắm bắt lấy sứ điệp của Đức Chúa Jêsus về Vương quốc theo cách phong phú và sâu sắc thì vẫn sẽ được ban thêm cho bạn nữa -đó là Đức Chúa Trời sẽ cư ngụ trong tấm lòng đó và ban sự hiểu biết và phước hạnh thêm lên, cả trong đời này và trong đời hầu đến nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng của những môn đồ thật lắng nghe và vâng theo Lời Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm:Sáng Thế Ký 31-33

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like