Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Y-Sác Qua Đời

Ngày 28 – Y-Sác Qua Đời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 35:23-36:8

23 Gia-cốp có mười hai con trai. Con của Lê-a là Ru-bên, trưởng nam của Gia-cốp, kế đến là Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca và Sa-bu-lôn. 24 Con của Ra-chên là Giô-sép và Bên-gia-min. 25 Con của Bi-la, nữ tì của Ra-chên, là Đan và Nép-ta-li; 26 và con của Xinh-ba, nữ tì của Lê-a, là Gát và A-se. Đó là các con trai của Gia-cốp sinh tại xứ Pha-đan A-ram. 27 Gia-cốp về đến chỗ Y-sác, cha mình, ở Mam-rê, tại thành Ki-ri-át A-ra-ba, tức là Hếp-rôn. Đây là nơi Áp-ra-ham và Y-sác đã từng tạm cư. 28 Y-sác hưởng thọ được một trăm tám mươi tuổi. 29 Y-sác trút hơi thở cuối cùng. Ông qua đời, trở về với tổ tông khi tuổi đã cao, mãn nguyện trong cuộc sống, và được hai con trai là Ê-sau và Gia-cốp lo an táng.

361 Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức là Ê-đôm. 2 Ê-sau cưới ba bà vợ trong số con gái xứ Ca-na-an, đó là: A-đa, con gái Ê-lôn, người Hê-tít; Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na, cháu ngoại của Xi-bê-ôn, người Hê-vít; 3 và Bách-mát, con gái Ích-ma-ên, cũng là em gái của Nê-ba-giốt. 4 A-đa sinh Ê-li-pha cho Ê-sau; Bách-mát sinh Rê-u-ên; 5 còn Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Đó là các con trai của Ê-sau sinh tại xứ Ca-na-an. 6 Ê-sau đưa vợ, con trai, con gái mình, toàn bộ người nhà, các bầy chiên, gia súc, và tài sản mà ông đã gây dựng tại xứ Ca-na-an, qua xứ khác, cách xa Gia-cốp, em mình. 7 Vì tài sản của hai anh em rất lớn, nên khó có thể sống chung với nhau; vùng đất mà họ đang cư ngụ không thể đủ cho các bầy súc vật của cả hai anh em. 8 Vậy, Ê-sau, tức Ê-đôm, ở trong vùng đồi núi Sê-i-rơ.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ làm nên một dân tộc lớn qua nhiều con cháu. Ngài ban cho Gia-cốp mười hai con trai, những người đã trở về Hếp-rôn cùng Gia-cốp. Gia-cốp sống ở đó cùng Y-sác cho đến khi Y-sác qua đời (35:23-29).

Trong khi đó, Ê-sau cư ngụ tại Sê-i-rơ (32:3). Ông ấy định cư ở đó sau khi Y-sác qua đời. Ê-sau, người đã lấy những người vợ Ca-na-an và bỏ truyền thống đức tin, bây giờ rời bỏ Đất Hứa (36:1-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

35:23-26 Đức Chúa Trời đã ban cho Gia-cốp mười hai con trai. Điều này có thể thấy đó là kết quả sự ganh đua giữa hai người phụ nữ, Lê-a và Ra-chên, những người cố giành được thêm tình yêu của chồng họ. Thực tế đó là kết quả của lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ ban cho Gia-cốp nhiều con cháu. Vì thế, thế giới có thể dường như trôi qua vô nghĩa qua sự ganh đua và ghen tị giữa những thành viên của gia đình. Nhưng quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời vẫn ở cùng chúng ta ngày nay và kế hoạch hoàn hảo của Ngài vẫn đang diễn ra.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

36:1-5 Ê-sau sống trong một nền văn hóa thế tục, nhưng ông ta vẫn muốn được gọi là một trong những con cái thánh khiết. Sự khao khát được di sản của thế gian, trong khi công bố mong muốn sự thừa kế thiên đàng, là một sự nói dối.

Tham khảo

35:26 Đây là những người con trai của Gia-cốp, những người sinh ra cho ông ở Pha-đan A-ram. Nói một cách chính xác (xem c.16–20), Bên-gia-min không sinh ở Pha-đan A-ram, nhưng đây là câu có tính tổng kết khái quát.

35:28–29 Dầu chỉ ngụ ý và rõ ràng tin rằng sự qua đời của ông sắp xảy đến trong 27:1–2, Y-sác vẫn còn sống trong 20 năm Gia-cốp lưu lạc ở Pha-đan A-ram. Việc ký thuật lại sự qua đời của Y-sác, giống như của Áp-ra-ham trong 25:7–10, đánh dấu sự chấm dứt một kỷ nguyên và đưa đến một sự kết thúc tự nhiên cho phần chính của câu chuyện đã bắt đầu từ 25:19. Theo 49:30–31, Y-sác được chôn cất tại hang Mạc-bê-la.

Cầu nguyện: Xin cho cuộc sống của chúng con được sống như Ngài đang chăm nom chúng con, hỡi Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 8-12

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like